ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДОМІНАНТИ ПАРАМЕТРУ «ДИСТАНЦІЯ ВЛАДИ» (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Г. ШЕВАЛЬЄ «CLOCHEMERLE»)

  • Н. К. ОПАШНЮК
Ключові слова: соціокультурна домінанта, дистанція влади, французький регіональний роман, лексико-стилістичні засоби, авторські тропи

Анотація

В статті проаналізовано шляхи вербалізації соціокультурної домінанти параметру «дистанція влади» на матеріалі контекстуальних прикладів, взятих з роману «Clochemerle» французького письменника першої третини 20 століття Г. Шевальє. Не зважаючи на те, що в рамках сучасної наукової парадигми напрацьовано значний обсяг даних стосовно індивідуальних та групових ціннісних орієнтацій, таке дослідження з позицій лінгвістики має супроводжуватись даними інших наук, таких як соціологія, культурологія, когнітивна лінгвістика тощо. В анотованій статті обґрунтовано доцільність використання виділених за методикою Г. Хофстеде мотиваційних цінностей етносу для лінгвістичних досліджень. Згідно положення про те, що мова є системою, яка накопичує та транслює знання, стверджується, що соціокультурні домінанти – найважливіші для досліджуваного соціуму цінності – неминуче залишають свій відбиток у мові. В рамках цієї статті проаналізовано шляхи реалізації одного з параметрів, виділених в дослідженні Г. Хофстеде, - параметр «дистанція влади». Названий параметр визначається наступним чином: всі представники соціуму не є рівними, а цей параметр вказує, яким чином ця нерівність сприймається соціумом. Згідно даних дослідження Г. Хофстеде, Франція є країною з чітко визначеною дистанцією між керівником та підлеглим. В сюжеті роману Г. Шевальє «Clochemerle» спостерігаємо ситуації, в яких лідер приймає рішення, при цьому не обговорюючи його з підлеглими. Важливо зазначити, що аналізований роман часто розглядається з позицій регіональної літератури і концепція сприйняття влади у ньому пов’язана з філософією регіоналізму в цілому. В аналізованому романі тема влади та дистанції між лідером та підлеглими будується навколо персонажів мера містечка і баронеси, які втілюють ідеї лідерства, та вчителя і кюре, які займають позиції підлеглих. Встановлено, що соціокультурна домінанта параметру «дистанція влади» активно реалізується за допомогою окремих лексичних одиниць, авторських тропів, базової просторової опозиції «верх / низ».

Посилання

1. Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности : концепция и методическое руководство. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 70 с.
2. Cavin J. La ville mal-aimée. Représentations anti-urbaines et aménagement du territoire en Suisse : analyse, comparaisons, évolution.
3. Lausanne : Lausanne, Editions Presses polytechniques et universitaires romandes, 2005. 237 p.
4. Chevalier G. Clochemerle. Paris : Le livre de poche, 2016. 384 p.
5. Hofstede G. Cultures and Organizations : Software of the Mind. Revised and expanded. 3rd ed. New York : McGraw-Hill, 2010. 560 p.
6. Hofstede Insights. URL : https://www.hofstede-insights.com. (дата звернення: 21.09.2019).
7. Le Robert illustré 2013. Paris : Le Robert, 2012. 2098 p.
8. Thiesse A.-M. L’invention du régionalisme à la Belle Epoque. Le Mouvement social. Paris-Provence. 1990. №160. P. 11-32.
Опубліковано
2020-05-26
Як цитувати
ОПАШНЮК, Н. К. (2020). ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДОМІНАНТИ ПАРАМЕТРУ «ДИСТАНЦІЯ ВЛАДИ» (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Г. ШЕВАЛЬЄ «CLOCHEMERLE»). Нова філологія, (79), 88-93. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/16
Розділ
Статті