СИНЕРГІЯ КОНТАКТУ

  • В. О. САМОХІНА
  • О. В. ШПАК
Ключові слова: комунікативна категорія КОНТАКТ, фази контакту, фатичність, інформативність, унісонний контакт «плюс-полярність», дисонансний контакт «мінус-полярність»

Анотація

Стаття присвячена вивченню синергії контакту як розвитку спілкування у трьох фазах: встановлення, продовження та розмикання контакту. Тип дискурсу, тип ситуації і стратегії комунікантів є впливовими чинниками самоорганізації й самодезорганізації контакту. Комунікативна категорія КОНТАКТ характеризується подвійною полярністю: опозитивною взаємодією фатичної й фактуальної інформації на всіх фазах контакту, протистоянням ролей та протиставленням прагматичних настанов адресанта і адресата.

Посилання

1. Азнабаева Л. А. Принципы речевого поведения адресата в конвенциональном общении / Л.А. Азнабаева : автореф. дис. на соиск. уч. степени доктора филол. наук : 10.02.19. – Уфа, 1999. – [Електронный ресурс] – Режим доступа: http://www.dissercat.com/ content/printsipy-rechevogo-povedeniya-adresata-v-konventsionalnom-obshchenii
2. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Стилистика декодирования / И. В. Арнольд. – М.: Просвещение, 1990. – 301 с.
3. Балаян А. Р. Основные коммуникативные характеристики диалога : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. филол. наук: 10.02.19 / А. Р. Балаян. – М., 1971. – 19 с.
4. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. – М. : Наука, 1993. – 171 с.
5. Гальперин И. Р. Информативность единиц языка: [монография] / И. Р. Гальперин. – М. : Высшая школа, 1974. – 174 с.
6. Домброван Т. И. Синергетическая модель развития английского языка : [монография] / Т.И. Домброван. – Одесса : КП ОГТ, 2014. – 400 с.
7. Клюев Е. В. Фатика как предмет дискуссии / Е.В. Клюев // Поэтика. Стилистика. Язык и культура: сб. ст.: памяти Т. Г. Винокур. – М. : Наука, 1996. – С. 212-220.
8. Князева Е. Н. Синергетика. Нелинейность времени и ландшафты коэволюции / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – М. : КомКнига, 2007. – 272 с.
9. Кобрина О. А. Модусные коммуникативные категории и их реализация в современном английском языке / О. А. Кобрина // Горизонты современной лингвистики. Традиции и новаторство: сб. в честь Е. С. Кубряковой. – М. : Языки славянских культур, 2009. – С. 320-327.
10. Колокольцева Т. Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи / дис... докт. филол. наук : 10.02.01 / Колокольцева Татьяна Николаевна. – Саратов, 2001. – [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/spetsificheskie-kommunikativnye-edinitsy-dialogicheskoi-rechi
11. Леонтович О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения : [монография] / О.А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2005. – 325 с.
12. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О.А. Семенюк, В.Ю. Паращук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 240 с.
13. Піхтовнікова Л. С. Синергія стилю байки: німецька віршована байка ХІІІ- ХХ ст.: монографія / Піхтовнікова Л. С. – Х.: Бізнес Інформ, 1999. – 220 с.
14. Піхтовнікова Л. С. Самоорганізація дискурсу: синергетичні принципи і підходи до лінгвістичного аналізу / Л. С. Піхтовнікова // Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ : колективна монографія / за ред. В. Г. Пасинок. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 218-232.
15. Пономаренко Е.В. Лингвосинергетика бизнес-общения с позиций компетентностного подхода (на материале английского языка): монография / Е.В. Пономаренко. – М. : МГИМО-Университет, 2010. – 151с.
16. Прокофьева Н.В. Реакция несогласия в диалоге / Н.В. Прокофьева // Вісник Харківського державного університету. – 1995. – № 384 (Том 2). – С. 133-136.
17. Почепцов Г. Г. Избранные труды по лингвистике: [монография] / Г. Г. Почепцов; сост., общ. ред. и вступ. ст. И. С. Шевченко ; ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. – 556с.
18. Самохина В. А. Современная англоязычная шутка / В. А. Самохина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008. – 355 с.
19. Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США : монографія / В.О. Самохіна. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 360 с.
20. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.
21. Сидоров Е.В. Онтология дискурса /Е. В. Сидоров. – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 232 с.
22. Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т.И. Домброван, С.М. Еникеева, Л.С. Пихтовникова, Е.А. Семенец, В.И. Силантьева, Е.Г. Фоменко, С.Н. Коринь, О.Н. Гончарук, И.М. Яремчук, А.Н. Судья, Н.Н. Пильгуй, Е.В. Богатырева, В.П. Чередниченко, М.В. Залужная, О.А. Анастасьева; под общ. ред проф. Л. С. Пихтовниковой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 340 с.
23. Словарь по кибернетике / под ред В. М. Глушкова. – Киев : Главная редакция УСЄ, 1979. – 624 с.
24. Стернин И.А. О национальном коммуникативном сознании / И. А. Стернин // Лингвистический вестник. – Вып. 4. – Ижевск, 2002. – С. 87-94.
25. Федотова В. Ю. Функционально-прагматическая характеристика фатических стратегий французского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05. / Федотова Валерия Юрьевна. – Пятигорск, 2004. – [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://ww.dissercat.com/content/ funktsionalno-pragmaticheskaya-kharakteristika-faticheskikh-strategii-frantsuzskogo-yazyka
26. Фрумкина Р. М. Семантика и категоризация / Р. М. Фрумкина, А. В. Михеев, А. Д. Мостовая, Н. А. Рюмина. – М. : Наука, 1991. – 168 с.
27. Чрділелі Т. В. Структура, семантика і прагматика ділового діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Чрділелі Т. В. – Харків, 2004. – 20 с.
28. Tomlin R.S. Foreground-background information and the syntax of subordination // Text 5 (1-2). – Mouton Publishers, Amsterdam, 1985. – S. 85-122.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
САМОХІНА, В. О., & ШПАК, О. В. (2016). СИНЕРГІЯ КОНТАКТУ. Нова філологія, (68), 189-197. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/350
Розділ
Статті