ДІАХРОНІЧНА ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКА: ПЕРШІ ЗДОБУТКИ ТА ВЕКТОРИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

  • Т. І. ДОМБРОВАН
Ключові слова: англійська мова, діахронічна лінгвосинергетика, еволюція мови, мовна система, наукова парадигма, синергетика

Анотація

Стаття висвітлює перші результати використання синергетичної методології у діахронічних студіях. Автор доводить доцільність та необхідність розширення понятійної сітки мовознавчої науки за рахунок включення базових понять та категорій синергетики як науки про самоорганізацію складних відкритих динамічних систем навколишнього світу. Окреслено шляхи подальшого розвитку діахронічної лінгвосинергетики.

Посилання

1. Алефиренко Н.Ф. Дискурсивная синергетика «живого» слова [Текст] / Н.Ф. Алефиренко // Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / Под ред. проф. Г.Н.Манаенко. – Вып. 6. – Краснодар, 2008. – С. 20-26.
2. Єнікєєва С.М. Принципи синергетики як методологія дослідження словотвірної системи (на матеріалі англійської мови) / С.М.Єнікєєва // Нова філологія: зб.наук.праць. – Запоріжжя: Запорізьк.нац.ун-т, 2008. – № 29. – С. 223-230.
3. Белоусов К.И. Синергетика текста: От структуры к форме: [монография] / К.И. Белоусов. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008. – 248 с.
4. Глазунова О.И. Синергетика творчества: Опыт анализа художественного текста / О.И. Глазунова. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 344 с.
5. Домброван Т.И. Лингвосинергетика: Язык как синергетическая система : [Монография] / Т.И.Домброван. – Saarbrucken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 308 c.
6. Домброван Т.И. Синергетическая модель развития английского языка : [монография] / Т.И.Домброван. – Одесса: КП ОГТ, 2014. – 400 с.
7. Домброван Т.И. Язык в контексте синергетики. [Монография] / Т.И. Домброван. – Одесса: КП ОГТ, 2013. – 346 с.
8. Домброван Т.И. Моделирование истории языка как синергетического процесса: постановка проблемы [Текст] / Т.И. Домброван // Нова філологія. Збірник наукових праць. – № 59. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – С. 10-15.
9. Домброван Т.І. Актуалізація синергетичного підходу в сучасних лінгвістичних дослідженнях [Текст] / Т.І. Домброван // Записки з романо-германської філології [ред. І.М. Колегаєва]. – Вип. 26. – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 51-58.
10. Домброван Т.І. Діахронічна лінгвосинергетика: статус, задачі та основний поняттєвий і термінологічний апарат [Текст] / Т. І. Домброван // Сучасні дослідження з іноземної філології. Зб. наук. праць. [відп.ред. Фабіан М.П.]. – Вип. 9. – Ужгород: ПП «Графіка», 2011. – С. 162-168.
11. Домброван Т.И. История языка как объект синергетического анализа: к постановке проблемы [Текст] / Т.И. Домброван // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – № 973. – Вип. 68. – Харків, 2011. – С. 30-34.
12. Москальчук Г.Г. Структура текста как синергетический процесс: [монография] / Г.Г. Москальчук. – М. : Едиториал УРСС, 2010. – 296 с.
13. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальные исследования. Введение: / М.В. Пименова, О.Н. Кондратьева. – М. : ФЛИНТА: Наука, 2011. – 176 с.
14. Пиотровский Р.Г. О лингвистической синергетике / Р.Г.Пиотровский // Научно-техническая информация. – Серия 2 «Информационные процессы и системы». – 1996. – № 12. – С.1–12.
15. Пиотровский Р.Г. Лингвистическая синергетика: исходные положения, первые результаты, перспективы / Р.Г. Пиотровский. – СПб.: Филол. фак-т С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. – 160 с.
16. Піхтовнікова Л.С. Стилістика і синергетика дискурсу / Л.С. Піхтовнікова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: [кол. монографія] / під загальн. ред. Шевченко І.С. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. – С. 29–35.
17. Пищальникова В.А., Герман И.А. Лингвосинергетика как методологическая основа исследования текста // Человек – коммуникация – текст. – Вып. 4 / Под ред. А.А. Чувакина. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000. – С. 29 – 40.
18. Пономаренко Е.В. Лингвосинергетика бизнес-общения с позиций компетентностного подхода (на материале английского языка): [монография] / Е.В. Пономаренко. – М. : МГИМО-Университет, 2010. – 151 с.
19. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / Олена Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
ДОМБРОВАН, Т. І. (2016). ДІАХРОНІЧНА ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКА: ПЕРШІ ЗДОБУТКИ ТА ВЕКТОРИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ. Нова філологія, (68), 154-160. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/345
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають