ІНТЕРНЕТ-ФОРУМ ЯК ЖАНР (ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ)

Ключові слова: віртуальні жанри, Інтернет-форум, ретиальна адресація, аксіальна адресація, комп’ютерна комунікація

Анотація

Жанрова система Інтернет-дискурсу складна і багатоаспектна з причини розвитку Інтернет-технологій, тож наявна велика кількість підходів до жанрової класифікації Інтернет-дискурсу. У статті наведено і проаналізовано визначення поняття «жанр» і супутніх йому понять дискурсоутворюючих і дискурсопридбаних віртуальних жанрів. Представлено декілька жанрових класифікацій у межах Інтернет- дискурсу, запропонованих різними науковцями. Розглянуто термін «жанровий формат». Наведено і проаналізовано структуру, стилістичні та лексико-граматичні особливості Інтернет-форуму як окремого жанру, його основні лінгвістичні характеристики, до яких відносяться аксіальна і ретиальна адресації. Проаналізовано модель просторово-часових стосунків у межах форуму, де фактично час і простір не заважають Інтернет-комунікації. Зазначено, що жанри комп’ютерної комунікації характеризуються певною сукупністю взаємозв’язаних параметрів (тематична ознака, комунікативна мета, сфера спілкування, образ автора-читача, режим синхронного/асинхронного часу, форма об’єктивування, діалог/полілог, композиція, мовні особливості). Залежно від мети спілкування визначається тематика спілкування, комунікативні цілі та сфера спілкування. Образ автора визначається сукупною безліччю учасників спілкування у часово-просторовому континуумі. Проаналізовано поняття повідомлень Інтернет-форумів як невеликих за обсягом завершених текстів, пов’язаних між собою певними семантичними зв’язками, які реалізуються через систему гіперпосилань, основними ознаками яких визначено незавершеність, відкритість, нелінійність, відсутність точного авторства, зняття протиставлення між адресантом і адресатом, об’єктивність, неоднорідність. Встановлено, що до основних складників комунікативної ситуації Інтернет-форуму відносяться анонімні учасники (адресант, адресат) й електронний канал передачі інформації. Серед основних типів адресатів визначено власне адресата та сторонніх адресатів. Як особливість текстів форумів виділяється наявність автора-редактора (модератора), який стежить за дотриманням етикету у мережі та має право пропонувати тему для обговорення. З’ясовано, що спілкуванню у форумі сприяє певний комунікативний код, основними елементами якого є графічні, лексичні, граматичні і стилістичні засоби.

Посилання

1. Hills M. You Are What You Type: Language and Gender Deception on the Internet. London, 2000.138 p.
2. Крижанівська Г.Т. Блог як жанр Інтернет-комунікації. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2022. Вип. 53(1). С. 77–81.
3. Паладьєва А., Савка В. Поняття та характеристика мовленнєвого жанру «веббраузер». Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії : збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. 423 с.
4. Грон Ю. Блог-записи як сучасний жанр Інтернет-комунікації. Applied Linguistics: Language. 2022. С. 51.
5. Пасічник Н.І., Закордонець Н.І., Плавуцька О.П. Міжкультурний цифровий дискурс як напрям розвитку англомовної художньої літератури: філологічний та методичний аспекти. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2022. Вип. 54. С. 76–80.
6. Crystal D. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 272 p.
7. Ilienko O., Shumeiko L. Напрями і тенденції вивчення політичного дискурсу в сучасних умовах діджіталізації (лінгвістичний і прагматичний аспекти). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». 2021. № 11 (79). С. 72–75.
8. Kowalska A. До питання аналізу лінгвістичних особливостей англіцизмів у сфері інформаційних технологій. Академічні візії. 2022. № 6–7. С. 3–16.
9. Bushnell C. Text-Messaging Practices and Links to General Spelling Skill: A Study of Australian Children. Australian Journal of Educational and Developmental Psychology. 2011. № 11. Р. 27–38.
10. Turkle Sh. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. London: Simon & Schuster, 1995. 172 р.
11. Zantides E. Semiotics and Visual Communication: Concepts and Practices. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 232 p.
12. Ломоносова І.Т. Аксіологічні особливості інтернет-форумів (на матеріалі форумів «Теревені», «Дівочі посиденьки»). Філологія ХХІ століття : програма ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентства й наукової молоді, м. Харків, 15 квіт. 2021 р. Харків, 2021.
13. Лукашенко Н.Г. Іспаномовний Інтернет-дискурс: комунікативно-прагматичний та лінгвостилістичний аспекти (на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.05. Київ, 2006. 22 с.
14. Yates S. Oral and Written Linguistics Aspects of Computer Conferencing: A Corpus Based Study. Communication: Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspective, Amsterdam: John Benjamins Publishing, 1996. 105 р.
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Кокнова, Т. А. (2022). ІНТЕРНЕТ-ФОРУМ ЯК ЖАНР (ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ). Нова філологія, (86), 80-85. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-12
Розділ
Статті