ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА БІЛІНГВІЗМУ: ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ

  • О. С. Ядловська
Ключові слова: соціум, білінгвальність, мовна культура, культурний білінгвізм, диглосія, інтерференція, поліглосія

Анотація

Статтю присвячено дослідженню становлення категорії «двомовність», а також співвідношення її проявів у комунікативному та культурологічному контексті. Проаналізовано соціокультурні аспекти еволюції сприйняття білінгвізму як у свідомості окремого індивіда, так і суспільством загалом. Явище двомовності за своєю сутністю виступає лінгвістичним, однак за реалізацією та рефлексію переосмислюється і сприймається в соціумі як культурологічне або соціальне і таке, що впливає на певні мовно-соціальні процеси та є гостро дискусійним й актуальним. Володіння двома мовами передбачає не тільки вербалізацію словникового складу, морфологічних та синтаксичних одиниць, категорій цих мов, але й репрезентацію характерних особливостей та рис певного етносу, його культури, тобто культурологічного контексту. Простежено, що володіння двома чи більше мовами в індивіда є різнорівневим, а еквівалентне володіння неможливе. Провідну позицію завжди посідає рідна мова. Зазначено також, що вивчення іншої мови (іноземної, нерідної) залучає особу до процесу акультурації. Це буде в подальшому формувати соціокультурний чинник явища двомовності та впливатиме як на індивіда, так і на соціум. Окремо варто розглядати аспект впливу на рівень вивчення мови в розрізі перебування особи в конкретній комунікативній ситуації, що вимагає знання певного лексичного шару слів. Підкреслимо також, що в епоху глобалізації, взаємодії цивілізацій та культур, підвищеної інтенсивності різних типів комунікації з одночасними процесами самоідентифікації етносів за спільністю мови виникає необхідність в уточненні багатьох суміжних понять, зокрема таких, як «інтерференція», «диглосія», «поліглосія», інших для усвідомлення причин, природи й механізмів виникнення та функціювання цих явищ у середовищі соціуму. Це надасть можливість розробити низку рекомендацій і заходів, які сприятимуть розширенню сфери використання декількох мов за збереження позицій рідної мови. Розгляд та дослідження зазначених мовних практик двомовності в подальшому може стати шляхом до переосмислення та подолання труднощів етносемантичного рівня у процесі міжкультурної комунікації.

Посилання

1. Braun M. Beobachtungen zur Frage der Mehrsprachigkeit. Göttingische Gelehrte Anzeigen. 1937. № 4. Р. 115–130.
2. Weiss A. Hauptprobleme der Zweisprachigkeit. Heidelberg : Carl Winter Universitätsverlag, 1959. 214 р.
3. Ханазаров К. Критерии двуязычия и его принципы. Проблемы двуязычия и многоязычия. Москва : Наука, 1972. С. 119–124.
4. Розенцвейг В. Языковые контакты. Ленинград : Наука, 1972. 80 с.
5. Верещагин Е. Психологическая и методическая характеристика двуязычия. Берлин : Директ-Медиа, 2014. 162 с.
6. Вайнрайх У. Языковые контакты. Пер. с англ. и ком. Ю. Жлуктенко. Киев, 1979. 264 с.
7. Щерба Л. О понятии смешений языков. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Ленинград, 1958. С. 40–53.
8. Белянин В. Психолингвистика. Москва : МПСИ, 2003. 232 с.
9. Yumoto K. Study of Cognitive Level of Bilingual Proficiency: What Makes Balanced Bilinguals? The Journal of Asia TEFL. 2004. Vol. 1. № 2. P. 135–160.
10. Леонтьев А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. Москва : КомКнига, 2005. 312 с.
11. Загнітко А. Сучасні лінгвістичні теорії : монографія. Донецьк, 2007. 219 с.
12. Bloomfield L. Language. New York, 1933. 564 p.
13. Уорф Б.-Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. Новое в лингвистике. Москва : Прогресс, 1960. Вып. 1. С. 135–198. URL: https://lingvotech.com/otnoshenienor.
14. Федорчук Т. Культурна ідентифікація білінгвів. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Філологічні науки. 2004. Т. 34. С. 6–10.
15. Ferguson C. Diglossia. Word. 1959. № 15. P. 325–340.
16. Михайлов М. О разновидностях двуязычия. Двуязычие и контрастивная грамматика : межвузовский сборник научных трудов. Чебоксары, 1987. С. 4–8.
17. Жлуктенко Ю. Мовні контакти. Проблеми інтерлінгвістики. Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. 135 с.
18. Хауген Э. Языковой контакт. Новое в лингвистике. Москва : Прогресс, 1972. Вып. 6. С. 61–80.
19. Інтерференція. Українська мова : енциклопедія. Київ : Вид-во «Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана», 2000. 752 с.
20. Cenoz J. Defining Multilingualism Annual Review of Applied Linguistics. Cambridge University, 2013. Р. 3–18. URL: https://www.academia.edu/30660659/Defining_Multilingualism.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Ядловська, О. С. (2021). ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА БІЛІНГВІЗМУ: ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ. Нова філологія, 2(81), 235-240. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-35
Розділ
Статті