ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

Ключові слова: лексичні засоби, граматичні засоби, модальні дієслова, семантична категорія, оцінне ставлення.

Анотація

Стаття присвячена вивченню основних засобів вираження модальності в англійській, українській та польській мовах. В англійській мові модальні дієслова не вживаються самостійно, а лише в сполученні з інфінітивом іншого дієслова. Вони не виражають дії, а є лише доповненням до неї, коментарем того, що вона описує, що ми про неї думаємо, яка ймовірність того, що вона може відбутися. Вони допомагають висловити ймовірність, необхідність, обов’язок, бажаність, можливість, сумнів, дозвіл, невпевненість, здатність виконання дії, позначеної інфінітивом. У порівнянні із загальною кількістю дієслів модальні складають не численну групу, але вживаються часто. Більшість англійських модальних дієслів не мають еквівалентів у польській і українській мовах, вони переплітаються з різними словами, іноді виражають те, що в слов’янських мовах передається наголосом або порядком слів у реченні. Для вираження ймовірності певної ситуації, можливості виконати дію, дозволу на її виконання, прохань, здібностей, пропозицій, наказів, зобов’язань чи порад в англійській мові використовуються такі модальні дієслова: can / could, may / might, must / have to, will / would, shall / should, should / ought to, to be to, need. Автори звертають увагу, що модальні дієслова становлять окремий клас дієслів, які мають певні лінгвістичні ознаки (не мають форм інфінітива, не мають закінчень - (e)s у третій особі однини теперішнього часу). В українській мові особа виражається за допомогою вживання займенників, а в польській мові – особовими закінченнями, без вживання займенника. Модальні дієслова англійської мови є складними для вивчення. Однією з причин цього є широкий спектр значень, які вони можуть виражати – від заборон і дозволів, через очікування і ймовірність, до впевненості і готовності щось робити або не робити. Модальність розглядається авторами як функція мови, що використовується для визначення можливих ситуацій. Знання модальних дієслів впливає на здатність вербально поводитися у різних ситуаціях спілкування та здійснення перекладів з урахуванням лексико- граматичних аспектів конкретної мови.

Посилання

1. Помазан О.С., Ковтун О.В. Засоби вираження модальності в сучасній англійській мові. Вісник СНТ. Вінниця, 2016. № 8, т. 2. С. 138–142.
2. Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. nauk. S. Dubisza, t. 2. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. 1355 s.
3. Labocha J. Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. 166 s.
4. S. Chojnacka. Możliwość a warunek (analiza znaczeniowa wybranych środków leksykalnych w języku polskim i rosyjskim). Bydgoszcz. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999. 98 s.
5. Ткачук В. М. Категорія суб’єктивної модальності : монографія. Тернопіль : Підручники й посібники, 2003. 240 с.
6. Гришина О.Д., Статкевич Л.П. Способи вираження модальності в англійській та українській мовах. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер. Філологія. Соціальні комунікації. 2020. № 4. Ч. 2. т. 31(70). С. 40–46.
7. Кобрина Н.А. Грамматика английского языка : Морфология : учеб. пособие. Москва : Просвещение, 1995. 287 с.
8. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. 3-тє вид. Київ : Освіта, 1994. 320 с.
9. Сорощук Ю.В. Категорія модальності в сучасному англомовному авторському дискурсі (на матеріалі творів Дена Брауна та Ніколаса Спаркса). Актуальні проблеми філології. 2016. С. 90–92. URL: http://molodyvcheny.in.ua › files › conf › fil (дата звернення: 10.06.2022).
10. Шинкарук В. Д. Категорії модусу і диктуму у структурі речення : монографія. Чернівці : Рута, 2002. 272 с.
11. B. Ligara. Polskie czasowniki modalne i ich francuskie ekwiwalenty tłumaczeniowe. Kraków : Universitas, 1997. 296 s.
Опубліковано
2023-01-09
Як цитувати
Харкевич, Г. І., & Цьолик, Н. М. (2023). ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ. Нова філологія, (87), 67-73. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-87-11
Розділ
Статті