ЕВФЕМІЗМИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВИ БОРИСА ДЖОНСОНА)

Ключові слова: евфемізм, адресат, семантика, функції, політичний дискурс.

Анотація

Розвідка присвячена дослідженню евфемізмів англійської мови в політичному дискурсі, що базується на промовах Б. Джонсона. Висвітлено основні підходи до визначення поняття «евфемізм» у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі сьогодення та минулого. Визначено різні підходи до класифікації евфемізмів вітчизняними та зарубіжними лінгвістами. Розглянуто наявні дефініції поняття «евфемізм», виявлено відсутність загальноприйнятого визначення терміна в лінгвістиці. Мета роботи полягає у визначенні функцій і семантичної значущості евфемізмів у політичному дискурсі промов Бориса Джонсона. Методологія. Розвідка здійснена шляхом використання логічного методу аналізу наукових джерел; описового методу, а також дефініційного та контекстуального аналізу. Наукова новизна полягає в ретельному семантичному аналізі евфемізмів, ужитих у промовах Бориса Джонсона. Установлено важливість соціального аспекту даної проблематики, зокрема, що евфемізми функціонують у політичному дискурсі для пом’якшення висловлювань, зменшення ступеня категоричності, для зацікавлення адресата інформацією, що подається. Основними функціями евфемізмів є вуалітивна, кооперуюча, превентивна, риторична, елевативна, конспіративна та дистортивна. Висновки. Евфемізми широко використовуються в політичному дискурсі з метою пом’якшення категоричності, узагальнення понять, які можуть бути несприйнятними для адресата. Установлено прагматичні наміри використання евфемізмів у політичній промові. Визначено, що мова політичних промов зазвичай занадто формальна через використання багатьох штампів та кліше, стандартних фраз, характеризується високим ступенем узагальнення, з метою зацікавлення адресата в ній уживають евфемізми. Евфемізми як засоби толерантного та пом’якшувального висловлювання потребують ґрунтовного та детального дослідження й аналізу.

Посилання

1. Великорода В. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Львів, 2007. 268 с.
2. Герус О., Кулик А. Особливості функціонування евфемізмів та сленґізмів у сучасному англомовному дискурсі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2018. Т. 29 (68). № 4. С. 31–36.
3. Постатнік М., Свирид А. Евфемізми, причини їх виникнення, особливості вживання та перекладу (на матеріалі німецької мови). Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Суми : СумДУ, 2015. Ч. 2. С. 14–15.
4. Швечкова Ю. Політичні евфемізми як засіб реалізації комунікативних стратегій і тактик у політичному дискурсі (на матеріалі промов Терези Мей). Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 35. Т. 6. С. 129–133.
5. Чорна Ю. Круті англійські слова і фрази з промови Бориса Джонсона про українців. URL: https://cambridge.ua/uk/blog/kruti-anglijskislova- i-frazi-z-promovi-borisa-dzhonsona-proukrayincziv/ (дата звернення: 14.09.2022).
6. Януш О. Евфемізми та інші види семантичних зрушень у суспільно-політичній лексиці і фразеології. Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. 2009. Вип. 45. С. 143–147.
7. UK Parliament. URL: https://hansard.parliament. uk/commons/2022-02-24/debates/A76282B2- C1F4-4D00-B5E8-A8A0F2476FBB/Ukraine (дата звернення: 14.09.2022).
8. Burridge K. Political Correctness: Euphemism with Atittude. English Today. 1996. Vol. 12. № 3. P. 42–49.
9. Johnson D.W., Johnson R.T. Civil political discourse in a democracy: The contribution of psychology. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology. 2000. № 6 (4). P. 291–317. DOI: 10.1207/S15327949PAC0604_01 (дата звернення: 14.09.2022).
10. Kirvalidze N., Samnidze N. Political discourse as a subject of interdisciplinary studies. Journal of Teaching and Education. 2016. № 5. P. 161–170. URL: https://www.researchgate.net/ p u b l i c a t i o n / 3 1 9 4 0 2 4 11 _ P O L I T I C A L _ D I S C O U R S E _ A S _ A _ S U B J E C T _ O F _ INTERDISCIPLINARY_STUDIES (дата звернення: 14.09.2022).
11. Partridge A. Usage and Abusage. New York, 1964. 379 p.
Опубліковано
2023-01-09
Як цитувати
Погоріла, А. І. (2023). ЕВФЕМІЗМИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВИ БОРИСА ДЖОНСОНА). Нова філологія, (87), 57-61. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-87-9
Розділ
Статті