ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічна реалія, фразеологічне значення, ідіоматичність, семантична структура

Анотація

Стаття досліджує фразеологічні реалії, які представляють найбільш мальовничу і виразну частину словникового складу мови, відображаючи звичаї, традиції народу, згадки про його історію, фольклор. Вони характеризуються подвійним смислом, значення складових слів цих фразеологічних одиниць створюють цілком новий образ. Фразеологічна реалія – це варіативна категорія, пов’язана з процесом переважно бінарного зіставлення мов на лексичному та фразеологічному рівнях. Окремі мовознавці без належних підстав збільшують деякий обсяг фразеологічних реалій, включаючи до цієї категорії прислів’я. Вони, без сумніву, можуть бути реаліями, але прислів’я як цілісна одиниця через узагальнено-абстрактний характер не має відповідника, співвідносного денотата в позамовній предметній дійсності. Отже, їх не можна зарахувати до реалій. 3 погляду семантики реалії завдяки наявності в їхньому семантичному континуумі метамовної інформації про закріплення за «своїм» мовним колективом збігаються частково з діалектизмами. Як і діалектизми, вони надають мовленню певного колориту, формують мовленнєву характеристику літературних персонажів. Але принципова розбіжність між діалектизмами полягає в тому, що географічна інформація реалій пов’язана з позначуваним предметом. Це інформація про специфічні предмети та явища певного географічного ареалу. Місцева маркованість діалектизмів – інформація про специфічні мовні засоби позначення загальновідомих предметів. Як ми переконались, фразеологізми мають своє специфічне фразеологічне значення, яке відрізняється від загальномовного інваріантного значення, по-перше, унікальністю узагальнення свого семантичного змісту, по-друге, вищим ступенем узагальнення. Унікальність фразеологічного значення хоча б одного компонента фразеологічної одиниці зв’язує всі її компоненти в єдине ціле, поза якими воно не існує. 3 погляду перекладацької практики можна виділити явні і скриті реалії. Вони начебто мають відповідники в мові – сприймачі, але співвідносні денотати в позамовній дійсності дуже відрізняються між собою, тому беззастережна субституція їх позначень, що мають різну художньо-стилістичну наповненість, може спричинити низку додаткових труднощів, пов’язаних із культурологічною розбіжністю.

Посилання

1. Аліфіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. Харків : Академія, 1987. 287 с.
2. Баранов А.Г. Функционально-прагматическая концепция текста. Ростов-на -Дону : Издательство Ростов. гос. ун-та, 1993. 182 с.
3. Ерченко П.Г. Класифікація фразеологічних одиниць. Іноземна фразеологія. 1994. Вип. 107. С. 8–16.
4. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів укр. прози). Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. 280 с.
5. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навчальний посібник. Київ : Юніверс, 2002. 280 с.
6. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця : Нова Книга, 2003. 448 с.
7. Кунин А.В. Курс фразеологии соврем. англ. языка: [учеб. для ин. тов. и фак. иностр. яз.] 2-е д., перераб. Москва : Высшая школа, 1996. 381 с.
8. Петрова Н.Д. Англійські фразеологічні одиниці з націон.-культурологічним компонентом. Іноземна Філологія. 1997. Вип. 110. С. 41–53.
9. Смит Л.П. Фразеология англ. языка / Пер. А.С. Игнатова. Москва : Учпедгиз, 1989. 208с.
10. Супрун А.П. Семантико-стилістичні особливості фразеологічних одиниць (на матеріалі поетичних творів Максима Рильського) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Миколаїв, 1999. 302 с.
11. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. Київ : Знання, 2005. 1056 с.
12. Медведєва Л.М., Дайненко В.В. Англо-український словник парних словосполучень. Київ : Українська енциклопедія, 1994. 493 с.
Опубліковано
2021-08-10
Як цитувати
Кириллова, М. Д., & Воробйова, К. В. (2021). ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Нова філологія, (82), 97-103. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-82-16
Розділ
Статті