ДО ІСТОРІЇ ТЕКСТУ ПОЕМИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША «ГРИЦЬКО СКОВОРОДА»

Ключові слова: чорнові рукописи, джерела, поема, листи, творча історія, архівні матеріали

Анотація

У статті здійснено дослідження історії створення поеми Пантелеймона Куліша «Грицько Сковорода», над якою письменник працював три роки. Зазначено, що збережені рукописи, які знаходяться в Інституті рукопису НБУ імені В. Вернадського та у Відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, а також друковані видання, які зберігаються у відділі рідкісної книги, дають багато матеріалу для характеристики роботи автора над поемою. До нашого часу дійшли автографи в кількох зошитах: нотатки, виписки з листування, помітки та коментар останнього періоду життя письменника. Наведено характеристику перших публікацій поеми після смерті письменника у львівському виданні Ю. Романчука та київському виданні Івана Каманіна. Проаналізовано створення початкового заголовку поеми та його зв’язок з назвою твору. Прокоментовано присвяту, яку П. Куліш написав Омелянові Огоновському, та її значення у вступі до поеми. На прикладах авторських тверджень обґрунтовано написання письменником епіграфа до поеми, а також причини пізніше його викреслення. З’ясовано особливості обґрунтування нотаток та поміток до поеми, які збережені в окремому рукописному зошиті. Зосереджено увагу на літературі, яка стала основою для написання поеми: «Слово о полку Ігоревім» 1876 р. у перекладі та з коментарями Омеляна Огоновського, а також «Житіє Григорія Сковороди», написане Михайлом Ковалинським. Акцентовано увагу на враженні П. Куліша від прочитаної біографії Григорія Сковороди, яка вплинула на сюжет твору. Вказано на специфічні особливості першого варіанту поеми, що зберігся в чорнових рукописах та має зазначену дату початку роботи над твором. Проаналізовано зміст та художні особливості листів Г. Сковороди до О. Огоновського, Марусі Вовківни та ін. Подано інформацію з листів про створення поеми, підготовку текстів до друку та проблеми з виданням.

Посилання

1. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / за ред. Ю. Луцького. Нью-Йорк; Торонто: Укр. вільна акад. наук у США, 1984. 326 с.
2. Возняк М.П. Куліш як інформатор галицького історика літератури (його листування з Ом. Огоновським). Життя й революція. 1927. № 12. С. 288–306.
3. Єфремов С. Новий похорон Куліша. Рада. 1908. № 236. С. 2–3.
4. Івашків В.М. Григорій Сковорода: Сприймання та інтерпретація Пантелеймона Куліша. Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі: зб. тез доп. VІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 16 листоп. 2022 р. Львів, 2022. С. 100–105.
5. Куліш П.О. Грицько Сковорода. Поема. Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Ф. 18. Спр. 160. 58 арк.
6. Куліш Панько Олелькович. Грицько Сковорода. Староруська поема. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. І. Спр. 28325. 111 арк.
7. Куліш Панько Олелькович. «Грицько Сковорода». Староруська поема. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. І. Спр. 28326. Арк. 98 арк.
8. Куліш Панько Олелькович. Ода «Боянові замисли». Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Ф. І. Спр. 28316. 1 арк.
9. Куліш П. Твори: у 6 т. / упоряд. та приміт. Юл. Романчука. Львів: З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1909. Т. 2. 560 с.
10. Куліш П. О. «Чорна рукопись» 1890–1893 рр. Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Ф. 18. Спр. 27/30.
11. Кулиш Пантелеймон Александрович «Грицько Сковорода» и другие заметки. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Ф. І. Спр. 28433. 7 арк.
12. Кулиш П. Сочинения и письма: в 5 т. / ред. изд.: И. Каманин. Киев: Типография Т. Г. Мейнандера, 1909. Т. 3. 163 с.
13. М. Ж. (Д. Дорошенко). Сочинения и письма П.А. Кулиша. Т. 1. Издание А.М. Кулиш под редакцией И. Каманина. К., 1908: Рецензия. Рада. 1908. № 217. С. 2–3.
14. Могилянський М.П. О. Куліш у 90-х роках. Червоний шлях. 1925. Кн. 8. С. 189.
15. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: монографія: в 2-х т. Київ: Український письменник, 2007. Т. 1. 463 с.
16. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: монографія: в 2-х т. Київ: Український письменник, 2007. Т. 2. 462 с.
17. Студинський К. Листи д-ра Ом. Огоновського до П. Куліша в літах 1889 – 91. Руслан. 1908. № 19. С. 3.
18. Якобчук Н. Іван Михайлович Каманін (1850–1921): життя, присвячене улюбеній праці. Архіви України. 2021. Вип. 1. № 326. С. 238–255.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Брижіцька, І. П. (2023). ДО ІСТОРІЇ ТЕКСТУ ПОЕМИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША «ГРИЦЬКО СКОВОРОДА». Нова філологія, (92), 18-24. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-92-3
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають