ЕВОЛЮЦІЯ СТИЛЮ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ НОВЕЛИ В АСПЕКТІ ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ

  • В. П. ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Ключові слова: атрактор, еволюційно-стилістична модель, еволюція стилю, лінгвосинергетика, новела, репелер

Анотація

У статті проведено дослідження еволюції стилю німецькомовної новели в лінгвосинергетичному аспекті. Виведено періодизацію німецькомовної новели з урахуванням історичних та соціальних факторів. Виокремлено еволюційно- стилістичні моделі німецькомовної новели.

Посилання

1. Белоусов К. И. Синергетика текста: от структуры к форме / К. И. Белоусов. – М. : ЛИБРОКОМ, 2013. – 248 с.
2. Богатирьова Є. В. Прагмастилістичні характеристики англомовних передвиборчих політичних дебатів : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови» / Є. В. Богатирьова. – Запоріжжя, 2014. – 386 с.
3. Гончарук О. М. Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. «Германські мови» / О. М. Гончарук. – Херсон, 2012. – 231 с.
4. Домброван Т. И. Синергетическая модель развития английского языка : [монография] / Т. И. Домброван. – Одесса : КП ОГТ, 2014. – 400 с.
5. Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця ХХ – початку ХХІ століть) : автореф. дис. ... доктора філол. наук : 10.02.04 «Германські мови» / С. М. Єнікєєва. – К., 2011. – 35 с.
6. Милостивая А. И. Синергетические аспекты вербальной коммуникации и перевода : Монография / А. И. Милостивая. – Ставрополь : Ставропольское издательство «Параграф», 2012. – 160 с.
7. Москальчук Г. Г. Структура текста как синергетический процесс / Г. Г. Москальчук. – М. : Едиториал УРСС, 2010. – 296 с.
8. Олизько Н. С. Синегретические принципы организации художественного дискурса постмодернизма / Н. С. Олизько // Вестник Челябинского государственного университета. Сер. Филология. Искусствоведение. – 2009. – №10 (148). – С. 84-87.
9. Папулова Ю. К. О художественном тексте как о синергетической системе / Ю. К. Папулова // Современная филология : материалы III междунар. науч. конф. – Уфа : Лето, 2014.
10. Пільгуй Н. М. Англомовний науковий агротехнічний дискурс: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. «Германські мови» / Н. М. Пільгуй. – Запоріжжя, 2014. – 238 с.
11. Піхтовнікова Л. С. Синергія стилю байки: німецька віршована байка XIII-XX ст. : [Монографія] / Л. С. Піхтовнікова. – X. : Бізнес Інформ, 1999. – 220 с.
12. Піхтовнікова Л. С. Еволюція німецької віршованої байки (13-20 ст.): жанрово-стилістичні аспекти : дис. … доктора філол. наук : 10.02.04. / 10.01.05. – К. : 2000. – 427с.
13. Піхтовнікова Л. С. Стилістика і синергетика дискурсу / Л. С. Піхтовнікова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : [кол. монографія] / [під загальн. ред. І. С. Шевченко]. – Харків : Константа, 2005. – С. 29-36.
14. Пихтовникова Л. С. Синергетический метод для исследования дискурса в прагмастилистическом аспекте / Л. С. Пихтовникова // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. – Х., 2009. – № 848. – С. 48-52.
15. Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика: основы и очерк направлений : [монографія] / Л. С. Пихтовникова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 180 с.
16. Піхтовнікова Л. С. Самоорганізація дискурсу : синергетичні принципи і підходи до лінгвістичного аналізу / Л. С. Піхтовнікова // Cучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ : [кол. монографія] / [під загальн. ред. В. Г. Пасинок]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 218-231.
17. Яремчук І. М. Німецькомовна притча: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. «Германські мови» / І. М. Яремчук. – Львів, 2013. – 286 с.
18. Dombrovan T. Linguosynergetics: Language as a Synergetic System / T. Dombrovan // European and Russian Literature: Modern Problems of Study. – Vol. 2 / Ed. by M. Asper. – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – Monograph Series № 2. – PP. 44-55.
19. Köhler R. Synergetic linguistics / R. Köhler // Quantitative Linguistik. – Berlin, New York : de Gruyter, 2005. – S. 760-774.
20. Pichtownikowa L. S. Synergie des Fabelstils: Die deutsche Versfabel vom 13.-21. Jahrhundert. – Ukrainische Beiträge zur Germanistik. Band 5. / L. S. Pichtownikowa. – Aachen : Shaker Verlag, 2008. – 322 S.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
ЧЕРЕДНИЧЕНКО, В. П. (2016). ЕВОЛЮЦІЯ СТИЛЮ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ НОВЕЛИ В АСПЕКТІ ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ. Нова філологія, (68), 197-201. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/351
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають