СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ МОВИ В СВІТЛІ ТЕОРІЇ ФРАКТАЛІВ

  • С. М. ЄНІКЄЄВА
Ключові слова: фрактал, ізоморфізм, самоподібність, системна організація мови, еволюція, самоорганізація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей структурної організації та еволюції мовної системи як фрактального об'єкту. У статті надано огляд наукових розвідок, присвячених висвітленню фрактальної природи мови, доведено, що її системна організація ґрунтується на принципах самоподібності або масштабної інваріантності та рекурсивності, схарактеризовано неординарну структуру мовної системи, проаналізовано хід еволюції мовної системи як фрактального феноменну.

Посилання

1. Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа / Э. Бенвенист // Общая лингвистика. – М. : Прогресс, 1974. – С. 129-140.
2. Богатых Б. А. Фрактальная природа постнеклассического познания / Б. А. Богатых // Философские науки. – 2007. – № 6. – С. 27-40.
3. Воробьева О. П. Текстовые категории и фактор адресата / Ольга Петровна Воробьева. – К. : Высшая школа, 1993. – 199 с.
4. Домброван Т. И. Фрактальность как фундаментальное свойство языковой материи / Татьяна Ивановна Домброван // Записки з романо-германської філології. – 2013а. – Вип. 1(30). – С. 57-67.
5. Домброван Т. И. Язык в контексте синергетики / Татьяна Ивановна Домброван. – Одесса : Одесская городская типогр., 2013б. – 342 с.
6. Єнікєєва С. М. Архітектоніка системи словотвору як фрактального об’єкту (на матеріалі англійської мови) // Нова філологія. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011а. – № 47. – С. 50-54.
7. Єнікєєва С. М. Фрактальна організація системи мови // Мова і культура. (науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011б. – Вип. 13. – Т. IХ (145). – С. 15-21.
8. Еникеева С. М. Фрактальность микросистем словообразования (на материале английского языка) // Studia Linguistica XX. Язык в логике времени : наследие, традиции, перспективы. Сборник научных трудов. – СПб. : Политехника-сервис, 2011. – С. 107-118.
9. Кійко С. В. Омонімія в мові і мовленні : монографія / Світлана Василівна Кійко. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2014. – 544 с.
10. Кійко С. В. Синергетика омонімії як мовного, мовленнєвого і міжмовного явища : монографія / Світлана Василівна Кійко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 532 с.
11. Кійко Ю. Є. Німецько-українські паралелі в інформаційних медіа жанрах : фрактальний підхід : монографія / Юрій Євгенович Кійко. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2016. – 392 с.
12. Кійко Ю. С. Мовна система із фрактальної перспективи / Юрій Євгенович Кійко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. – 2015. – № 16. – С. 117-120.
13. Князева Е. Н. Синергетика : Нелинейность времени и ландшафты коэволюции / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – М. : КомКнига, 2007. – 272 с.
14. Курилович Е. Понятие изоморфизма // Очерки по лингвистике. – М. : Изд-во иностр. литературы, 1962. – С. 21-36.
15. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы / Бенуа Мандельброт. — М. : Институт компьютерных исследований, 2002. — С. 656.
16. Попова З. Д. Общее языкознание / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. – 408 с.
17. Симонов К. И. Фракталы в языковой материи : Монография / Константин Иванович Симонов. – М. : Тезаурус, 2013. – 208 с.
18. Симонов К. И. Фрактальное прочтение текста французской фольклорной сказки : автореф. дис. … док. филол. наук : спец. 10.02.05 "романские языки" / Константин Иванович Симонов. – М., 2015. – 46 с.
19. Фибоначчи числа // Энциклопедический словарь юного математика / Сост. А. П. Савин. — 2-е изд. — М. : Педагогика, 1989. — С. 312-314.
20. Хомский Н. Синтаксические структуры = Syntactic Structures // Новое в лингвистике. — М., 1962. — Вып. II. — С. 412-527.
21. Шамаева Ю. Ю. Фрактальная семиотика языка эмоций : лингвокогнитивное измерение / Ю. Ю. Шамаева // Віcник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2012. – № 1003. – С. 45-52.
22. Mandelbrot B. The Fractal Geometry of Nature / Benoit Mandelbrot. – New York : Henry Holt and Company, 1982. – 468 c.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
ЄНІКЄЄВА, С. М. (2017). СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ МОВИ В СВІТЛІ ТЕОРІЇ ФРАКТАЛІВ. Нова філологія, (72), 49-54. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/157
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають