МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗІВ ДІТЕЙ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ І. ФРАНКА

Ключові слова: мовний образ, мовні засоби, син, донька, вік, І. Франко

Анотація

У статті проаналізовано образи дітей з погляду їхньої соціальної ролі в сім’ї, зокрема виявлено мовні засоби, які І. Франко використовує для творення образів синів і доньок. Засоби мовної репрезентації образів дітей висвітлено у зв’язку з їхнім віком: дошкільний, молодший шкільний, юнацький та дорослий. Встановлено, що у творах І. Франка подана інформація про вік дітей, соціальний статус, зовнішній вигляд (риси обличчя, розмір і колір очей, волосся, статура, одяг), риси характеру, світогляд, рівень розумових здібностей, особливості мовлення, самооцінку, поведінку в соціуму. Є інформація про схожість / несхожість із батьками, поведінку дітей у сім’ї, ставлення до них оточення. Для створення образів дітей письменник використовує іменники, прикметники / дієприкметники (виступають у ролі епітетів), числівники, дієслова, фразеологізми, метафори, порівняльні звороти тощо. Ці засоби забезпечують презентацію синів і доньок у художніх творах. Встановлено, що для дітей дошкільного віку визначальними є такі характеристики: наївний світогляд, занижена самооцінка, рівень розумових здібностей – невисокий, вони ще не вміють висловлювати свою думку та поводитися відповідно до очікувань батьків / соціуму. Діти молодшого шкільного віку мають додаткові соціальні ролі, є схожими / несхожими з батьками, у них є почуття гумору, високі інтелектуальні здібності, належна поведінка в соціумі. Для них характерні певна хворобливість і сум. Вони відчувають страх перед батьками. Діти юнацького та дорослого віку, зокрема сини, у художніх творах представлені позитивно та негативно, що показує різниця у ставленні до батьків та оточення. Доповнює негативно представлений образ сина суспільна думка, показуючи його як нечесну людину. Отже, у художніх творах І. Франка представлено образи дітей різних вікових категорій, кожна з яких має свої особливості.

Посилання

1. Барабаш-Ревак О. Мовний образ парубка в українських фольклорних і етнографічних текстах. Львів : Піраміда, 2013. 364 с.
2. Брікнер Т. Мовний образ природи в художній прозі Івана Франка : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Львів, 2020. 276 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.
4. Гурова О. Семантика слів дитя, дитина як репрезентант класифікаційних характеристик віку дитини. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2016. № 74. С. 154–159.
5. Зелінська О. Мовні засоби змалювання дітей в українському художньому дискурсі. Філологічний часопис. Умань, 2017. Вип. 2. С. 119–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2017_2_14.
6. Калько В. Вербальна репрезентація концепту «діти» в українських пареміях. Мовознавчий вісник. Черкаси, 2012. Вип. 14–15. С. 271–279. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2012_14-15_43.
7. Ковальчук Н. Концепт дитини і дитинства у творчості Варвари Чередниченко. Science and Education a New Dimension : Philology. 2013. Т. 11. С. 136‒140.
8. Матвєєв В. Іменники на позначення дитячого віку. Культура слова. Київ, 1984. Вип. 27. С. 48–53.
9. Словник фразеологізмів української мови / уклад. : В. Білоноженко та ін. ; відп. ред. В. Винник. Київ : Наукова думка, 2003. 786 с.
10. Семиряк В. Номінація дитини в українській мові. Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. 2002. № 3. С. 118–121.
11. Трумко О. Соціально-індивідуальна природа сімейної комунікації в художньому дискурсі Івана Франка : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Львів, 2013. 20 с.
12. Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. Київ : Наукова думка, 1976–1986. Т. 14–22.
13. Щепанська Х. Мовний образ серця в баладах Т. Шевченка. Вісник Львівського університету. Серія «Філологічна». 2012. Вип. 57.
С. 156–161. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/1990/2050.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Трумко, О. М. (2021). МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗІВ ДІТЕЙ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ І. ФРАНКА. Нова філологія, 2(81), 164-170. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-24
Розділ
Статті