ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВІДТВОРЕННЯ ФАХОВОГО КОНТЕКСТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

  • А. В. ПОСОХОВА
Ключові слова: фаховий контекст, термінологічна лексика, вербалізація фахового контексту, інформаційний простір, когнітивний механізм

Анотація

У статті розглядаються комунікативно-дискурсивні та лінгвостилістичні особливості вживання термінологічної лексики як продуктивного засобу відтворення фахового контексту на сторінках професійного роману, дослідження проведено на матеріалі роману А. Хейлі ,,Аеропорт”. Отримані результати показали, що термінологічна лексика допомагає авторові відтворити специфіку інституціонального середовища міжнародного аеропорту, а термінологічні одиниці складають основу лексичної бази вербалізації фахового середовища. У стилістично маркованому контексті художнього твору нейтральна термінологічна лексика набуває стилістичного забарвлення, що сприяє глибшому розкриттю теми роману й емоційному впливові на читача.

Посилання

1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М. : Наука, 1981. – 138 с.
2. Данильчук О. М. „Хейлі... – Феномен...” (до питання своєрідності художньої манери американського прозаїка ХХ століття) / О. М. Данильчук // Гуманітарний вісник НУК (Націон. ун-т кораблебудування): Зб. н. пр. – Т. 2. – Миколаїв : Ілліон, 2009. – С. 54-58.
3. Никитина Т. Г., Павлова А. Н. Жанровая специфика профессионального романа в произведениях Артура Хейли // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. XLVIII междунар. науч.-практ. конф. № 5(48). – Новосибирск : СибАК, 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sibac.info/conf/philolog/xlviii/42164 – 15.03.2016.
4. Островська О. М. Засоби мовної реалізації категорії оцінки (на мат-лі прози А. Хейлі та К. Кольєра) // Іноземна філологія. – Львів, 1994. – Вип. №107. – С.81-85.
5. Жаманова Ю. В. Профессиональная речь в художественном тексте как объект межъязыковой передачи (на мат-ле лексики кабинного экипажа в романе А. Хейли «Аэропорт» и его русском переводе) / Ю. В. Жаманова // Вестник МГОУ. Серия : Лингвистика. – 2015. – № 2. – С. 56-64.
6. Московская Н. Л., Мацаева М. А. К вопросу о жанровой специфике производственного романа (на мат-ле произведений Артура Хейли) / Н. Л. Московская, М. А. Мацаева // Вестник Челябинского гос. пед. ун-та. – 2013. – № 3. [Електронний ресурс] : http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-zhanrovoy-spetsifike-proizvodstvennogo-romana-na-materiale-proizvedeniyartura-heyli – 20.11.2016.
7. Керер К. А. Реализация концептосферы ”профессиональная деятельность” в современном производственном романе : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филологических наук : спец. 10.02.19 ”теория языка” / Ксения Александровна Керер. – Челябинск, 2011. – 20 с.
8. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Е. А Селиванова. – К. : ЦУЛ, «Фитосоциоцентр», 2002. – 336 с.
9. Hailey A. Airport / A. Hailey. – Toronto : Bantam Books of Canada Ltd., 1968. – 10th print. – 502 p.
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
ПОСОХОВА, А. В. (2017). ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВІДТВОРЕННЯ ФАХОВОГО КОНТЕКСТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ. Нова філологія, (70), 187-192. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/255
Розділ
Статті