ЛІНГВОРИТОРИКА ДІАЛОГУ В НАРАТИВІ: ІГРОВІ ЕФЕКТИ

Ключові слова: діалогічний наратив; діалогічна гра, агональність, ігрова імітація, художнє смислотворення, дейксис

Анотація

Дослідження спрямоване на розкриття лінгвориторичного аспекту функціонування діалогічних художніх форм у романах Дж.М. Кутзее “The Childhood of Jesus”, “The Schooldays of Jesus” і “The Death of Jesus”, розглянутих із позицій гри. Романи з трилогії про Ісуса становлять приклад діалогізованої художньої оповіді, тобто такого різновиду наративу, головним чинником розгортання якого є не сюжетна канва, репрезентована сукупністю оповідних подій у їх індивідуально- авторському аранжуванні, а діалоги персонажів. Установлено, що діалогічний наратив у проаналізованих творах представлено трьома семантико-риторичними моделями діалогу – діалогом-поясненням, що охоплює низку наполегливих питань комунікатнів, націлених на з’ясування певних важливих моментів; діалогом-полемікою, що передбачає обговорення дискусійних питань, під час якого шляхом логічної аргументації співрозмовники намагаються переконати один одного в правильності власного підходу до цього питання; діалогом- протистоянням, який характеризується наявністю певного конфлікту, зіткненням протилежних поглядів і думок. Лінгвориторична специфіка діалогічної оповіді в трилогії Дж.М. Кутзее про Ісуса описана з опертям на два ігрові принципи – агональності й ігрової імітації сократівських діалогів, що простежуються під час розгортання діалогічного наративу в цих романах. Ігровий ефект смислового зіткнення як потенційний результат діалогічної гри-аргону та імітаційної гри виникає в досліджуваних діалогічних наративах завдяки семантиці суперечності та протистояння, що актуалізується у висловленнях головних героїв під час вирішення певного дискусійного питання. Діалогічні наративи, вплетені в сюжетно-композиційну структуру романів, сприяють її фрагментуванню. Водночас спільність теми/тем, що перебуває/перебувають у фокусі обговорення персонажів твору, навпаки, забезпечує семантичну єдність наративу, репрезентованого у формі діалогів. Лінгвориторика діалогу в аспекті оповідного тексто- та смислотворення в проаналізованих текстах розкрита із залученням інструментарію дейксису.

Посилання

1. Чепелєва Н.В. Текст і читач : посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2015. 124 с.
2. Гридина Т.А. Языковая игра в художественном тексте : монография. Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2008. 156 с.
3. Ізотова Н.П. Лінгвонаратологія ігрових художніх форм: ідіожанровий аспект. Вісник КНЛУ. 2020. Вип. 23. № 2. С. 47–57.
4. Люксембург А.М. Амбивалентность как свойство набоковской игровой поэтики. Научно-культурологический журнал. 1999. № 15 (21). URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1694&level1=main&level2= articles (дата звернення: 14.08.2021).
5. Радзієвська Т.В. Мовна особистість, мовна гра, лінгвістичні концепти крізь призму роману В.В. Набокова «The Real Life of Sebastian Knight». Вісник КНЛУ. 2014. Т. 17. № 1. С. 146–155.
6. Chrzanowska-Kluczewska E. Language games: pro and against. Krakow : Universitas, 2004. 220 p.
7. Booth W.C. The rhetoric of fiction / 2nd edit. Chicago & London : The University of Chicago Press, 1983. 552 p.
8. Абиева Н.А. Игровая стратегия построения нарратива в электронном художественном тексте. Логический анализ языка. Концептуальные поля игры / отв. ред. Н.Д. Арутюнова. Москва : Индрик, 2006. С. 206–234.
9. Никитина Е.А. Риторические приемы повествования : монография. Елецк : Изд-во Елец. гос. универ. им. И.А. Бунина, 2016. 111 с.
10. Vorozhbitova A.A., Potapenko S.I. Linguistic & rhetorical paradigm as innovative theoretical methodological platform of studying discursive processes of East Slavic and Western cultures. European Researcher. 2013. Vol. 61. № 10-2. С. 2536–2543.
11. Гейченко С.А. Повествовательная структура русского философского текста: лингвистика нарратива (на материале сочинений П.А. Флоренского и А.Ф. Лосева) : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01. Москва, 2013. 29 с.
12. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. Санкт-Петербур : Азбука, 2015. 416 с.
13. Wilm J. The Slow Philosophy of J. M. Coetzee. London : Bloomsbury, 2016. 251 p.
14. Скорик К.В. Диалогизация художественного текста: типы и способы ее актуализации в англоязычной прозе : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04. Санкт-Петербург, 2010. 19 с.
15. Лагутин В.И. Проблемы анализа художественного диалога : монография. Кишинев : Штиинца, 1991. 99 с.
16. Валюсинская З.В. Вопросы изучения диалога в работах советских лингвистов. Синтаксис текста. Москва : Наука, 1979. С. 299–313.
17. Лотман Ю.М. Механизмы диалога. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. С. 206–219.
18. Гиршман М. Диалог и художественная целостность. Литературное произведение: Теория художественной целостности / 2-е изд., доп. Москва : Языки славянских культур, 2007. С. 451–545.
19. Rutherford J., Uhlmann A. Introduction. J. Coetzee’s The Childhood of Jesus: The ethics of ideas and things / ed. by J. Rutherford and A. Uhlmann. New York : Bloomsbury, 2017. P. 3–5.
20. Mehigan T. Coetzee’s The Childhood of Jesus and the Moral Image of the World. J. Coetzee’s The Childhood of Jesus: The ethics of ideas and things / ed. by J. Rutherford and A. Uhlmann. New York : Bloomsbury, 2017. P. 165–186.
21. Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий / сост., предисл. и пер. с нидерланд. Д.В. Сельвестрова ; коммент., указатель Д.Э. Харитоновича. Санкт-Петербург : Изд. Ивана Лимбаха, 2011. 416 с.
22. Соловьева А.К. О некоторых общих вопросах диалога. Вопросы языкознания. 1965. № 6. С. 104–110.
23. Longman Dictionary of Contemporary English: 4th ed. London, New York : Longman, 2005. 1950 p.
24. Рапацевич Е.С. Психолого-педагогический словарь. Минск : Современное слово, 2006. 928 с.
25. Ng L., Sheehan P. Coetzee’s Republic: Plato, Borges and Migrant Memory in The Childhood of Jesus. J. Coetzee’s The Childhood of Jesus: The ethics of ideas and things / ed. by J. Rutherford and A. Uhlmann. New York : Bloomsbury, 2017. P. 83–103.
26. Бенвенист Э. Общая лингвистика. Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. 448 с.
27. Tajiri Y. Beyond the Literary Theme Park: J. M. Coetzee’s Late Style in The Childhood of Jesus. J. Coetzee’s The Childhood of Jesus: The ethics of ideas and things / ed. by J. Rutherford and A. Uhlmann. New York : Bloomsbury, 2017. P. 187–209.
28. Coetzee JM. The Childhood of Jesus. New York : Viking, 2014. 277 p.
29. Coetzee J.M. The Schooldays of Jesus. New York : Viking, 2016. 260 p.
30. Coetzee J.M. The Death of Jesus. London : Harvill Secker, 2019. 196 p.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Ізотова, Н. П. (2021). ЛІНГВОРИТОРИКА ДІАЛОГУ В НАРАТИВІ: ІГРОВІ ЕФЕКТИ. Нова філологія, (83), 91-98. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-13
Розділ
Статті