ЕВФЕМІЗМИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВИ ДЖОЗЕФА БАЙДЕНА)

Ключові слова: політик, цільова аудиторія, промова, політичний евфемізм, толерантність, функції евфемізмів

Анотація

У статті висвітлено сутність понять «політичний дискурс», «евфемізм» та його функції за загальною класифікацією В. Великороди. Для досягнення поставленої мети продемонстровані приклади комунікативних тактик методом наскрізного виписування і зроблено висновок щодо їхніх функцій та впливу на цільову аудиторію. У роботі досліджено прагматико-лінгвістичні особливості використання евфемізмів англомовного політичного дискурсу. Висвітлено основні підходи до визначення поняття «евфемізм» у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі сьогодення та минулого. За допомогою аналізу праць вітчизняних дослідників теоретизовано саме поняття «політичний дискурс» та запропоновано розглядати евфемізм як один з основних елементів політичної мови. Мета роботи полягає в описі основних функцій використання евфемізмів у політичному дискурсі. Методологія розвідки здійснена шляхом використання логічного методу аналізу наукових джерел, описового методу, а також дефініційного та контекстуального аналізу. Політичний дискурс розглянуто як вияв потреби суспільства в інформації та як багатостороннє комунікаційно-лінгвістичне явище. З’ясовано, що евфемізми здебільшого використовуються в політичному дискурсі, а саме у промові Джозефа Байдена, з метою толерантного та пом’якшувального висловлювання, яке має на меті донести цільовій аудиторії неприємну інформацію завуальовано, уникаючи прямого змісту, що, відповідно, стає на заваді використанню слів, які можуть викликати негатив у свідомості людей, водночас вони сприяють покращенню позитивного способу мислення безвідносно віку, статі, національності. Слово є головним знаряддям політика, а політичний дискурс є відмінною базою для утворення та функціонування евфемізмів. Результати дослідження засвідчують, що процес евфемізації є невід’ємною частиною політичного дискурсу, адже він пом’якшує, допомагає толерантно окреслити та подати негативну для адресата інформацію.

Посилання

1. Великорода В.Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Львів, 2007. 268 с.
2. Герус О.С., Кулик А.В. Особливості функціонування евфемізмів та сленгізмів у сучасному англомовному дискурсі. Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2018. Т. 29 (68). № 4. С. 31−36.
3. Постатнік М.М., Свирид А.М. Евфемізми, причини їх виникнення, особливості вживання та перекладу (на матеріалі німецької мови). Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Суми : СумДУ, 2015. Ч. 2. С. 14−15.
4. Ткачівська М.Р. Евфемізм або мовна дипломатія (на прикладі української мов). Прикарпатський вісник НТШ. 2016. № 2 (34). С. 102–111.
5. Швечкова Ю. Політичні евфемізми як засіб реалізації комунікативних стратегій і тактик у політичному дискурсі (на матеріалі промов Терези Мей). Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2021. Вип. 35, Т. 6. С. 129−133. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-6-19
6. Януш О.Б. Евфемізми та інші види семантичних зрушень у суспільно-політичній лексиці і фразеології. Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. 2009. Вип. 45. С. 143−147.
7. Biden J. Remarks by President Biden on the United Efforts of the Free World to Support the People of Ukraine. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/26/remarks-by-president-biden-on-the-unitedefforts-of-the-free-world-to-support-the-peopleof-ukraine/ (дата звернення: 26.11.2023).
8. Burridge K. Political Correctness: Euphemism with Atittude. English Today. 1996. Vol. 12. № 3. P. 42−49.
9. Kirvalidze N., Samnidze N. Political discourse as a subject of interdisciplinary studies. Journal of Teaching and Education. 2016. № 5. P. 161−170. URL: https://www.researchgate.net/p u b l i c a t i o n / 3 1 9 4 0 2 4 11 _ P O L I T I C A L _ D I S C O U R S E _ A S _ A _ S U B J E C T _ O F _ INTERDISCIPLINARY_STUDIES (дата звернення: 23.11.2023).
10. Johnson, D.W., Johnson, R.T. Civil political discourse in a democracy: The contribution of psychology. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 2000. 6 (4), 291–317. URL: https://doi.org/10.1207/S15327949PAC0604_01
11. Merriam Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary (дата звернення: 26.11.2023).
12. Partridge A. Usage and Abusage. N.Y., 1964. 379 p.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Погоріла, А. І. (2023). ЕВФЕМІЗМИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВИ ДЖОЗЕФА БАЙДЕНА). Нова філологія, (92), 58-63. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-92-9
Розділ
Статті