СИНОНІМІЧНІСТЬ ЯК ОДНА З ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМІНОСИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: підмова маркетингу, способи збагачення лексики, лексичний інструментарій, система термінів, процес синонімізації, дублетні пари

Анотація

Функціонування мови відбувається відповідно до участі в процесі комунікації різних лінгвосоціумів. Відтак сфера мовленнєвої діяльності людини та її прагматичний складник на рівні слова сприяє виявленню внутрішніх закономірностей регулювання адекватного вибору й уживанню лексичної одиниці в типовій комунікативній професійній ситуації. Семантика маркетингової діяльності вимагає створення власного лексичного інструментарію для забезпечення адекватної комунікації між підприємствами на ринку, виробником і споживачем. Терміни як елементи специфічної системи мають низку особливостей, які вказують на належність до неї. Це матеріально-структурна риса, що характеризує термін як мовний знак: слугує його матеріальною основою (субстанцією) і водночас є одиницею номінації й частиною лексико-семантичної системи мови. Підмова маркетингу має спільні ознаки зі звичайною мовою, однак, з іншого боку, відрізняється від неї, оскільки містить слова, спеціально визначені для забезпечення сфери маркетингової діяльності, власне терміни, та інші слова, які вносять точність і конкретність у формулювання маркетингових термінів. Крім внутрішніх джерел збагачення лексики, діють також зовнішні чинники, з-поміж яких – запозичення, що оптимально корелюють зі звичайною лексикою. Часто англійські, американські терміни функціонують паралельно з їх французькими еквівалентами в результаті проникнення мови franglais. Активізація автохтонних мовних засобів хоча й сприяє збагаченню новими словами і словосполученнями, однак призводить до утворення пасивного лексичного фонду, що збільшує кількість дублетних пар. Синонімію вважають одним із найважливіших видів парадигматичних зв’язків. Зазвичай велика кількість синонімів наголошує на полісемічному характері терміносистеми та, на противагу класичній термінології, не є бажаним явищем. Контекст як головний фактор у процесі синонімізації є важливим чинником у формуванні словника термінів маркетингу; саме макроконтекст створює підстави віднести той чи інший термін до системи термінів, оскільки реалізація відтінків значення в конкретному мовному середовищі є його природною функцією.

Посилання

1. Виноградов В.В. Вступительное слово. Вопросы терминологии. Москва, 1961. С. 3–10.
2. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. Москва : Наука, 1984. 174 с.
3. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики. Москва : АН СССР, 1961. С. 22.
4. Люди и слова / B.М. Лейчик и др. Москва : Наука, 1982. С. 99–103.
5. Chiss J.-L. Introduction à la linguistique française. Syntaxe, communication, poétique. Paris : Hachette, 2001. T. 2. Р. 130–131.
6. Delamarche C. Dictionnaire de la langue français. Paris : Hachette, 1994.
7. Demeure C. Marketing. Aide-memoire. 6-e ed. Paris : Dunod, 2008.
8. Lehmann A., Martin-Bertlet F. Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie. Paris : Nathan, 2000. Р. 54–55.
9. L’homme M.-C. La terminologie: principles et techniques. Montréal : Les presses de l’Université de Montréal, 2008. Р. 95–96.
10. Madry P. Dictionnaire pratique du commerce. Bruxelles : De boeck, 2009.
11. Saussure F. de. Cours de linguistique générale. Paris : Payot, 2005. Р. 24–36.
12. Сourrier International. Paris, 2015. № 1280. 1281 р.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Демчук, Н. М. (2021). СИНОНІМІЧНІСТЬ ЯК ОДНА З ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМІНОСИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ. Нова філологія, (83), 65-70. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-9
Розділ
Статті