КОМІЧНЕ У ТВОРАХ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ПРОЗАЇКІВ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • І. А. БЛИНОВА
Ключові слова: художній прозовий дискурс, комічне, комунікативна ситуація, мовна гра, парадокс, ідіостиль

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування категорії комічного в художньому прозовому дискурсі на матеріалі творів найяскравішого представника сучасної англомовної літератури – Курта Воннегута. Охарактеризовані поняття «комічне» і «комунікативна ситуація» в сучасному мовознавстві з акцентом на їх значущості для лінгвістичної поетики. Проаналізовані типові приклади навмисного обігравання мовних явищ на певних рівнях з метою створення комічного ефекту, що будується на порушенні параметрів моделі комунікативної ситуації Д. Хаймса. Виявлено стилістичні особливості функціонування комічного в межах художнього прозового дискурсу, що є ознакою індивідуально-авторського стилю письменника.

Посилання

1. Беляков А. А. Объем и содержание категории комического / А. А. Беляков // Стереотипы лингвокультуры : коллективная монография; отв. Ред. М. В. Пименова. – К. : Изд-ий дом Д. Бураго, 2013. – С. 90-103.
2. Габидуллина А. Р. Основы речевой коммуникации : учеб. пособие / А. Р. Габидуллина, М. В. Жарикова. – Горловка : Изд-во Горловского гос. пед. ин-та иностр. яз., 2005. – 282 с.
3. Дмитрук В. В. Творчество К. Воннегута: социально-критические тенденции, жанр, поэтика : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Виктор Владимирович Дмитрук. – К., 1984. – 202 с.
4. Колесниченко Е. Л. Парадокс в идиостиле М. М. Жванецкого : монография / Е. Л. Колесниченко. – Днепропетровск : Литограф, 2015. – 210 с.
5. Пєсоріна Л. М. Мовні засоби створення комічного ефекту в коротких оповіданнях (на матеріалі творів О. Генрі, Е. Кестнера, А. П. Чехова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Л. М. Пєсоріна. – Донецьк, 2006. – 20 с.
6. Подкоритова О. П. Поетика сатири в романах Курта Воннегута / О. П. Подкоритова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 52. Філологічні науки. – С. 207-213.
7. Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры / В. З. Санников. – М. : «Языки русской культуры», 1999. – 544 с.
8. Сухих С. А. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса / С. А. Сухих, В. В. Зеленская. – Краснодар : КГУ, 1998. – 160 с.
9. Титаренко І. Л. Специфіка художнього світу Курта Воннегута : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 «Література зарубіжних країн» / І. Л. Титаренко. – Дніпропетровськ, 2000. – 20 с.
10. Hymes D. Models of the Interaction of Language and Social Life / D. Hymes // Directions in Sociolinguistics : the Ethnography of Communication. – New York : Holt, Rinehart and Winston, 1972. – PP. 35-71.
11. Vonnegut C. Palm Sunday. Welcome to the Monkey House / C. Vonnegut. – Random House UK, 1994. – 281 p.
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
БЛИНОВА, І. А. (2017). КОМІЧНЕ У ТВОРАХ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ПРОЗАЇКІВ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ. Нова філологія, (70), 24-29. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/220
Розділ
Статті