КОМУНІКАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ВІДЕОДИСКУРСУ

Ключові слова: дискурс, навчальна комунікація, комунікативна інтенція, персуазивність, мультимодальність

Анотація

Стаття присвячена виокремленню комунікативних характеристик англомовного навчального відеодискурсу. Для досягнення мети використовуємо дискурсивний аналіз на основі прагматичного підходу, що дозволяє описати основні характеристики навчальної комунікації. В основі поняття «англомовний навчальний відеодискурс» лежать такі термінів, як «дискурс», «інституційний дискурс» і «навчальний дискурс». Англомовний навчальний відеодискурс належить до інституційного типу дискурсів. Навчальна комунікація втілена у форматі відео. Основними параметрами для аналізу є особливості учасників спілкування, мета комунікації, ситуація спілкування, хронотоп, міна комунікативних ролей. Навчальний відеодискурс передбачає взаємодію між учителем і учнями. Діяльність учителя є інтенційно спрямованою та націлена на формування знань і вмінь із конкретної галузі. Учні піддаються персуазивному впливу на їх розуміння та волю. Ритуалізованість спілкування проявляється через стереотипну модель поведінки, структуру зміни мовленнєвих ходів і клішовані фрази. Міна комунікативних ролей є важливим аспектом навчальної інтеракції, що допомагає структурувати діалогічний дискурс у режимі реального часу. Наявність статусно нерівних учасників у спілкуванні призводить до інструктивного характеру дискурсу, де вчитель імперативно впливає для досягнення спільних цілей. Цьому дискурсу притаманна мультимодальність комунікації, оскільки інтеракція відбувається через поєднання знаків різних семіотичних систем, як вербальних (усне мовлення, записи в зошитах, на дошці, тексти підручників), так і невербальних (жести, міміка, схеми, зображення). Англомовний навчальний відеодискурс визначається як складне соціально зумовлене мультимодальне явище, яке включає сукупність мовленнєвих дій комунікантів у рамках статусно-рольових відносин, що зумовлені метою та завданнями освітнього процесу та конкретною навчальною ситуацією.

Посилання

1. Бхіндер Н.В. Лінгвістичний аспект навчально-педагогічного дискурсу викладача англійської мови у закладі вищої педагогічної освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 8 (76). С. 29–31. https://doi.org/10.25264/2519-2558-2019-8(76)-29-31.
2. Габідулліна А.Р. Навчально-педагогічний дискурс як лінгвістичний феномен. Мовознавство. 2009. № 6. С. 70–78.
3. Кухта М.І. Педагогічний дискурс як засіб мотивації навчальної діяльності. Актуальні питання гуманітарних наук. 2016. Вип. 16. С. 342–346.
4. Лавріненко І.М. Стратегії і тактики зміни комунікативних ролей у сучасному англомовному кінодискурсі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2011. 21 с.
5. Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. С. 11–13.
6. Мельник Т.В. Навчально-педагогічний дискурс як типізована соціально-культурна взаємодія. Науковий вісник Донбасу. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2013_2_30.pdf.
7. Фуко М. Археологія знання / пер. із фр. В. Шовкун. Київ : Основи, 2003. 326 с.
8. Шевченко І.С. Когнітивно-прагматичні дослідження дискурсу. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. Харків : Константа, 2005. С. 105–117.
9. Dijk T.A. van. Studies in the Pragmatics of Discourse. Mouton : Hague, 1981. XII. 331 p.
10. Jowett G.S. Propaganda and Persuasion. Thousand Oaks, CA : Sage, 2012. 432 p.
11. Krysanova T. Emergent meaning-making in multimodal discourse: A case for sadness in The Horse Whisperer. Cognition, communication, discourse. 2022. (24). P. 37–52. https://doi.org/10.26565/2218-2926-2022-24-03.
12. Krysanova T., Herezhun O. Multimodal meaning-making of aggression in English song narrative: A cognitive-pragmatic perspective. Cognition, Communication, Discourse. 2023. № 26. P. 83–108. https://doi.org/10.26565/2218-2926-2023-26-05.
13. O’Keefe D.J. Persuasion: Theory and Research. Thousand Oaks : Sage Publications, Inc., 2002. 365 p.
14. Ryle G. The Concept of Mind. Chicago : the University of Chicago Press, 2002. 335 p.
15. Sinclair J., Coulthard M. Towards an analysis of discourse. Advances in Spoken Discourse Analysis. Routledge, 1992. P. 1–34.
16. Schmidt H.-J. Generalizing the apparently ungeneralizable. Basic ingredients of a cognitive pragmatic approach to the construal of meaning-in-context. Cognitive pragmatics. Handbooks of pragmatics / H.-J. Schmid (Ed.). Berlin : Mouton de Gruyter, 2012. P. 3–22.
17. Shevchenko I., Gutorov V. A cognitive-pragmatic perspective on apologies in English and Ukrainian discourse. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow : the journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava : University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2019. IV (2). P. 301–342.
18. Thornborrow J. Power Talk: Language and Interaction in Institutional Discourse. Longman, 2002. 146 p.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Малаховська, Я. І. (2024). КОМУНІКАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ВІДЕОДИСКУРСУ. Нова філологія, (93), 108-115. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-15
Розділ
Статті