КОМП’ЮТЕРНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ВИД НОВОУТВОРЕНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Ключові слова: неологізм, метатерміносистема, метатермінологія, інтернет- комунікація.

Анотація

Поява великої кількості англомовних нововведень, які виникли внаслідок розвитку галузі комп’ютерних технологій і впровадження їх у різні сфери життя та діяльності представників англомовного світу, спричинила формування нової підсистеми англійської мови ‒ метатермінологічної системи галузі комп’ютерних технологій. Визначена метатерміносистема є штучним, абстрактним, синкретичним, ідеальним утворенням, теоретико-методологічна актуальність її виокремлення продиктована метою дослідження – необхідністю вирішення проблеми репрезентації цілісних фрагментів людського буття та реальності, її вербального втілення. Аналізована підсистема є складною, багаторівневою макроструктурою, яка репрезентує якісно нові модуси людського буття та реальності, опосередковані існуванням комп’ютера й інтернет-комунікації. Складний, багатовимірний характер і структурна організація метатерміносистеми англійської мови в галузі комп’ютерних технологій відображають сукупність і закономірність зв’язків, які існують між поняттями комп’ютерної сфери й іншими сферами життя та діяльності людини в англомовному світі. Поява поняття «метатермінологічна система» у мережі дослідницького лінгвістичного простору ХХІ століття зумовлено еволюційними змінами, що відбулися в цій галузі гуманітарного знання наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Завдяки концептуальній спрямованості лінгвістичних досліджень у напрямі їхньої міждисциплінарності та поліпарадигмальності це привело до узагальнення їхньої перспективи, включення досліджуваного матеріалу в якісно нові системи, про що свідчать наукові праці, присвячені вивченню мультимодальних просторів, концептосфер і концептосистем, фракталів, фреймових мереж, інноваційної логосфери. Ці й інші аспекти свідчать про сучасну загальнонаукову тенденцію до інтеграції та синтезу наукових знань.

Посилання

1. Бігунова С.А., Зубілевич М.І. Афіксальна номінація відантропонімних дериватів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. Вип. 64. Ч. 1. С. 53–55.
2. Кіщенко Н.Д. Вербалізація концепту WISDOM/ МУДРІСТЬ у дискурсі англомовної авторської казки : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2017. 189 с.
3. Kishchenko N. Models of Artistic-Figurative Metaphors of Wisdom in English Fairy Tales. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University: Current Trends in Language Development. 2019. № 9. P. 87–94.
4. Cross-cultural understanding of metaphors in information technology sphere / N. Mykhalchuk et al. Cognitive Studies – Études cognitives. Warsaw, 2021. № 21. 16 p. DOI: 10.11649/cs.2475.
Опубліковано
2023-01-09
Як цитувати
Сюена, Л. (2023). КОМП’ЮТЕРНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ВИД НОВОУТВОРЕНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (87), 39-43. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-87-6
Розділ
Статті