ТЕКСТО-ДИСКУРСИВНИЙ ПРОСТІР АНГЛОМОВНОГО ДЕРЖАВНОГО ГІМНУ У ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНОМУ ОБРАМЛЕННІ

Ключові слова: англомовний державний гімн, дискурсивний жанр, клієнти і агенти дискурсу, предикативність, темпоральність, персональність, модальність, мовленнєвий акт, іллокуція

Анотація

Статтю присвячено вивченню когнітивно-комунікативних параметрів англомовних текстів дискурсивного жанру «гімн». Англомовний державний гімн постає в уявленні сучасників як урочиста пісня про батьківщину, її героїчне минуле, щасливе сучасне та світле майбутнє. Будучи віршованим літературно-художнім текстом, він призначений для хорового виконання під час різних офіційних заходів і сприймається цільовою аудиторією не лише як один із символів держави, але й як невід’ємний складник її суспільно-політичного життя. Лінгвістичний аналіз зазначених гімнів у пропонованій праці базується на поаспектному розгляді їхніх основних характеристик у функційно-прагматичний вимірах, із центром уваги на суперкатегорії предикативності та на теорії мовленнєвих актів. Тексти англомовних державних гімнів аналізуються з погляду на їхній інтенційний зміст, а також на шляхи та способи сугестивного впливу агентів дискурсу на його клієнтів. Предикативна мережа текстів англомовних державних гімнів визначається взаємодією трьох комунікативно значущих субкатегорій – темпоральності, персональності, модальності комунікації. Доведено, що темпоральний візерунок текстів англомовних державних гімнів визначається переважним використанням лише двох часових форм (Present Simple і Future Simple) зі значною перевагою першої. Інші часові форми або відсутні, або не є статистично релевантними. Персональність цих текстів реалізується за посередництвом діалогу та монологу за абсолютного переважання першої, а рух мовленнєвих сигналів відбувається лише в одному напрямку – від агента дискурсу до клієнта, без респонсивних реплік останнього. Вибірково поводить себе й категорія модальності, яка віддає абсолютну перевагу засобам своєї внутрішньої реалізації (індикатив, імператив), а серед своїх зовнішніх засобів скупо використовує лише два модальні дієслова – “may” і “shall”. З’ясовано, що прагмасемантична організація текстів англомовних державних гімнів окреслюється різноспрямованими іллокутивними векторами. Найпоширенішим способом утілення прагматичних настанов клієнтів дискурсу тут стає констатувальна нарація. Водночас не директиви і не промісиви з їхньою нав’язливою прямотою, а саме констативи з їхнім ненав’язливим інтенційним форматом виявляються здатними чітко та ясно донести до клієнтів дискурсу провідну національну ідею, здатну згуртувати націю в деяку міцну та неподільну сутність, у якій пануватимуть непохитні моральні цінності.

Посилання

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Москва : Школа ЯPK, 1999. 896 с.
2. Астаф’єв О.Г. Гімн. Енциклопедія сучасної України. Київ : Інститут енцикл. досліджень НАНУ, 2006. URL: https://esu.com.ua/article-30175.
3. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. Литературно-критические статьи. Москва : Худ. л-ра, 1986. С. 428–472.
4. Бацевич Ф.С. Лінгвістична генологія : проблеми і перспективи. Львів : ПАІС, 2005. 264 с.
5. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. Синтаксис. Донецьк : ВКФ БАО, 2011. 992 с.
6. Ковалів Ю.І. Літературознавча енциклопедія. Київ : Академія, 2007. Т. 2. 624 c.
7. Мурьянов М.Ф. Гимнография Киевской Руси. Москва : Наука, 2003. 280 с.
8. Приходько А.М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові. Запоріжжя : ЗДУ, 2002. 292 с.
9. Askehave I., Swales J. Genre Identification and Communicative Purpose : A Problem and Possible Solution. Applied Linguistics. 2001. № 22. Р. 195–212.
10. Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford : Blackwell Publishers, 2008. 529 p.
11. Kolyada E. The Genre System of Early Russian Hymnography: the Main Stages and Principles of Its Formation. Journal of the International Society for Orthodox Church Music. 2018. Vol. 3. Section III : Miscellanea. P. 295–312.
12. Martin J.R., Rose D. Genre relations: Mapping culture. London : Equino, 2008. 289 p.
13. Searle J.R. A classification of illocutionary acts. Language in Society. Cambridge University Press, 1976. № 5. P. 1–23.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Приходько, А. М. (2024). ТЕКСТО-ДИСКУРСИВНИЙ ПРОСТІР АНГЛОМОВНОГО ДЕРЖАВНОГО ГІМНУ У ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНОМУ ОБРАМЛЕННІ. Нова філологія, (93), 148-156. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-21
Розділ
Статті