ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИГУКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДІАНИ СЕТТЕРФІЛЬД «ТРИНАДЦЯТА КАЗКА»)

Ключові слова: вигук, комунікативно-прагматична функція, стилістична функція

Анотація

У статті розглянуто особливості функціонування вигуків у сучасній англійській мові на матеріалі роману Діани Сеттерфільд «Тринадцята казка», охарактеризовано лінгвістичну природу вигукових одиниць та класифіковано їх за різними лексико-семантичними критеріями. Вигуки є невід’ємним компонентом розмовної лексики і, відповідно, усного мовлення загалом, у самій природі яких закладена експресивна та емоційна ознаки. У сучасній лінгвістиці трактування вигуку є досить суперечливим, адже остаточно не визначений статус цієї частини мови, наводяться досить різні тлумачення вигуків, які не є завжди комплексними та не враховують усі характерні вигукам ознаки. Дотримуючись академічних граматик, потрактовуємо вигуки як особливий лексико- граматичний клас незмінюваних слів, які не належать ні до повнозначних, ні до службових, основна функція яких полягає у вираженні емоцій, почуттів, експресивних оцінок та вольових спонукань мовців. Семантика вигуків із її конкретно-ситуативним характером розкривається переважно в контексті, що свідчить про контекстуальну зумовленість вигукових одиниць. Ще однією невід’ємною ознакою, що комплексно подає семантико-синтаксичне кваліфікування вигуків, є інтонація, яка відіграє значну роль у визначенні значеннєвих відтінків. Отже, ті різноманітні емоції, що передають вигуки, є наслідком дії контекстуального оточення, випливають із ситуації мовлення і характеру їх інтонаційного оформлення. Щодо визначення функцій вигуків, то основними є комунікативна та стилістична. За лексико-семантичним характером вигуки класифікуються за різними критеріями й ознаками, переважно за емоційним наповненням, за функційною спрямованістю, ілокутивною силою, за сферою вживання, тощо. Вигуки є багатозначними одиницями будь-якої сучасної мови, серед комунікативно-прагматичних функцій яких можна виокремити такі: передання емоцій, почуттів, бажань адресанта, ставлення до адресата, до навколишньої дійсності, а також вплив на емоції, почуття співрозмовника.

Посилання

1. Брицин М.Я. Порівняльна граматика української та російської мов. Київ : Вища школа, 1978. 269 с.
2. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). Москва : Русский язык. 2001. 720 с.
3. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови. Київ : Універс. вид-во «Пульсари», 2004. 398 с.
4. Грушецкая Е.Н. Междометие как способ выражения эмоций. Теоретические и практические предпосылки подготовки полилингвальных специалистов в вузе : материалы I Международного научно-практического онлайн-семинара (вебинара). Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2015. С. 44–46.
5. Звонська Л.Л. Енциклопедичний словник класичних мов. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. C. 82.
6. Мацько Л.І. Вигуки. Сучасна українська літературна мова : підручник. Київ : Вища школа, 2002. С. 427–431.
7. Мацько Л.І. Інтер’єктиви в українській мові. Київ: КДПІ, 1981. 129 с.
8. Мельник О. Семантика вигука в українській мові. Українське мовознавство. 2011. № 42. С. 26–40.
9. Пауль Г. Принципы истории языка. Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. 500 с.
10. Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2010. С. 316–319.
11. Поспелов Н.С. Учение о частях речи в русской грамматической традиции. Москва : Изд-во МГУ, 1954. C. 36.
12. Рак О.М. Семантико-функціональні особливості вигуків у французькій мові : діахронічний та синхронічний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. Наук : 10.02.05. К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. 20 с.
13. Симакова Е.С. Русский язык. Новый полный справочник. Москва : АСТ : Аст-рель, 2016. 524 с.
14. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Ленинград : Российская государственная академическая типография, 1941. 620 с.
15. Ashdowne R. Interjections and the Parts of Speech in the Ancient Grammarians. Henry Sweet Society Bulletin, 50, 2008. pp. 1–16.
16. Eckersley J. M. A Comprehensive English Grammar for Foreign Students. Longman, London, 1966.
17. Hismanglu M. Interjections in English: Neglected but important aspect of foreign language learning and teaching. Journal of Theory and Practice in Education, 6 (1). 2010. pp. 17–35.
18. Jespersen O. A Modern English Grammar on Historical Principles. Morphology. George Allen & Unwin , Ejnar Munksgard. London, Copenhagen, vol. 6, 1965.
19. Jovanović V. The form, position and meaning of interjections in Еnglish. Facta universitatis Series: Linguistics and Literature Vol. 3, No 1, 2004, pp. 17–28.
20. Sahragard R. Investigating The Implementation Of Interjections In Three Current EFL Course Books. Procedia : Social and Behavioral Sciences. Urmia University, Iran. Volume 98, 2017. pp. 1621-1630.
21. Setterfield Diane. The Thirteenth Tale: D. Setterfield. URL: https://drive.google.com/open?id=1StVr3ZpEBvkVSQMoBVqIEd6KJ5HpJd9D
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Ситенко, О. О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИГУКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДІАНИ СЕТТЕРФІЛЬД «ТРИНАДЦЯТА КАЗКА»). Нова філологія, 2(81), 117-122. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-17
Розділ
Статті