СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ ЯК ФРАКТАЛЬНОГО ОБ'ЄКТУ

  • С. М. ЄНІКЄЄВА
Ключові слова: інваріант, пропозиція, речення, самоподібність, суб'єктно-предикатна структура, фрактал

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей структурної організації речень у сучасній англійській мові із залученням ідей і принципів теорії фракталів. У науковій розвідці окреслено головні параметри системної організації фракталів і доведено їхню релевантність до характеризування будови англійського речення, висвітлено зв'язки між одиницями мислення та мови в еволюційній ретроспекції, виявлено особливості інваріантно-варіантного ладу речень в англійській мові та мовленні її носіїв.

Встановлено, що фрактальна будова простого речення представлена суб'єктно-предикатною структурою (S – P), яка є мовним інваріантом, шо відтворюється у складі речення в ході його поширення та розгортання під час усної або письмової комунікації. Синтаксичні зв'язки, які встановлюються у членів речення з новими конституентами в ході його поширення, можуть бути інтерпретовані як суб'єктно-предикатні, а це, у свою чергу, свідчить про структурну самоподібність речення, яка є характерною для фрактальних об'єктів. Найважливішими ознаками речення як фракталу є масштабна інваріантність, нечіткість меж, потенційна здатність кожного з конституентів слугувати основою для предикації та подальшої ієрархізації структурних відносин, нелінійність шляхів розвитку.

Посилання

1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокогнитивная синергетика : истоки, принципы, сущность. Studia Linguistica Cognitiva. Вып. 2 : Наука о языке в изменяющейся парадигме знания. Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2009. С. 228-255.
2. Вейхван Г. А. Новое в английской грамматике. М. : ООО «Изд-во Астрель» : «Изд-во АСТ», 2001. 128 с.
3. Домброван Т. И.Язык в контексте синергетики. Монография. Одесса : КП ОГТ, 2013. 346 с.
4. Єнікєєва С. М. Архітектоніка системи словотвору як фрактального об’єкту (на матеріалі англійської мови).Нова філологія. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. № 47. С. 50-54.
5. Еникеева С. М. Фрактальность микросистем словообразования (на материале английского языка). Studia Linguistica XX. Язык в логике времени: наследие, традиции, перспективы. Сборник научных трудов. СПб.: Политехника-сервис, 2011. С. 107-118.
6. Иванова И .П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. М. : Высш. школа, 1981. 285 с.
7. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика : Нелинейность времени и ландшафты коэволюции. М. : КомКнига, 2007. 272 с.
8. Кійко Ю. Є. Німецько-українські паралелі в інформаційних медіажанрах : фрактальний підхід. Чернівці : Видав. Дім «Родовід», 2016. 392 с.
9. Кійко Ю. Є. Фрактальне моделювання інваріантно-варіативної структури медіатекстів у німецькій та українських мовах : автореф дис. док. філол. н. К. : Нац. пед ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2017. 39 с.
10. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики: Синергетическое мировидение. М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 256 с.
11. Котельников Г. А. Теоретическая и прикладная синергетика. URL : http://spkurdyumov.ru/what/teoreticheskaya-i-prikladnayasinergetika/
12. Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных теминов / под обш ред. Е. С. Кубряковой. М. : МГУ, 1997. 245 с.
13. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М. : Сов. Энциклопедия, 1990. 685 с. (ЛЭС).
14. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М. : Ин-т компьютерных исследований, 2002. 656 с.
15. Попова З. Д., Стернин И. А. Общее языкознание. 2-е изл., перераб. и доп. М. : АСТ Восток-Запад, 2007. 408 с.
16. Харитонов І. К. Теоретична граматика сучасної англійської мови. Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. 160 с.
17. Шамаева Ю. Ю. Фрактальная семиотика языка эмоций : лингво-когнитивное измерение. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012, № 1003. С. 45-52.
18. Curme G. O. A Grammar of the English Language. Boston : D. C. Health and Company, 1931. Vol. III. Syntax. 616 p.
19. Fedorenko O. I., Sukhorolska S. M. English Grammar. Theory. Lviv: Ivan Franko University Publishing Center, 2008. 360 p.
20. Mandelbrot B. The Fractal Geometry of Nature. New York: Henry Holt and Company, 1982. 468 р.
21. Roberts P. English Syntax, a Book of Programmed Lessons: An Introduction to Transformational Grammar. New York: Harcourt, Brace & World, 1964. 418 p.
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
ЄНІКЄЄВА, С. М. (2018). СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ ЯК ФРАКТАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ. Нова філологія, (73), 27-33. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/129
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають