ЛІНГВОКОГНІТИВНІ І КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ «ІДЕАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА» В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ

  • В. Г. НІКОНОВА
Ключові слова: імідж, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, когнітивний механізм, консонанс, дисонанс, максимізація релевантності, змістовий атрибут

Анотація

У статті розкрито імідж президента США Барака Обами, яким він постає у його політичних промовах, шляхом аналізу вербальних засобів створення іміджу президента в американському політичному дискурсі у дискурсивному, лінгвокогнітивному і комунікативно-когнітивному аспектах. На дискурсивному рівні визначено комплексний екстралінгвальний контекст, який обумовлює процеси породження й інтерпретації текстів політичних промов президента, і встановлено специфіку змістово-смислової організації політичних промов Б. Обами. На лінгвокогнітивному рівні систематизовано номінативні засоби створення іміджу президента Б. Обами і виокремлено топікальну лексику, яка актуалізує зміст політичних промов. На комунікативно-когнітивному рівні імідж президента Б. Обами представлено як сукупність змістових атрибутів, які формуються в когнітивному середовищі адресата в результаті дії когнітивних механізмів консонансу, дисонансу і максимізації релевантності.

Посилання

1. Арабаджиєв Д. Ю. Політичний міф як фактор розвитку сучасної політичної свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: cпец. 23.00.03 “Політична культура та ідеологія” / Д. Ю. Арабаджиєв. — К., 2006. — 19 с.
2. Барна Н. В. Сучасні імідж-технології у вимірах естетичного аналізу [Електронний ресурс] : дис. … канд. філос. наук : 09.00.08 / Наталія Віталіївна Барна. — Луганськ, 2008. — 192 с. — Режим доступу : http://disser.com.ua/content/344862.html.
3. Бебик В. М. Політичний маркетинг і менеджмент / В. М. Бебик. — К. : МАУП, 1996. — 144 с.
4. Вознесенська О. Л. Бестіарні образи ідеальних політиків в уявленні молоді / О. Л. Вознесенська // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. — К. : Український центр політичного менеджменту, 2003. — 230 с.
5. Вылегжанин Д. А. Введение в политическую имиджелогию / Д. А. Вылегжанин. — М. : Флинта : МПСИ, 2008. — 136 с.
6. Гордон Д. Постулаты речевого общения / Д. Гордон, Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. — М., 1985. — Вып. 16. — С. 276–302.
7. Горіна О. В. Когнітивно-комунікативні характеристики американського електорального дискурсу республіканців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : cпец. 10.02.04 “Германські мови” / О. В. Горіна. — Х., 2008. — 23 с.
8. Грайс Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. — М. : Прогресс, 1985. — Вып. 16. — С. 217—237.
9. Денисюк С. Г. Імідж політичного лідера в контексті розвитку української політичної культури: особливості формування та механізми реалізації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Світлана Георгіївна Денисюк. — К., 2006. — 209 c.
10. Доценко Е. Л. Психология манипуляции. Феномены, механизмы и защита / Е. Л. Доценко. — М. : Наука, 1997. — 334 с.
11. Зубрицька Л. Й. Міф як феномен сучасної політики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / Л. Й. Зубрицька. — К., 2005. — 18 с.
12. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. — Омск. : Изд-во Омск. гос. ун-та, 1999. — 284 с.
13. Конецкая В. П. Социология коммуникации / В. П. Конецкая. — М. : Междунар. ун-т бизнеса и упр., 1997. — 304 с.
14. Корнієнко В. О. Імідж політичного лідера : проблеми формування та практичної реалізації : монографія / В. О. Корнієнко, С. Г. Денисюк. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 2009. — 144 с.
15. Кошелюк М. Е. Технологии политических выборов / М. Е. Кошелюк. — СПб : Изд. дом “Питер”, 2004. — 239 с.
16. Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения / Е. С. Кубрякова. — М. : Ин-т языкознания РАН, 1997. — 327 с.
17. Морозова О. І. Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / О. І. Морозова. — К., 2008. — 32 с.
18. Мороховский А. Н. Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. — К. : “Высшая школа”, 1984. — 248 с.
19. Почепцов Г. Г. (мол.) Теорія комунікації / Почепцов Г. Г. (мол.). — К. : Наукова думка, 1996. — 175 с.
20. Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. — М. : Академический проект, 2004. — 3-е изд. — С. 42—67.
21. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Леон Фестингер ; [пер. с англ. А. Анистратенко, И. Знаешева]. — СПб. : Ювента, 1999. — 318 с.
22. Хомуленко Т. Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу : монографія / Т. Б. Хомуленко, Ю. Г. Падафет, О. В. Скоригіна. — Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2005. — 272 с.
23. Шевченко І. С. Когнітивно-комунікативна парадигма і аналіз дискурсу / І. С. Шевченко (ред.) // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. — Харків : Константа, 2005. — С. 9—20, 105—117.
24. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса / Е. И. Шейгал. — М. : Гнозис, 2004. — 326 с.
25. Шепель В. М. Имиджелогия : секреты личного обаяния / В. М. Шепель. — М. : Линка-ПРЕСС, 1997. — 168 с.
26. Andersen C. The Obama Phenomenon. A Comparative Rhetorical Analysis / Christian Andersen. — Copenhagen Business School, 2008 [Electronic reference]. — Access mode :http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/284/christian_andersen.pdf?sequence=1.
27. Bara B. G. Cognitive Pragmatics : The Mental Processes of Communication / Bruno G. Bara ; [trans. by John Douthwaite]. — Cambridge : MIT Press, 2010. — 296 p.
28. Blakemore D. Discourse and Relevance Theory / Diane Blakemore ; [ed. by Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton] // The Handbook of Discourse Analysis. — Malden (MA) : Blackwell Publishing, 2006. — P. 100—118. — (Blackwell Handbooks in Linguistics).
29. Chafe W. Loci of Diversity and Convergence in Thought and Language / Wallace Chafe // Explorations in Linguistic Relativity ; [ed. By Martin Pütz and Marjolijn H. Verspoor]. — Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins, 2000. — P. 101—123.
30. Charteris-Black J. Politicians and Rhetoric / Jonathan Charteris-Black. — N. Y. : Black New York, 2005. — 235р.
31. Cottam M. Introduction to Political Psychology / Martha Cottam, Beth Dietz-Uhler, Elena M. Mastors, Thomas Preston. — N.Y. : Psychology Press, 2010. — 404 p.
32. Dijk T. A. van The Study of Discourse / Teun A. van Dijk // Discourse As Structure and Process. — L. : Sage Publications, 1997. — P. 1—35.
33. Fauconnier G. The Way We Think : Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities / Gilles Fauconnier, Mark Turner. — N. Y. : Basic Books, 2003. — 464 p.
34. Goffman E. Forms of Talk / Erving Goffman // Conduct and communication. — University of Pennsylvania Press, 1981. — 344 p.
35. Habermas J. The Theory of Communicative Action : Reasons and Realization of Society / Jurgen Habermas ; [trans. by Thomas McCarthy]. — Boston : Beacon Press, 1984. — Vol. 1. — 465 p.
36. Leech G. Principles of Pragmatics / Geoffrey Leech. — L. : Longman, 1983. — 250 p.
37. Lippmann W. Public Opinion / Walter Lippmann. — N.Y., 1922. — P. 206—207.
38. Schiffrin D. Approaches to Discourse / Deborah Schiffrin — Oxford : Blackwell, 1994. — 470 p.
39. Schudson M. Sending a Political Message : Lessons from the American 1790s / Michael Schudson // Media, Culture and Society. — Vol. 19, no. 3. — L., 1997. — P. 311—330.
40. Sperber D. Relevance : Сommunication and Cognition / Dan Sperber, Deirdre Wilson. — Oxford : Blackwell, 1995. — 326 p.
41. Turner M. An Image-Schematic Constraint on Metaphor / Mark Turner // Conceptualizations and Mental Processing in Language / [ed. by Richard A. Geiger, Brygida Rudzka-Ostyn]. — Berlin : Walter de Gruyter, 1993. — P. 291—306.
42. Wilson D. Relevance Theory / Deirde Wilson, Dan Sperber // The Handbook of Pragmatics / [ed. by Laurence R. Horn, Gregory Ward]. — Maiden (MA): Blackwell Publishing, 2006. — P. 607—632.
Як цитувати
НІКОНОВА, В. Г. (1). ЛІНГВОКОГНІТИВНІ І КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ «ІДЕАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА» В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ. Нова філологія, (68), 22-30. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/305
Розділ
Статті