СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)

  • Н. Г. КРАВЧЕНКО
Ключові слова: атрактор, репелер, художній дискурс, синергетична парадигма, поляризація

Анотація

Сучасне мовознавство характеризується міждисциплінарним підходом при вивченні мовленнєвих явищ, тому синергетична парадигма із трансдисциплінарною складовою є дотичною при вивченні моделей комунікативної діяльності, способів і видів мовленнєвої поведінки суб’єкта у площині цілісної системи, якою є мова.

Відповідно до синергетичної парадигми, дискурс організовується атракторами і репелерами – протилежними поняттями, що між собою виступають опонентами. Зміст атрактора характеризується рівновагою, а репелера – дестабільністю. При створенні дискурсу спостерігається процес конкурентної взаємодії змістів атрактора і репелера. У результаті, атрактор і репелер набувають протилежних напрямків. Таким чином, провокується поляризація, при якій виокремлюються найсуттєвіші параметри атрактора і репелера – головних чинників самоорганізації при формуванні художнього дискурсу.

Посилання

1. Бондарчук Н. О. Лінгвосинергетика як методологічна основа дослідження тексту / Н. О. Бондарчук // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2011. – N 1. – С. 24-27.
2. Бродська О. О. Артур Шніцлер : стилістика творчості / О. О. Бродська // Новітня філологія. – 2007. – № 8 (28). – Миколаїв : МДГУ, 2007. – С. 102–113
3. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1956. − 367 с.
4. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / [под ред. В. В. Давыдова] / Л. С. Выготский. − М. : Педагогика, 1982. − Т.2: Проблемы общей психологии. − 1982. − 502 с.
5. Двадцять австрійських поетів ХХ сторіччя : поезія [упоряд. О. Жупанський]. − К. : Юніверс, 1998. − 224 с.
6. Домброван Т. И. Диахроническая лингвосинергетика – новое направление в изучении истории языка / Т. И. Домброван // Записки з романо-германської філології. – 2014. – Вип. 2 (33). – С. 24-32.
7. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М.П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 2006. – 464 с.
8. Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики / А. Р. Лурия. − М. : Изд-во МГУ, 1975. − 253 с.
9. Лурия А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия. – М. : Изд-во МГУ, 1998. − 336 с.
10. Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика : основы и очерк направлений : монография / Л. С. Пихтовникова. − Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. − 180 с.
11. Пихтовникова Л. С. Несобственно-прямая речь : механизм контаминации как обмен кодами (постановка проблемы) / Л. С. Пихтовникова // Мова й дискурс : вимір і вимірювання : міжвузівський збірник наукових праць до 75-річчя з дня
12. народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України С. О. Швачко. – Суми : СумДУ, 2010. – С.154-161.
13. Фрумкина Р. М. Психолингвистика / Р. М. Фрумкина. − М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с.
14. Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен. – М. : Мир, 1980. – 406 с.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
КРАВЧЕНКО, Н. Г. (2017). СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ). Нова філологія, (72), 88-91. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/164
Розділ
Статті