ВИТОКИ, ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, НАПРЯМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ (У НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОМУ ВИКЛАДІ)

  • Л. С. ПІХТОВНІКОВА
Ключові слова: самоорганізація, нерівноважність, дисипація, атрактор, репелер, параметр порядку, дискурс

Анотація

У статті розглянуто основні положення і перспективи сучасної лінгвосинергетики на основі загальної, міждисциплінарної синергетичної парадигми. Науково-популярний характер викладу зумовлено відповідним стилем та прикладами самоорганізованих систем у різних сферах реальності. Сучасна синергетика має численні застосування у біології, економіці, соціальній психології, медицині та фармакології, техніці, філології.

Окреслено витоки науки синергетики, історію її виникнення, надано визначення самоорганізованої системи. Схарактеризовано основні поняття синергетичних систем – нерівноважність, дисипативність, взаємне моделювання системою своїх складових та середовища, атрактор, репелер, параметр порядку. Перехід до розвідок у лінгвосинергетиці здійснено на прикладах самоорганізації дискурсу, зокрема, дискурсу байки. Також звернено увагу на роль адресанта у створенні дискурсу.

Виокремлено основні напрями досліджень з лінгвосинергетики в Україні: розробка основ синергетики для застосування в лінгвістиці і в цілому в філології; синергетика стилю; синергетика і прагмастилістика дискурсу; самоорганізація окремих типів дискурсу; самоорганізація мовленнєвих творів у когнітивному аспекті; синергетика мови; синергетика словотворення; синергетика поетики; ідіолекту; синергетика медійного дискурсу; діахронічна лінгвосинергетика, синергетика розвитку англійської мови; самоорганізація концептивних систем; метаметафора в синергетичному аспекті; рекламний дискурс у синергетичному аспекті; дискурс англомовної байки в синергетичному аспекті; синергетика і прагмастилістика німецькомовної притчі; синергетичний аспект англомовного агротехнічного дискурсу; синергетика передвиборчого англомовного дискурсу; синергетика англомовного афоризму; лінгвосинергетичний аспект дослідження принципу невизначеності; синергетика англомовного прислів’я; лінгвосинергетичні характеристики німецькомовної і англомовної новели; синергетика контекстуальної синонімії у німецькомовних публіцистичних текстах; синергетика фонетики; синергетика просодичної системи; синергетика омонімії; синергійність / фрактальність публіцистичних текстів; синергетика перекладу; синергетика німецького іменника; синергійність релігіозного дискурсу.

У статті наведено міркування про перспективи розвитку синергетики як науки з потужним міждисциплінарним та евристичним потенціалом. Окреслено здобутки і недоліки сучасної лінгвосинергетики, визначено недостатність досліджень у цій галузі та дещо неусталений зв'язок термінів та понять лінгвістики та синергетики. В той же час, здобутком сучасної лінгвосинергетики є досліджені механізми самоорганізації мовних та мовленнєвих явищ.

Посилання

1. Домброван Т.И. Лингвосинергетика : Язык как синергетическая система : Монография. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2014. – 308 p.
2. Домброван Т.И. Язык в контексте синергетики : Монография. Одесса : КП ОГТ, 2013. 346 с.
3. Піхтовнікова Л. С. Еволюція німецької віршованої байки : жанрово-стилістичні аспекти : дис. … докт. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови», 10.01.04 «Зарубіжна література». К., 2000. 427 с.
4. Піхтовнікова Л. С. Синергія стилю байки: німецька віршована байка 13-20 ст. : монографія. Х. : Бізнес Інформ, 1999. 220 с.
5. Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика : основы и очерк направлений. Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. 180 с.
6. Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова и др. / под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. 340 с.
7. Dombrovan T. An Introduction to Linguistic Synergetics. Cambridge Scholars Publishing, 2018. 152 p.
8. Pichtownikowa L. Synergie des Fabelstils : Die deutsche Versfabel vom 13−21 Jahrhundert. Ukrainische Beiträge zur Germanistik. Band 5. Aachen : Shaker Verlag, 2008. 322 S.
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
ПІХТОВНІКОВА, Л. С. (2018). ВИТОКИ, ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, НАПРЯМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ (У НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОМУ ВИКЛАДІ). Нова філологія, (73), 95-101. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/139
Розділ
Статті