ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ “LOVE” В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ «ІСТОРІЯ КОХАННЯ» ЕРІКА СІГАЛА ТА «ДЕЛІРІУМ» ЛОРЕН ОЛІВЕР)

Ключові слова: лінгвокультурологія, мовна картина світу, культурно маркований смисл, вербалізація, концепт LOVE, Ерік Сігал, Лорен Олівер

Анотація

У статті викладено результати порівняльного аналізу концепту LOVE у романах американських письменників. Лінгвістичний аналіз було здійснено на матеріалі романів «Історія кохання» Еріка Сігала та «Деліріум» Лорен Олівер. На думку автора, концепт LOVE слугує актуальним об’єктом наукового дослідження тому, що кохання в лінгвокультурному просторі є передусім нестійким вербальним вираженням, що із часом змінюється. Підтверджується думка, що концепт LOVE є базовим емоційним концептом мовної картини світу людини та вербалізується лексемою “love”; має три аспекти: понятійний, ціннісний і образний. Автор зосереджує своє дослідження на понятійно-образному змісті концепту LOVE. Досліджується той факт, що лексеми, які маніфестують почуття між закоханими, вступають одна з одною в тісні системні відношення, які розглядаються як синонімічні. Такі синонімічні ряди у класичному романі «Історія Кохання» створено лексемами “love”, “intimacy”, “likeness”, “sociality”, “friendship”, “support”, “reconciliation”, “understanding”. У романі-дистопії (антиутопія) «Деліріум» концепт LOVE вербалізується лексемами “sickness”, “stress”, “heart disease”, “anxiety”, “depression”, “insomnia”, “disorientation”, “distraction”. Концепт LOVE зображується як складне структурно-смислове, ментальне утворення, що базується на понятійній основі та втілюється в семантиці мовних одиниць, що позначають захворювання. Автор уважає, що такі засоби вербалізації є деформацією традиційного понятійно-образного змісту концепту LOVE, пояснює це особливостями роману-дистопії, який належить до жанру літератури, створеної за принципом негативності. Автор досліджує рухливість та семантичну ємність вербального наповнення концепту LOVE, у яких яскраво виражена оцінна конотація, що забезпечує можливість будувати мовну картину світу. Матеріал дослідження засвідчив, що із часом концепти змінюють свій понятійно-образний зміст, проте саме поняття лексеми “love” залишається більш стійким; воно зафіксоване в лексикографічних джерелах. Вивчення концепту LOVE у царині лінгвокульторологічних студій виявило потребу системного підходу до їх дослідження як складного базового емоційного явища – з виявленням ядерних та периферійних зон.

Посилання

1. Segal Erick. Love Story. London : Hodder Paperbacks Ltd., 1970. 93 p.
2. Loren Oliver. Delirium. 240 p. URL: www.laurenoliverbooks.com.
3. Ємельянова О. Мовленнєве вираження статусу адресата в англомовному художньому дискурсі закоханих : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. Харків, 2006. 20 с.
4. Комарницька О. Номінативний простір концептів LOVE і ЛЮБОВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2009. № 45. С. 132–134.
5. Корбут Н. Концепт ЛЮБОВ у паремійному дискурсі. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія «Германська філологія». 2003. Вип. 107. С. 11–15.
6. Огаркова Г. Вербалізація концепту КОХАННЯ в сучасній англійській мові : когнітивний та дискурсивний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2004. 17 с.
7. Остапова Т. Концепт КОХАННЯ у сучасній англійській пісні в когнітивному аспекті. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2008. Вип. 206. C. 196–198.
8. Христич Н. Роль епітетів для відтворення емоційних станів у художньому тексті (на матеріалі роману Д. Лоуренса «Коханець леді Чаттерлей»). Кременецькі компаративні студії : науковий часопис. Хмельницький, 2018. Вип. 8. Т. 2. С. 459–467.
9. WIDEL – Webster’s International Dictionary of the English Language. Unabridged. Vol. I–III. Chicago, London : Encyclopedia Britannica. 3136 p.
10. OED – Oxford English Dictionary Online / ed. by J. Simpson. 3’rd edition. Oxford : Oxford University Press, 2000–2004. URL: http:///dictionary.oed.com/cgi/entry/00181778.
11. English Idioms. URL: http://www.usingenglish.com/reference/idioms/.
12. Сурмач О. Концепт як одна з фундаментальних одиниць когнітивної лінгвістики. Актуальні проблеми менталінгвістики : збірник наукових статей. Черкаси : Ант, 2007. С. 31–33.
13. Гладышев В., Похвищева И. В тоталитарном обществе любовь бессильна : роман Д. Оруэлла «1984». Русская словесность. 1988. № 1. С. 15–18.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Христич, Н. С., & Заболотна, Т. В. (2021). ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ “LOVE” В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ «ІСТОРІЯ КОХАННЯ» ЕРІКА СІГАЛА ТА «ДЕЛІРІУМ» ЛОРЕН ОЛІВЕР). Нова філологія, 2(81), 184-192. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-27
Розділ
Статті