КОНЦЕПТ «МАТИ» У МОВОТВОРЧОСТІ Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА

Ключові слова: концепт, мати, концептуальна картина світу, мовна картина світу, етнокультура, національно- культурна ідентичність, індивідуально-авторська інтерпретація, твори Б. Антоненка-Давидовича

Анотація

У статті йдеться про особливості індивідуально-авторської репрезентації концепту МАТИ у творчому доробку Б. Антоненка-Давидовича, окресленого як один із головних концептів культурного та духовного життя народу, наскрізно втіленого в українській етнокультурі. Акцентовано на посиленні інтересу сучасної української лінгвістики до когнітивного аспекту дослідження мови у зв’язку з вивченням концептуальної картини світу крізь призму української літературної традиції. З’ясовано, яким чином мова інтерпретує світ, реалізуючи ментальні особливості нації та систему її цінностей. У науковій розвідці відзначено, що важливим і необхідним завданням є формування якомога повнішого уявлення про мовну картину світу українців, оприявлену в образі матері, що дає змогу говорити про українську національно-культурну ідентичність. Продемонстровано, що досліджуваний концепт постає як макроутворення, багатовимірна ментальна одиниця з багаторівневою динамічною структурою, виступає смисловим конструктом людської свідомості, який зберігає інформацію про фраґменти життя матерів, їхні стосунки з дітьми, родинні зв’язки тощо. Визначено, що контекстуальне функціонування концепту МАТИ у прозових текстах митця засвідчує гармонійно-витончене, виважене поєднання авторської художньої реалізації концепту зі світоглядними орієнтаціями українського етносу. Описано та проаналізовано семантику мовних засобів, що утворюють ядро та периферію концепту з подальшим процесом когнітивної інтерпретації. Надано огляд типів семантичних компонентів, або смислових репрезентацій, цього концепту й окреслено наукову перспективу його дослідження в різних жанрах української художньої літератури. Охарактеризовано змістовий потенціал концепту МАТИ, розширений епітетами, метафорами, образами-символами, що здійснюють сугестивний вплив на читача, а використання цих засобів зумовлено їхньою здатністю виступати інструментом пізнання об’єкта та його подальшої художньої реалізації. Проілюстровано особливості лінгвофілософського та художньо-естетичного втілення емоційно-особистісних якостей, психофізичних станів, культурно орієнтованих поведінкових тактик різних персонажів, через які, зокрема, репрезентовано концепт МАТИ в семантичному просторі прози Б. Антоненка-Давидовича.

Посилання

1. Венжинович Н. Вербалізація концептів батько і мати у фраземах української мови (на матеріалі творів Т.Г. Шевченка). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2014. Вип. 1. С. 298–300.
2. Кононенко В. Концепти українського дискурсу : монографія. Київ ; Івано-Франківськ : Плай, 2004. 248 с.
3. Бартіш С. Культурні моделі концепту «материнство» та способи їх реалізації у дитячій поезії: на матеріалі творчості Марійки Підгірянки. Studia Methodologica. 2011. Вип. 31. С. 192–197.
4. Колоїз Ж. Лінгвопоетична репрезентація концепту МАТИ. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2013. Вип. 9. С. 546–564.
5. Марусяк М. Структура концепту «мати» в епістолярії В. Стефаника. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2008. Вип. 428–429. С. 196–200.
6. Скаб М. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери. Чернівці : Рута, 2008. 560 с.
7. Саїк А. Аналіз концепту мати в романі Любові Голоти «Епізодична пам’ять». Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Т. 31 (70). № 4. Ч. 1. С. 116–124.
8. Антоненко-Давидович Б. Слово матері : оповідання. URL: https://osvita.ua/school/literature/a/79226/.
9. Антоненко-Давидович Б. За ширмою : роман. URL: https://osvita.ua/school/literature/a/79136/.
10. Маркова О. Експлікація концепту ПАТРІОТИЗМ у мові друкованих ЗМІ України ХХІ ст. : дис. … канд. філол. наук. Суми, 2018. 216 с.
11. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Асмаковська, Г. Г. (2024). КОНЦЕПТ «МАТИ» У МОВОТВОРЧОСТІ Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА. Нова філологія, (93), 14-21. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-2
Розділ
Статті