КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В ЛІНГВІСТИЦІ ТА ФІЛОСОФІЇ

Ключові слова: оцінка, оцінність, виразність, стильова закріпленість, емоційність, образність, модальність

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано наукові розвідки вітчизняних і закордонних учених-лінгвістів та філософів. Визначено відмінності між категоріями «оцінка» і «оцінність» у сучасній лінгвістиці, що зумовлено базовим характером цих категорій. Об’єктом дослідження є інтерпретація категорій «оцінка» та «оцінність» у теоретичних дослідженнях філософії та лінгвістики. Предметом наукового дослідження є такі мовні явища, як виразність, стильова закріпленість, емоційність, образність. Передумовами дослідження є наукові розвідки вітчизняних та зарубіжних учених- мовознавців та філософів. Науковою новизною цього дослідження є всебічний аналіз визначення понять «оцінка» та «оцінність». Практична цінність дослідження втілена у визначенні принципової різниці між категоріями виразності, емоційності та оцінки. Перспектива вивчення оцінюваних слів та фраз визначається теоретичними та практичними потребами, оскільки інтерес науковців до виявлення та опису засобів вираження категорії оцінки зріс. Мовна категорія оцінки – це відображення логічної категорії оцінки, яка виражає відношення суб’єкта до будь-якого предмета чи явища. Оціночна категорія має точку перетину з таким явищем, як порівняння, оскільки в оцінюваному акті завжди присутня кореляція з певним стандартом та модульність, у якій, як і в оцінці, є такі елементи, як об’єктивність, суб’єктивність, ставлення. Видатними рисами двох категорій оцінки є відсутність аксіологічних результатів у порівнянні та обмеження вираження модальності на рівні речення, тоді як оцінка може бути виражена елементами всіх мовних рівнів. Відкритим залишається питання про те, чи зараховувати до категорії оцінки лише оціночні судження, що виразно порівнюють об’єкт зі стандартними ознаками цього класу об’єктів, чи й твердження, які не містять явної оцінки, але мають деякі різновиди описової інформації про подію. Перспектива вивчення оцінних слів та словосполучень визначається теоретичними та практичними потребами, адже за останній час зріс інтерес учених до ідентифікації та опису засобів вираження категорії оцінки.

Посилання

1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: учебник для вузов. Изд. 11-е. Москва : ФЛИНТА-Наука, 2012. 384 с.
2. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. Москва, 1988. 341 с.
3. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского стиля. Москва : Издательство иностранной литературы, 1955. 416 с.
4. Баранов А.Н. Аксиологические стратегии в структуре языка. Вопросы языкознания. 1989. № 3. С. 74–89.
5. Бондарь O.E. Различные трактовки категории модальности. URL: http://www.rusnauka.eom/3 3_D WS_2010/33_DWS_2010/Philologia/73610.doc.ht m/ (дата обращения: 22.03.2021).
6. Блох М.Я., Ильина Н.В. Структура и семантика оценочных конструкций. Функциональная семантика синтаксических конструкций. Москва : МГПИ, 1986. С. 14–23.
7. Болотов В.И. Эмоциональность текста в аспектах языковой и неязыковой вариативности: Основы эмотивной стилистики текста. Ташкент : Фан, 1981. 116 с.
8. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. Москва : Изд-во МГУ, 1976. 142 с.
9. Вольф Е.М. Варьирование в оценочных структурах. Семантическое и формальное варьирование. Москва, 1979. С. 273–294.
10. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. Москва, 1985. 228 с.
11. Вольф Е.М. Эмоциональные состояния и оценка. Функциональная семантика: Оценка, экспрессивность, модальность. In memoriam Е.М.Вольф. Москва : Институт языкознания РАН, 1996. С. 148–158.
12. Галкина-Федорук Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке. Сборник статей по языкознанию, посвященных проф. МГУ акад. В. В. Виноградову. Москва : Изд-во МГУ, 1958. С. 103–124.
13. Голованевский А. Социальная и идеологическая дифференциация и оценочность общественно-политической лексики русского языка. Вопросы языкознания. 1987. № 4. С. 35–42.
14. Горбунов А.П. О природе эмоционального и формах его выражения в художественной литературе. Труды Иркутского государственного университета. Языкознание. 1971. Т. 79. Вып. 7. С. 131–149.
15. Желонкина Т.П. Семантика и прагматика оценочных конструкций в научном тексте. Проблемы функциональной семантики. Калининград, 1993. С.72.
16. Заграевская Т.Б. Категория «оценка», ее статус и вербализация в современном английском языке : дис. ... канд. филол. Наук : 10.02.04 / Пятигор. гос. лингв. ун-т. Пятигорск, 2006. 287 с.
17. Леонтьев A.A. Потребности, мотивы, эмоции. Москва : Изд-во МГУ, 1971. 41 с.
18. Лернер К., Куперман В. Категория «сравнения и оценки» с точки зрения гипотезы о «типах языкового движения». Вопросы языкознания. 1998. № 1. С. 89–96.
19. Карцевский С.О. Сравнения. Вопросы языкознания. 1976. № 1. С. 107–112.
20. Маркелова Т.В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке : дис. … д-ра филол. Наук : 10.02.01. Москва, 1996. 554 с.
21. Киселева Л.A. Некоторые проблемы изучения эмоционально-оценочной лексики СРЯ. Ученые записки ЛГПИ им. А.И. Герцена. 1968. Т. 281. С. 377–414.
22. Паничева П.Н. Структурно-семантические и прагматические характеристики восклицательных предложений в английской диалогической речи (в свете антропоцентрической парадигмы) : дис. ... канд. филол. Наук : 10.02.04. Ставрополь, 2004. 196 с.
23. Панфилов В. . Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. Москва, 1982. 357 с.
24. Рубинштейн С.А. Проблемы общей психологии. Москва, 1976. 416 с.
25. Столович Л.Н., Каган М.С. Философская теория ценности. Вопросы философи. 1998. № 5. С. 155–158.
26. Таукова Э.Л. Эмотивно-оценочные фразеологизмы русского языка (в сопоставлении с английским языком). Русское слово в языке и речи: доклады общероссийской конференции. Брянск, 2000. С. 160–164.
27. Телия В.Н. О различии рациональной и эмотивной (эмоциональной оценки). Функциональная семантика: Оценка, экспрессивность, модальность. In memoriam Е.М. Вольф. Москва, 1996. С. 31–38.
28. Трунова О.В. Логическая структура оценки и ее языковая экспликация. Язык и культура: материалы междунар. науч. конф. Барнаул, 1997. С. 152–155.
29. Темиргазина З.К. Оценочные высказывания в современном русском языке : автореф. дис. … д-ра филол. Наук : 10.02.01. Алматы, 1999. 51 с.
30. Фабело Х. Р. Оценка и познание. Вестник МГУ. Философия. 1984. № 1. С. 27–33.
31. Философский словарь. URL: http://philosophy.hl. (дата обращения: 22.03.2021).
32. Философская энциклопедия: в 5 т. / под ред. Ф.В. Константинова. Москва : Советская Энциклопедия, 1970. Т. 5. 739 с.
33. Хэар P.M. Дескрипция и оценка. Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. Москва, 1985. Вып. 16. С. 183–195.
34. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж, 1987. 192 с.
35. Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности / В.Н. Телия и др.; отв. ред. В.Н. Телия. Москва : Наука, 1991. 214 с.
36. Чернявская Е.А. Оценка и оценочность в языке и художественной речи (на материале поэтического, прозаического и эпистолярного наследия А.С. Пушкина) : дис. ... канд. филол. Наук : 10.02.01. Брянск, 2001. 270 с.
37. Яровая Л.С. Коннотация оценки в семантике глаголов appraise estimate. Слово и предложение в структурно-семантическом аспектах (на материале англ.яз.). Пятигорск : Издательство ПГПИИЯ, 1989. С. 175–182.
38. Zima J. Expresivita slova v soucasne cestine. Studie lexikologicka a stylisticka. Praha, 1961.
Опубліковано
2021-08-11
Як цитувати
Удовіченко, Г. М., & Горобей, А. М. (2021). КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В ЛІНГВІСТИЦІ ТА ФІЛОСОФІЇ. Нова філологія, (82), 300-307. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-82-48
Розділ
Статті