ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНИХ КОНТАКТІВ: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ

  • О. М. АВРАМЕНКО
Ключові слова: контактна лінгвістика, мовна взаємодія, чинники мовної варіативності, дивергентні та конвергентні процеси розвитку мови, лінгвокультурні контакти, екологія мови

Анотація

Статтю присвячено загальнотеоретичним проблемам мовних змін. Плюралізм думок щодо природи й чинників мовної еволюції в сучасному мовознавстві свідчить про складність і комплексність цього явища, підтверджує нерелевантність його тлумачення винятково внутрішньолінгвальними чи нелінгвальними стимулами. Увагу зосереджено на зовнішньолінгвальних чинниках, серед яких чільне місце посідають мовні контакти. Залежно від умов лінгвальної взаємодії, цей процес супроводжується диверсифікацією чи наближенням систем у контакті. Паралелізм конвергентних та дивергентних процесів демонструє розвиток мови африкаанс. Унікальність формування цієї молодої германської мови визначає, серед інших чинників, і перебіг контактів між автохтонними мовами Африки та мовами-мігрантами, а також новими міксованими формами комунікації, що утворювалися на півдні Африки.

Систематизовано погляди на природу мовних контактів, з’ясовано історичну динаміку лінгвістичної думки щодо тлумачення понять «змішування», «схрещення», «взаємовплив», «контакт» мов.

Представлено огляд міждисциплінарних концепцій мовного контактування, встановлені їх відмінності. Соціолінгвістичні дослідження акцентують на обумовленості мовних модифікацій соціальними чинниками. У площині психолінгвістики розв’язують проблеми співіснування двох чи більше мов у свідомості індивідів, наявності ментального лексикону й гармонізації декількох картин світу, ролі фонових знань у продукуванні та сприйнятті мовленнєвої діяльності, яка здійснюється поперемінним уживанням засобів різних мов. Лінгвокогнітологічна царина висвітлює мовний контакт у контексті знань і досвіду мовців, встановлює зв’язки між інформаційною базою мовців, попереднім досвідом та ставленням до набутих знань, досліджує збереження цих знань, стратегії їх оперуванням та обміном через посередництво вербальних структур. Лінгвокультурологічний підхід поглиблює розуміння механізмів культурної взаємодії, яка відбувається в ситуаціях мовного контактування. При цьому мовній взаємодії надається другорядне значення, а контакт мов визнано похідним від контакту культур, переосмисленням системи власних культурних настанов, стереотипів, цінностей та оцінок. Стверджується, що мова не тільки реалізує когнітивну функцію в процесі мовного контакту, а й транслює етнічний досвід учасників контакту. Оскільки мова віддзеркалює стиль життя та світобачення народів, лінгвальні контакти стимулюють «зіткнення» етнічних стилів світосприйняття, норм поведінки і, як наслідок, зсуви у концептуальних та мовних картинах світу етносів, які контактують. Обґрунтовується доцільність лінгвоекологічного аспекту дослідження мовних контактів у мультилінгвальних суспільствах. Екологія мови сприятиме розумінню механізмів взаємодії між мовою та її оточенням, вербальною формою та її функціонуванням в полікультурному просторі мовців.

Посилання

1. Безрукая А. Н. Лексико-семантические и фонетические манифестации языковой вариантности (на материале английского языка Великобритании, США и Канады) : дис. … канд. філол. наук:10.02.19. Белгород, 2009.186 с.
2. Беспала Л. В. Вплив лінгвокультурних контактів на мовну картину світу. Нова філологія. Запоріжжя, 2013. Вип. 59. С.5-10.
3. Беспала Л. В., Козлова Т. О. Формування карибської англомовної картини світу в умовах лінгвокультурних контактів : монографія. Запоріжжя : Статус, 2018. 308 с.
4. Бодуэн де Куртенэ И. А. О смешанном характере всех языков. Избранные труды по общему языкознанию. Т.1. М : Прогресс, 1963. С. 362-372.
5. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие. Новое в лингвистике. Языковые контакты. М. : Прогресс,1972. Вып. VI. С. 25-59.
6. Вайнрайх У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования / пер. с англ. Ю. А. Жлуктенко. К., 1979. 263 с.
7. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. А. Д. Шмелева, под ред. Т. В. Булыгиной. М., 1999. С. 263-340.
8. Гак В. Г. Об общих факторах вариативности в языке. Степановские чтения. Проблема вариативности в романских и германских языках: тезисы докладов и сообщений Международной конференции. М. : РУДН, 2001. С. 4-5.
9. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М. : Прогресс, 1985. 452с.
10. Жлуктенко Ю. А. Лингвистические аспекты двуязычия. К. : Вища школа, 1974. 176 c.
11. Жлуктенко Ю. О. Україно-англійські міжмовні відносини. К. : Видавництво Київського університету, 1964. 168 с.
12. Иванов B.C. Языковые контакты. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990. C.237-238
13. Истомина О. Б. Языковые контакты в современном российском обществе - сущность, формы, тенденции: автореф. дисс. … д-ра философ. Наук : 09.00.11. Улан-Удэ, 2013. 35с.
14. Козлова Т. О. Аккультурация автохтонной лексики в вариантах английского языка. Studia linguistica XV. Язык и текст в современных парадигмах научного знания. СПб : Борей Арт, 2006 (а). С. 33 – 41.
15. Козлова Т. О. Динамика развития лексической системы английского языка в Австралии: этнолингвистический аспект (на материале лексики с автохтонным компонентом значения): автореф. дис. канд. филол. наук :10.02.04.Запорожье, 2001. 274 с.
16. Козлова Т. О. Запозичення понять і концептів. Лінгвокультурологічний аналіз. Вісник Черкаського ун-ту. Вип. 68. Черкаси : ЧНУ, 2005 (а). С. 28 – 40.
17. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. 709 с.
18. Кругляк Е. Е. Английские заимствования во французском языке Канады. Романо-германская филология : Межвузовский сборник научных трудов. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2004. С. 35-39.
19. Крысин Л. П. Языковое заимствование как проблема диахронической социолингвистики. Диахроническая социолингвистика / отв. ред. В. К. Журавлев. М. : Наука, 1993. С. 131 – 151
20. Мартине А. Распространение языка и структурная лингвистика. Новое в лингвистике. Языковые контакты / под ред. В. Ю. Розенцвейг. М.: Прогресс,1972. Вып. VI. С. 81-93.
21. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М. : Высшая школа, 1997. 271 с.
22. Міщенко А. Л. Адаптація англіцизмів до системи сучасної німецької мови (на матеріалі англіцизмів комп'ютерної галузі й технологій) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Донецьк, 2009. 20 с.
23. Молодкин А. М. Взаимодействие языков разного типа в этнокультурном контексте (языковые контакты в Португалоязычной Африке) : монография / под ред. Л. И. Баранниковой. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2001. 184 с.
24. Новикова Т. Б. Заимствование лингвокультурных концептов : на материале английского и русского языков : дис. … канд. филол. наук :10.02.19. Волгоград, 2005. 210 c.
25. Розенцвейг В. Ю. Основные вопросы теории языковых контактов. Новое в лингвистике. Языковые контакты / под ред. В. Ю. Розенцвейг. М. : Прогресс,1972. Вып.VI. С. 5-22.
26. Санталов М. І. Процес вторинної номінації в аспекті концептуального запозичення. Studia linguistica : зб. наукових праць. Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка / за ред. І. О. Голубовської. К., 2011. Вип. 5 (2). С. 311 – 314.
27. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи/общ. ред А.Кибрика М. : Прогресс, 1993. 654 с.
28. Соссюр Ф. Труды по языкознанию / Перевод с франц. под ред. А. А. Холодовича. М. : Прогресс, 1977. 695 с.
29. Степанов Г. В. К проблеме языкового варьирования. М.: Наука, 1979. 328 с.
30. Тамерьян Т. Ю. Модель мира в языке: проблемы двуязычного пространства : монография / под. ред. Ю. Д. Каражаева. – Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2004. 217 с.
31. Тарасов Е. Ф. Диалог культур в зеркале языка. Встречи этнических культур в зеркале языка : в сопоставительном лингвокультурном аспекте / отв. ред. Г. П. Нещименко. М. : Наука, 2002. С. 110 – 121.
32. Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. Новое в лингвистике / под ред. В. А. Звегинцева.М. : Издательство иностранной литературы, 1960. Вып. 1. С.135-168.
33. Хауген Э. Процесс заимствования. Новое в лингвистике. Языковые контакты / под ред. В. Ю. Розенцвейг. М. : Прогресс,1972. Вып. VI. С. 344-382
34. Щерба Л. В. О понятии смешения языков. Языковая система и речевая деятельность. Л. : Наука, 1974. 429 с.
35. Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию. М. : Наука, 1950. 292 с.
36. Ansaldo U. Contact languages : ecology and evolution in Asia. Cambridge University Press, 2009. 257 p.
37. Appel R. Language contact and bilingualism. Amsterdam: Amsterdam Academic Archive, 2005. 213 p.
38. Bang J. C., Door J. Language, ecology and society : a dialectical approach. Bloomsbury Academic, 2008. 248 p.
39. Besten H. Roots of Afrikaans : selected writings of Hans Den Besten. Benjamins Publishing, 2012. 458 p.
40. Clyne M. Dynamics of language contact : English and immigrant languages. Cambridge University Press, 2003. 282 p.
41. Grosjean F. Life with two languages : an introduction to bilingualism. Cambridge, Mass, 1982. 370 p.
42. Haugen E. Blessings of Babel : bilingualism and language planning : problems and pleasures. Walter de Gruyter, 2012. 185 p.
43. Kerswill P. Dialects converging: rural speech in urban Norway. Oxford : Clarendon Press, 1994. 181p.
44. Lakoff G. Metaphors we live by. Chicago : University of Chicago Press, 2003. 276 p.
45. Langacker R. W. Concept, image and symbol : the cognitive basis of grammar. Berlin; New York, 2002. 366 p.
46. Mufwene Salikoko S. The ecology of language evolution. Cambridge University Press, 2001. 255 p.
47. Singleton D. M. Exploring the second language mental lexicon. Cambridge University Press, 1999. 341 p.
48. Sperber D. Claude Levy-Sfrauss. Structuralism and science from Levi-Strauss to Derrida. Oxford University Press, 1979. P. 19-51.
49. Talmy L. Toward a Cognitive Semantics : in 2 vol. Cambridge : The MIT Press, 2000. Vol.1 : Concept Structuring Systems. 495 p.
50. Thomason S. G. Language contact, creolization and genetic Linguistics. London : University of California Press, 1988. 412 p.
51. Thomason S. G. On mechanisms of interference. Language and its ecology : essays in memory of Einar Hauge / ed. by S. Eliasson, E. H. Jahr. Walter de Gruyter, 2011. P. 181-208.
52. Wierzbicka A. Bilingualism and cognition : the perspective from Semantics. Language and Bilingual Cognition / ed. by V. Cook, B. Bassetti. New York : Psychology Press, 2010. P. 191–218.
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
АВРАМЕНКО, О. М. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНИХ КОНТАКТІВ: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ. Нова філологія, (73), 5-11. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/125
Розділ
Статті