САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СИНЕРГІЙНИХ ГЛОБАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ НАБЛИЖЕННЯ ТА ВІДДАЛЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

  • М. Х. КАБІРІ
Ключові слова: локальна стратегія САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ, глобальні стратегії, синергійна природа, КООПЕРАТИВНЕ / КОНФРОНТАТИВНЕ НАБЛИЖЕННЯ / ВІДДАЛЕННЯ, типи самопрезентем

Анотація

У статті обґрунтовано синергійну природу глобальних стратегій НАБЛИЖЕННЯ та ВІДДАЛЕННЯ, закорінену на їхньому обов’язковому поєднанні зі стратегіями КООПЕРАЦІЇ та КОНФРОНТАЦІЇ. В основі синергійних стратегій КООПЕРАТИВНОГО / КОНФРОНТАТИВНОГО НАБЛИЖЕННЯ та КООПЕРАТИВНОГО / КОНФРОНТАТИВНОГО ВІДДАЛЕННЯ лежить інтеграція метаконцептів ДИСТАНЦІЯ та МІЖОСОБИСТІСНІ ВЗАЄМИНИ, що спостерігається під час проекції концептуалізованого знання в площину вербальної комунікації, та утворення різних конфігурацій концептів і антиконцептів. Локальна стратегія САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ використана для досягнення глобальних стратегій КООПЕРАТИВНОГО НАБЛИЖЕННЯ та КООПЕРАТИВНОГО і КОНФРОНТАТИВНОГО ВІДДАЛЕННЯ. КООПЕРАТИВНЕ НАБЛИЖЕННЯ спирається на використання самопрезентем метамовленнєвого та / або інформативного типу, КООПЕРАТИВНЕ / КОНФРОНТАТИВНЕ ВІДДАЛЕННЯ – переважно самопрезентем інформативного типу.

Посилання

1. Арутюнова Н. Д. Стратегия и тактика речевого поведения. Прагматические аспекты изучения предложения и текста: cб. науч. тр.; [отв. ред. Г. Г. Почепцов]. К.: КГУ, 1983. С. 3–12.
2. Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти. Язык и моделирование социального взаимодействия: сб. науч. тр. М.: Наука, 1987. С. 88–125.
3. Богатирьова Є. В. Прагмастилістичні характеристики англомовних передвиборчих політичних дебатів: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 «Германські мови». Запоріжжя, 2014. 20 с.
4. Булкіна А. В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса Гарді : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 «Германські мови». Київ, 2015. 20 с.
5. Воробйова О. П. Лінгвістика 2012: шляхи, які ми обираємо. Україна і світ: діалог мов та культур: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21-22 березня 2012 р.). К.: Вид. центр КНЛУ. 2012. С. 47–48. URL: http://uaclip.at.ua//LINGVISTIKA_2012pdf.pdf.
6. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация; [пер. с англ.; cост. Петров В. В.; под ред. Гарасимова]. М.: Прогресс, 1989. 310 c.
7. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. [2-е изд., стереотип.]. М.: USSR, 2003. 284 с.
8. Кабірі М. Х. Загальна характеристика та типологія самопрезентем. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». Х., 2013. № 1051. С. 123–128.
9. Кабірі М. Х. Оцінна мовленнєва стратегія самопрезентації. Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей ХVІІ наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 2 лютого 2018 р.). Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. С. 58–59.
10. Кабірі М. Х. Самопредставлення як метамовленнєвий різновид стратегії самопрезентації в англомовному дискурсі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». Харків, 2015. Вип. 81. С. 93–100.
11. Котова І. А. Концепти герой та антигерой в американському кінодискурсі: когнітивний і прагматичний аспекти: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Харків, 2016. 279 c.
12. Котова І. А. Стратегія дистанціювання в дискурсивній поведінці героя та антигероя в американському кінодискурсі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія». Харків, 2017. Вип. 86. С. 15–22.
13. Ларина М. Б. Корреляция концепта и антиконцепта в лингвокультуре (на материале концептов MAGIC и GLAMOUR): автореферат дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка»; 10.02.04 «Германские языки». Кемерово, 2011. 19 с.
14. Науменко Л. П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та лінгвокультурне моделювання: дис. … доктора філол. наук: 10.02.04. Київ, 2017. 515 с.
15. Приходько А. Н. Антиконцепт как лингвокультурный феномен: партонимическое, стигматическое, эссенциальное. Когниция, коммуникация, дискурс. 2012. № 5. С. 37–51. URL: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no5-2013/prihodko-a-n.
16. Проксемика: правильная дистанция и расстояние в разных ситуациях общения. URL: http://www.elitarium.ru/distancijaobshhenie-proksemika-samoocenka-prostranstvo-jazyk-tela-psihologija/.
17. Славова Л. Л. Кооперативна та конфронтативна мегастратегії в аспекті зіставної політичної лінгвоперсонології. Наукові записки. Серія «Філологічні науки». КДПУ, 2016. Вип. 145. С. 75–79.
18. Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизаций. М.: Языки славянских культур, 2007. 248 с.
19. Ущина В. А. Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови». К., 2003. 20 с.
20. Фролова І. Є. Регулятивний потенціал стратегії конфронтації в англомовному дискурсі: дис. … доктора філол. наук: 10.02.04. Харків, 2015. 508 c.
21. Boxer D. Social distance and speech behaviour: The case of indirect complaints. Journal of Pragmatics. 1993. V. 19. P. 103–125.
22. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: CUP, 1987. 345 p.
23. Goffman E. Interaction ritual. London: Allen Lane, 1972. 270 p.
24. Jones E., Pittman T. S. Toward a General Theory of Strategic Self-Presentation. Psychological Perspectives on the Self. Hillsdale, NY: Lawrence Erbaum, 1982. V. 1. P. 231–262.
25. Personal Distance. URL: http://www.study-body-language.com/Personal-distance.html.
26. Tannen D. Gender and Discourse. New York, Oxford: OUP, 1994. 203 p.
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
КАБІРІ, М. Х. (2018). САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СИНЕРГІЙНИХ ГЛОБАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ НАБЛИЖЕННЯ ТА ВІДДАЛЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (73), 48-55. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/132
Розділ
Статті