ГРАМАТИЧНІ ДОМІНАНТИ В ТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ РЕКЛАМИ

Ключові слова: рекламний текст, освіта, частини мови, іменник, прикметник, дієслово, прислівник, займенник, числівник, прагматичний вплив

Анотація

Освітня реклама – малодосліджена ділянка рекламного дискурсу для мовознавців. Активізація рекламної діяльності у сфері освітніх послуг зумовлена розвитком ринкових відносин, комерціалізацією освіти, входженням навчальних закладів у світовий освітній простір, суспільно-політичними змінами в суспільстві. Рівновага між раціональністю та емоційністю є важливою ознакою текстів, що рекламують заклади вищої освіти. Прагненню створити позитивний образ університету, досягти прагматичного ефекту підпорядковані мовні засоби рекламного тексту проспекту, буклета, листівки у всіх його структурних компонентах і на всіх мовних рівнях. Морфологічні одиниці, взаємодіючи з елементами лексичного та синтаксичного рівнів, творять цілісний і виразний рекламний текст. Аналіз рекламних текстів дав змогу відтворити загальну картину морфологічних ресурсів, визначити продуктивність лексико-граматичних класів та їхню роль в основних частинах, смислове, емоційно-оцінне навантаження, комунікативно-прагматичний потенціал. Проаналізовані тексти освітньої реклами засвідчили найпродуктивніші частини мови та виявили відмінність від загальноприйнятого твердження дослідників комерційної реклами про іменник і дієслово як ключові частини мови. Продуктивність основних морфологічних одиниць у текстах освітньої реклами відображаємо таким спадним ланцюжком: «іменники – прикметники – дієслова – прислівники – займенники». Серед іменників переважають абстрактні іменники та іменники із вторинним лексичним значенням дії. Такі іменники відображають концептуальні складники освіти, навчально-наукової діяльності, результати здобуття освіти. Дієслова роблять текст не так динамічним, як діяльним, оскільки називають дії-навчання, дії-науку, дії-результати. Прикметники найповніше забезпечують оцінно-емоційну складову частину рекламних текстів вищих освітніх закладів. Якісні прикметники слугують для іміджевої характеристики університетів, семантизують високу позитивну оцінку за різними оцінювальними ознаками; відносні – конкретизують іменники, що відтворюють розгалужену систему освітньої діяльності. Прислівники вжито найчастіше з метою оцінної характеристики дії, вираженої дієсловом. Для досягнення успіху реклами, максимального привернення уваги цільової авдиторії використовують займенники. Вони реалізують свій впливовий потенціал як маркери інтимізації передусім у коротких слоганах або завершальних фразах, безпосередньо звернених до реципієнта. Цифрове оформлення числівників відображає змістовний, рідше – експресивний бік інформації, вербальне слугує для вираження унікальності навчального закладу, тобто діє як іміджевий засіб.

Посилання

1. Арешенкова О.А. Комунікативно-прагматичні та стилістичні параметри рекламного тексту : монографія. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С.В., 2018. 176 с.
2. Бугайова О.І. Морфологічні особливості текстів соціальної реклами природоохоронного спрямування. Збірник наукових праць. Серія: Лінгвістика та літературознавство. Тирасполь : Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2014. С. 29–36.
3. Бугайова О.І. Прикметники як семантичні маркери впливу в текстах соціальної реклами. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2018. Вип. 26. С. 48–55.
4. Бугайова О.І. Роль іменника у структуруванні текстів соціальної реклами. Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. Черкаси : Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2015. № 27 (360). С. 110–118.
5. Бугайова О.І. Соціальна реклама: лексика, граматика, стилістика : дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Луцьк, 2019. 291 с.
6. Бугайова О. Специфіка вживання дієслівних форм у текстах соціальної реклами. Соціум. Документ. Комунікація. Серія «Філологічні науки» : зб. наук. статей. 2019. № 7. С. 93–108.
7. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови / за ред. І. Вихованця. Київ : Пульсари, 2004. 400 с.
8. Гузенко С.В. Структура рекламного тексту в прагмалінгвістичному аспекті. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Філологія. Мовознавство. 2013. Т. 219. Вип. 207. С. 26–30.
9. Дерега С.В. Особливості функціонування частин мови в англомовних рекламних текстах. Science and Education a New Dimension. Philology. 2020. Feb. V. III (66). Issue: 218. Р. 21–25.
10. Ємельянова О.В., Щербак Е.Ю. Морфологічна репрезентація імплікативного компоненту реклами (на матеріалі англомовних рекламних текстів). Wyksztalcenie i Nauka bez Granic. Filologiczne nauki. 2014. Przemyśl : Nauka i studia. C. 51–54.
11. Зелінська О.І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2002. 203 с.
12. Зелінська О.І. Особливості функціонування частин мови в рекламних текстах. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. 2017. № 3 (50). С. 26–30.
13. Зірка В.В. Вплив, сугестія, маніпуляція в рекламі: лексичні дослідження, прийоми та методи перекладу. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2014. Т. 27 (66). № 1. Ч. 1. С. 227–231.
14. Зірка В.В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня док. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови». Київ, 2005. 34 с.
15. Коваленко Н.Л. Лінгвістична позначеність слогана в структурні рекламного тексту: автореф. дис. … канд філол. наук. Дніпропетровськ, 2006. 18 с.
16. Ковтун Н.О. Особливості використання числівників в радіорекламі. Стиль і текст. 2009. С. 105–115.
17. Мозгунов В. Особливості модальних значень у рекламному тексті. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / за ред. А. Загнітка. Донецьк, 2014. Вип. 14. С. 98–103.
18. М’яснянкіна Л. Синтаксична специфіка рекламного дискурсу. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2017. Вип. 42. С. 299–306.
19. Про освіту : Закон України від 16 липня 2019 року № 10-р / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. Ст. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
20. Рева Н. Статус числівника в журнальній рекламі косметики. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013. Вип. 20. С. 235–238.
21. Славінська М.С. Семантичні пріоритети морфологічних категорій у соціальній рекламі. Слов’янський збірник. 2014. Вип. 18. С. 419–428.
22. Цупікова О.А. Особливості функціювання морфологічних одиниць у рекламному медичному дискурсі. Південний архів (філологічні науки). 2021. № 88. С. 6–12.
23. Чернюх Л.Д. Ключові слова в мові словацької реклами. Мовознавство. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2012. Вип. 19. С. 153–161.
24. Шкіцька І. Займенники ти – ви в маніпулятивній стратегії позитиву. Актуальні проблеми слов’янської філології. 2011. Вип. XXIV. Ч. 1. С. 400–408.
25. Шкіцька І.Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект : монографія / за наук. ред. В.М. Бріцина. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 440 с.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Чжан, М. (2023). ГРАМАТИЧНІ ДОМІНАНТИ В ТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ РЕКЛАМИ. Нова філологія, (92), 77-87. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-92-12
Розділ
Статті