СИСТЕМНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТРИБОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Ключові слова: термін, системність термінології, парадигматичні відношення, гіперо-гіпонімічні відношення, тертя

Анотація

У сучасних лінгвістичних дослідженнях велика увага приділяється вивченню галузевих термінологій. Статтю присвячено термінології трибології – науки, яка досліджує процеси тертя, зношування та мащення. Вивчення цієї термінології є важливим завданням, адже саме завдяки термінам можливим стає ефективне спілкування між фахівцями, обмін знаннями та розвиток нових технологій. У роботі наведено визначення понять «термін», «терміносистема» та розглянуто типи зв’язків, які надають сукупності термінів системного характеру. Представлено визначення науки «трибологія» та зазначено її внесок у науково-технічний прогрес. Велика база знань і постійний розвиток трибології стимулюють розширення відповідної термінології. Це відбувається також завдяки термінам із суміжних галузей. До того ж трибологічні терміни стають основою для термінів інших галузей, де мають місце явища тертя та зношування, а також важливими є питання мащення, як-то автомобільна чи авіаційна галузі. У статті розглянуто ознаки системної організації трибологічної термінології. Представлено загальний аналіз структури та парадигматичних зв’язків між трибологічними термінами на прикладах гіперо-гіпонімічних відношень, які є особливо важливими в контексті дослідження, оскільки вказують на системну природу термінології. Виявлено, що трибологічний термін може одночасно бути як родовим, так і видовим по відношенню до інших трибологічних термінів, що свідчить про більшу глибину та розгалуженість структури терміносистеми. Іншими прикладами системної організації термінів є присутність у терміносистемі гіперо-гіпонімічних груп та відношень смислового протиставлення. Наявність логічних та мовних зв’язків між трибологічними термінами свідчить про системність цієї термінології, що дозволяє зробити висновок про можливість надалі розглядати сукупність термінологічної лексики цієї науки як терміносистему, а важливість трибології для набуття нових знань та розвитку технологій зумовлює необхідність такого дослідження.

Посилання

1. Кияк Т.Р. Вузькогалузеві терміни як основа формування та квазіреферування фахових текстів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. № 620. С. 3–5.
2. Кияк Т.Р., Каменська О.І. Семантичні аспекти нормалізації термінологічних одиниць. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2008. № 38. С. 77–80.
3. Д’яков А.С. Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти. Київ : KM Academia, 2000. 218 с.
4. Павлова О.І. Терміни, професіоналізми і номенклатурні знаки (до проблеми класифікації спеціальної лексики). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. № 620. С. 49–54.
5. Павлова О.І. Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2018. № 890. С. 15–19.
6. Томіленко Л.М. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови : монографія. Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. 160 c.
7. Булик-Верхола С.З., Теглівець Ю.В. Аналітичний спосіб творення музичних термінів української мови. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. 2020. № 70. С. 8–12.
8. Булик-Верхола С.З., Теглівець Ю.В. Чужомовні запозичення у термінології фотосправи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. № 23. С. 8–10.
9. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. Київ : Алерта, 2011. 696 с.
10. Зарицький М.С. Актуальні проблеми українського термінознавства : підручник. Київ : Політехніка, 2004. 128 с.
11. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга. 576 c.
12. Бондар Л.А. Механізми перекладу англійських термінів-новоутворень українською мовою. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2011. Вип. 6. С. 81–87.
13. ДСТУ 5127:2007. Інформація та документація. Словник термінів. Київ : Держспоживстандарт України, 2010. 239 с.
14. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980). Термін. URL: http://sum.in.ua/s/termin (дата звернення: 10.08.2023).
15. ДСТУ 3966:2009. Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять. Київ : Держспоживстандарт України, 2010. 35 с.
16. Green Tribology: Biomimetics, Energy Conservation and Sustainability / Ed. by M. Nosonovsky, B. Bhushan. Berlin : Springer, 2012. 648 p.
17. ДСТУ 2823–94. Зносостійкість виробів. Тертя, зношування та мащення. Терміни та визначення. Київ : Держстандарт України, 1994. 32 с.
18. Закалов О.В., Закалов І.О. Основи тертя і зношування в машинах : навчальний посібник. Тернопіль : Видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. 322 с.
19. Дмитриченко М.Ф., Мнацаканов Р.Г., Мікосянчик О.О. Триботехніка та основи надійності машин : навчальний посібник. Київ : Інформавтодор, 2006. 216 с.
20. Oxford English Dictionary. Tribology. URL: https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=tribology (дата звернення: 12.08.2023).
21. Hiroshi Yamagata. The Science and Technology of Materials in Automotive Engines. Boca Raton, Boston, New York, Washington DC : Woodhead Publishing, 2005. 328 p.
22. Theo Mang, Kirsten Bobzin, Thorsten Bartels. Industrial Tribology: Tribosystems, Friction, Wear and Surface Engineering, Lubrication. Weinheim : Wiley-VCH, 2011. 644 p.
23. Яценко Н.О. Формування назв військового одягу в українській мові: монографія. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. 179 с.
24. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ : Академія, 2001. 368 с.
25. Логіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Д. Титов та ін. Харків : Право, 2005. 208 с.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Густера, Р. М. (2023). СИСТЕМНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТРИБОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Нова філологія, (92), 25-31. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-92-4
Розділ
Статті