ОСОБИСТІСНА/СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ, ТЕКСТОВИЙ ВИМІР

  • А. А. МАРЧИШИНА
Ключові слова: особистісна ідентичність, соціальна ідентичність, гендерна ідентичність, текст

Анотація

У статті розглядаються особистісна й соціальна ідентичності з позицій соціолінгвістики й лінгвогендерології. Представлені підходи у трактуванні ідентичності зазначають роль природжених і набутих рис у процесі ідентифікації. Гендерний аспект ідентичності є втіленням соціального й культурного усвідомлення особою власної біологічної статі, що у постмодерністських художній текстах набуває вербального вираження.

Посилання

1. Горошко Е. И. Коммуникативная виртуальная идентичность : гендерный анализ / Е. И. Горошко // Филологические заметки. – Пермь, Скопье, Любляна, Загреб. – 2009. – Перм. гос. ун-т, Вып. 7. – Ч. 2. – С. 93–105.
2. Зубенко А. С. Взаємодія особистісної та соціальної ідентичності (соціально-філософський аналіз) / А. С. Зубенко : автореф. … дис. канд. філос. наук 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Харків, 2005. – 20 c.
3. Козловски П. Культура постмодерна : общественно-культурные последствия технического развития : пер. с нем. / Петер Козловски. – М. : Республика, 1997. – 240 с.
4. Липовецкий Ж. Третья женщина. Незыблемость и потрясение основ женственности / Жиль Липовецкий. – СПб. : Алетейя, 2003. – 495 с.
5. Матузкова О. П. Англійська ідентичність як лінгвокультурний феномен : когнітивно-дискурсивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські мови” / О. П. Матузкова. – Одеса, 2014. – 40 с.
6. Ожигова Л. Н. Гендерная иденитчность личности и смысловые механизмы ее реализации: автореф. дис. на соискание науч. степени докт. психол. наук : спец. 19.00.01 „Общая психология, психология личности, история психологии”/ Людмила Николаевна Ожигова. – Краснодар, 2006. – 47 с.
7. Сміт Е. Д. Націоналізм: теорія, ідеологія, історія / Ентоні Д. Сміт. – К. : К.І.С., 2004. – 170 с.
8. Bauman Z. Identity : Conversations with Benedetto Vecci / Zigmunt Bauman. – Cambridge : Polity Press, 2010. – 104 p.
9. Evelyn J. Mom, I need to be a girl / Just Evelyn. – Imperial Beach : Walter Trook Publishing, 1998. – 77 p. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.transfigurations.co.uk/filestore/Mom_I_need_to_be_a_girl.pdf
10. Goffman E. Stigma : Notes on the management of spoiled identity / Erving Goffman. – Engleewood Cliffs : Prentice-Hall, 1963. – 147 р.
11. Goffman E. The neglected situation / Erving Goffman // American Anthropologist. – 1964. – V. 66. – N 5.– Part 2. – P. 133–136.
12. Mead G. H. Mind, self and Society / G. H. Mead. – Chicago: The University of Chicago Press, 1946. – 400 p.
13. Oakley A. Matilda’s Mistake / Ann Oakley. – L. : Flamingo, 1991. – 167 p.
14. Peters J. A. Luna / Julie Ann Peters. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.bestfreenovels.net/Young-adult/Luna/
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
МАРЧИШИНА, А. А. (2016). ОСОБИСТІСНА/СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ, ТЕКСТОВИЙ ВИМІР. Нова філологія, (68), 58-62. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/317
Розділ
Статті