АНТРОПОМОРФІЗМ ЯК ЗАСІБ МЕТАФОРИЧНОЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПІАР- ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ

  • Г. В. ВАНІНА
Ключові слова: піар-діяльність, вербалізація, метафора, концептосфера, антропоморфізм, метафорична модель перенесення, газетний дискурс

Анотація

У статті розглядаються особливості вербального вираження піар-діяльності за допомогою антропоморфної метафори. Анропоцентричність бачення навколишнього середовища пояснюватись тим, що людина підсвідомо концептуалізує дійсність за своєю подібністю. На прикладах англомовного, україномовного, російськомовного газетного дискурсу, виявлено, що піар-діяльність набуває таких антропоморфних ознак: тілесних, ментальних, психічних, емоційних, мовленнєвих та соціальних.

Посилання

1. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс. Теория метафоры. Москва : Прогресс, 1990. С. 5-32.
2. Боднар О. В. Антропоморфні метафори у англомовних текстах інформаційно-публіцистичного жанру. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2018. Випуск 35–36. URL: http://jtmz.donnu.edu.ua/article/view/6477/6509
3. Ваніна Г. В. Особливості вербалізації концепту PR / ПІАР / ПИАР в англійському (американський варіант), українському та російському газетному дискурсі: дис. ... кандидата філол. наук : 10.02.17 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2011. 295 с.
4. Кабанчук Н. В. Семантична класифікація метафори в публіцистиці на матеріалі англійської та української мов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. 2014. № 10. Том 2. С. 92-94
5. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем. Теория метафоры. Москва : Прогресс, 1990. С. 387-415.
6. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста : Антология. Москва : Академия, 1997. С. 280-287.
7. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2010. 844 с.
8. Філатенко І. О. Сучасна політична метафора в російськомовній газетній комунікації України : когнітивно-прагматичний опис : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.02. Київ, 2003. 21 с.
9. Химинець М. Антропоморфна метафора як засіб актуалізації концепту АМЕРИКА в українськомовних газетних текстах.
10. URL:http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9048/1/АНТРОПОМОРФНА%20МЕТАФОРА%20ЯК%20ЗАСІБ%20АКТУАЛІЗАЦІЇ%20КОНЦЕПТУ.pdf
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
ВАНІНА, Г. В. (2019). АНТРОПОМОРФІЗМ ЯК ЗАСІБ МЕТАФОРИЧНОЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПІАР- ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (78), 9-16. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/29
Розділ
Статті