Редакційна політика

При роботі над збірником редакційна колегія керується принципами науковості, об’єктивності, неупередженості, професіоналізму, інформаційної підтримки новітніх досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Періодичне наукове видання «Нова філологія» дотримується політики відкритого доступу (Open Access Policy). Усі статті розміщуються на веб-сторінці видання відразу після виходу випуску безстроково і безкоштовно. Публікації також поширюються через систему національних бібліотек України та доступні в них на паперових носіях. Повнотекстовий доступ до опублікованих у виданні наукових статей забезпечено на офіційному сайті видання у розділі «Архів випусків» (http://sites.znu.edu.ua/nova_filologia/97.ukr.html).

Рецензування статей відбувається за такими критеріями:
1. Відповідність напрямку видання.
2. Відповідність структури статті встановленим вимогам.
3. Рівень обґрунтування актуальності та наукової новизни.
4. Ступінь розкриття заявленої теми.
5. Наявність оригінальних наукових результатів.
6. Відповідність стилю і мови статті рівневі, допустимому для друку.
7. Наявність належних посилань на першоджерела.
8. Відображення змісту статті в анотаціях зазначеного у вимогах обсягу та ключових словах.

Процес рецензування

Матеріали, що надходять до редакції, мають відповідати науковому профілю видання. Рукопис має бути оформлений згідно вимог, розміщених на сайті видання за посиланням http://sites.znu.edu.ua/nova_filologia/95.ukr.html. Статті студентів та магістрантів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником.

Рецензування статей здійснюється у кілька етапів.

1. Матеріали, які надійшли до редакції видання, обов’язковo реєструються редакторами із зазначенням дати надходження та назви статті, П.І.Б. автора, його афіліації, контактної інформації для зв’язку.

2. Усі статті, подані до редакції, проходять обов’язкову процедуру подвійного сліпого рецензування на оригінальність, етичність і релевантність. До рецензування залучаються провідні фахівці-філологи українських та іноземних вищих навчальних закладів. Мета рецензування - сприяння формуванню й дотриманню найвищих етичних стандартів наукових розвідок.

Термін розгляду й рецензування статті складає від 30 до 60 днів, після чого автору надсилається повідомлення про прийняття статті до публікації, її відхилення або необхідність доопрацювання.

3. У разі отримання підтвердження прийняття матеріалу до публікації, автор надсилає на адресу редакції копію квитанції про оплату публікації.

4. У разі рекомендації рецензентів про доопрацювання рукопису статті, автору надсилають текст рецензії, не зазначаючи осіб рецензентів, але із зазначенням терміну виконання правок. Доопрацьований авторами матеріал направляється на повторне її рецензування разом з початковим варіантом у максимально короткий термін.

5. Редакція залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають фаховому рівню збірника або містять несанкціоновані текстові запозичення, а також подані та оформлені без належного дотримання вимог.

Редакція може не поділяти точку зору авторів, що не є приводом для відхилення поданого матеріалу.

У разі відхилення статті, редакція видання направляє автору мотивовану відмову. Відхилений за результатами рецензування матеріал повторному розгляду не підлягає.

Матеріали, котрі раніше було опубліковано в інших наукових виданнях чи оприлюднено в будь-якій іншій формі, до розгляду не приймаються.

Редакція звертає увагу авторів на необхідність дотримання принципів академічної доброчесності. Автори несуть особисту відповідальність за оригінальність статті, точність і достовірність викладеного матеріалу й підрахунків, коректність цитувань і посилань.

6. Вимоги до авторів щодо структурування, оформлення та подання статей містяться на сайті збірника та регулярно оновлюються.

7. Редакційна рада обирає статті для публікації, базуючись на якості наданих матеріалів, схвалює зміст та кінцевий варіант макету збірника. 

На етапі укладання макету видання статті можуть зазнати певної стилістичної правки та форматування.

Повторне рецензування статей проводиться не більше двох разів.