ТЛУМАЧЕННЯ МОВНОГО ЗНАКА В ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ЗНАКІВ Ч. С. ПІРСА: ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ

  • Н. І. АНДРЕЙЧУК
Ключові слова: Ч. Пірс, систематизація наук, феноменологія, семіотика, категорія першисті / другості / третьості, трихотомія, знак, мовний знак

Анотація

У статті розглядаються філософські засади тлумачення мовного знака в семіотичному проекті Ч. С .Пірса. Точкою відліку для розгляду прагматицизму Пірса обрано запропоновану ним систематизацію наук. Показано звʼязок фундаментальних категорій першості, другості та третьості, випрацюваних Ч. Пірсом у феноменології, з категоріями семіотики. Розглянуто вагомість цих категорій для розуміння ознак, що покладені в основу трьох класифікацій знаків. Уточнено розуміння символічної природи мовного знака.

Посилання

1. Андрейчук Н. І. Інтерпретанта як людський чинник мовного семіозису / Н. І. Андрейчук // Мовознавство. – 2012. − №3. – С. 65 – 74.
2. Бочаров Д. Загальна теорія знаків Ч.С.Пірса та теорія доказів: точки перетину / Д.Бочаров // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С.293 – 299.
3. Ділі Д. Основи семіотики / Джон Ділі ; [пер. з англ. та наук. ред. Анатолій Карась]. – Львів : Арсенал, 2000. – 232 с.
4. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко [Пер.з англ. М.Гірняк]. – Львів: Літопис, 2004. – 384с.
5. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей [під кер. Б.Кассен, К.Сігова; пер. з фр.]. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – Т.3. – 328с.
6. Капічіна О.О. Феномен семіозису: історико-теоретичний аспект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdakk/2010_3/3.pdf
7. Конт О. Дух позитивной философии (Слово о положительном мышлении) / О. Конт. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 256 с.
8. Кирющенко В. Язык и знак в прагматизме / В. Кирющенко. — СПб. : Изд-во Европ. ун-та, 2008. – 199 с.
9. Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г.Кремень, В.В.Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с.
10. Мінаков М.А. Питання досвіду в філософії Ч.С.Пірса / М.А.Мінаков // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури. – 2006. – № 55. – Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_55/Minakov.htm
11. Peirce C.S. Application of C.S. Peirce to the Executive Committee of the Carnegie Institution // The New Elements of Mathematics by Charles S. Peirce (Carolyn Eisele, ed.). – The Hague: Mouton Publishers, 1976. – Vol. 4. – 13–73.
12. The Commens Dictionary: Peirce's Terms in His Own Words. New Edition [Ed. M. Bergman, S. Paavola]. – Electronic Recource. – Mode of access: http://www.commens.org/dictionary
13. The Essential Pierce. Selected Philosophical Writings (1893 – 1913) [Ed/ Pierce Edition Project]. – Bloomington: Indiana University Press,1998. – Vol.2. – P.300 – 324
14. Values in a Universe of Chance. Selected Writings of Chrles S.Pierce [Ed., intr. and notes by Philip P.Weiner]. – Stanford: Stanford University Press, 1958. – 449 p.
15. Waal Cornelis de. Pierce. A Guide for the Perplexed / Cornelis de Waal. – London: Bloomsbery, 2013. – 183p.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
АНДРЕЙЧУК, Н. І. (2016). ТЛУМАЧЕННЯ МОВНОГО ЗНАКА В ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ЗНАКІВ Ч. С. ПІРСА: ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ. Нова філологія, (68), 121-129. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/337
Розділ
Статті