АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В АНГЛОМОВНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Л. Т. МИКЛАШ
Ключові слова: антонім, антонімічна пара, семантика, термін, лісова галузь

Анотація

Проаналізовано специфіку антонімічних відношень в англомовній терміносистемі лісового господарства. Виокремлено типи антонімічних пар, здійснено класифікацію термінів-антонімів за семантичним і структурним критеріями. Дослідження термінів, утворених на основі семантичних характеристик протиставлення, дає можливість розглянути семантичні значення і поля їх функціонування у галузевій мові.

Посилання

1. Англо-український словник лісотехнічних термінів = Еnglish-Ukrainian Dictionary of Forestry and Forest Engineering Terminology / Леся Миклаш, Богдан Магура; за заг. ред. Ю. Бігуна. – Львів : Каменяр, 2013. – 124 с.
2. Біян Н.Р. Антонімічні терміни галузі туризму в англійській мові / Н.Р.Біян // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – 2013. – Вип. 36. – 2013. – С. 6-10.
3. Литвин О. Л. Лексичне наповнення категорії антонімії (за даними англомовних лінгвістичних праць) / О. Л. Литвин // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. − № 64. – С. 49-54.
4. Романова О. Антонімічні відношення в українській швацькій термінології / Оксана Романова // Вісник Нац. ун-ту“Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології”. – 2012. - № 733. – С.149- 154.
5. Українська мова: Енциклопедія / Редк.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.
6. Фецко І. М. Термінологія музейництва: формування, системно-структурна організація, термінотворення : дис. канд. філ. наук : 10.02.01. – Львів. нац. ун-т імені Івана Франка / І. Фецко. – Львів, 2015. – 611 c.
7. Халіновська Л. А. Явище антонімії в авіаційній термінології / Л. Халіновська // Науковий вісник Волин. Нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2010. – С. 366–369.
8. Школьна Н. О. Синонімія і антонімія сучасної німецької фахової мови промислової автоматизації / Н. О. Школьна // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 39. – С. 119-121.
9. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language / D. Crystal. – 2 ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 566p.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
МИКЛАШ, Л. Т. (2016). АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В АНГЛОМОВНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Нова філологія, (68), 18-22. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/304
Розділ
Статті