ДОСВІД ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОГРАФІЇ ЯК ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ

  • О. В. ГОРДІЄНКО
Ключові слова: термінографія, медичний термін, англомовний медичний словник, динамічна система, діахронічний і синхронічний підходи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню такого маловивченого напряму лінгвістики, як лексикографії для спеціальний цілей (LSP Lexicography), а саме медичній термінографії. У представленій роботі англомовна медична термінографія розглядається як система в контексті формування глобального науко-технічного простору, параметри якої залежать від часу і набувають прогресивних змін під впливом різних зовнішніх і внутрішніх факторів. Комплексне вивчення англомовної медичної термінографії (АМТ) в діахронії і на синхронних зрізах сприяло виявленню лінгвістичних й екстралінгвістичних параметрів АМТ, як відкритої динамічної системи.

Лінгвістичні параметри диференційовано на зовнішні й внутрішні елементи. Під зовнішніми елементами розглядаються історія мови, історія термінології і лексикографії. Під внутрішніми – періодизація і динаміка розвитку АМТ, типологія англомовних медичних словників (їх характеристики, принципи укладання, класифікація), мега-, макро- та мікроструктури медичних словників різних типів, інструменти й методи термінографування медичного терміну. До екстралінгвістичних віднесено історія світу, історія медицини, процеси глобалізації, що впливають безпосередньо на розвиток медичної термінографії і корелюють в даній парадигмі.

Цілісність, взаємодія внутрішніх і зовнішніх параметрів, взаємодія з зовнішнім середовищем, ієрархічність, наявність ядра розглядаються як властивості системи АМТ. Основними характеристиками АМТ, як відкритої динамічної системи було виділено наступні: стан і поведінка системи, безперервність функціонування, розвиток, динамічність, складність, самозбереження, цілеспрямованість, керованість, адаптивність, стійкість.

Результати дослідження дозволили дійти висновку, що медична термінографія це відкрита динамічна система, яка функціонує в рамках взаємодії лінгвістичних та під впливом екстралінгвістичних параметрів. Функціонування такої системи відбувається поки активно розвивається відповідна галузь знань, створюються нові терміни, відбуваються процеси їх стандартизації, кодифікації і реєстрації в термінографії завдяки використанню спеціальних інструментів термінології та лексикографії, що підтримує існування певної сфері знань і сприяє плідній комунікації фахівців на глобальному рівні.

Посилання

1. Авербух С. Я. LSP-лексикография: теоретические подходы и пути решения. Английская лекскикография : формирование, развитие, современное состояние. Юб. сб. научн. статей / Отв. ред. Ф.И. Карташкова. Иваново : Ивановский гос. у-т, 2006. С. 172-187.
2. Гордиенко Е. В. Актуальные проблемы англоязычной медицинской терминографии и методы их решения (на материале Dorland’s Illustrated Medical Dictionary) Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія "Філологічні науки" Чернівці–Сучава: БДМУ, 2019. No 3 (23). С. 15-20.
3. Гордиенко Е. В. Зарождение медицинской терминографии сквозь призму формирования и развития медицинской терминологии Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков. Материалы IX Международной научной конференции, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Гомель, Белорусь, 2019. С. 130-134.
4. Гордиенко Е. В. Периодизация и тенденции развития переводной англоязычной терминографии области медицины Наукові записки Національного Університету Острозька Академія. Науковий журнал. Серія «Філологія». Острог, 2019. Випуск 8 (76). С. 141-145.
5. Дубичинский В. В. Основные принципы и понятия терминографии Лексикология. Терминоведение. Стилистика : сб. науч. тр. / отв. ред. В. Ф. Новодранова. М. : Пресса, 2003. С. 79-85.
6. Карпова О. М., Щербакова Е.В. PR: проблемы терминографического описания. Иваново. Иван, гос. ун-т, 2005. 184 с.
7. Маджаева С. И. Проблема лексикографического описания медицинских терминов Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. 2009. № 1(9). С. 179–184.
8. Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти) / за ред. В. Г. Черкасова. Вінниця : Нова книга, 2018. 392 с.
9. Синергетика в филологических исследованиях : монография / под общ. ред. Л. С. Пихтовниковой. Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. 340 с.
10. Terminology Work. Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та використання (ISO 1087-1:2000, IDT). ДСТУ ISO 1087-1:200. Київ Держспоживстандарт України, 2008. 36 с.
11. A Physical dictionary. London, 1657. 221 p.
12. Alberts M. Lexicography versus Terminography. Lexikos 11. AFRILEX-reeks series 11, 2001. P. 71–84.
13. Bergenholtz, H., Kaufmann U. Terminography and lexicography. A critical survey of dictionaries from a single specialised field Journal of linguistics. Hermes, 1997. no.18. P. 91-125.
14. Bertalanffy L. von General System theory : Foundations, Development, Applications. 1st ed. New York : George Braziller, lnc., 1968. 289 p.
15. Brekke M. Lexicography and Terminography: A Complementary View. Language for Special Purposes : Perspectives for the New Millennium. Tubingen : M. Niemeyer, 2001. P.179-187
16. Dorland`s Illustrated Medical Dictionary, Elsevier : Saunders, 32nd edition, 2012. 2147 p.
17. Essays on Lexicon, Lexicography, Terminography in Russian, American and Other Cultures / Ed. by O. Karpova, F. Kartashkova. Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2007. 265 p.
18. Gordiyenko O. V. Some approaches to classification of dictionaries in lexicography. Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2020. VIII(64), Issue 216. P. 26-29.
19. Haken H. Information and Self-organization : A Macroscopic Approach to Complex Systems. 2nd enlarged ed. Springer Series in Synergetics. Berlin : Springer-Verlag, 2000. 226 p.
20. Karpova O. M. Dictionaries of New Subject Areas with Special Reference to LSP of Immigration. 13th International Symposium on Lexicography: Abstracts. Copenhagen : John Benjamins Publishing Company, 2007. P. 5–6
21. Manual of Specialised Lexicography : the Preparation of Specialised Dictionary / Ed. by H. Bergenholtz, S. Tarp. Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1995. 254 p.
22. Merriam-Webster Medical Dictionary. Springfield, Massachusetts : Meriam Webster, Incorporated. 2016. 865 p.
23. Micic S. A New Bilingual Dictionary for Medical Profession. American Journal of Translation Studies, July-September, 2009, Volume I. Number I. P. 24-37.
24. Nielsen S. Mourier L. Design of a function-based internet accounting dictionary. Dictionary Visions, Research and Practice. Selected papers from the 12th International Symposium on Lexicography, Copenhagen. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/Philadelphia, 2004. P. 119- 139.
25. Nielsen S. The Bilingual LSP Dictionary : Principles and Practice for Legal Language. Tubingen : Gunter Narr Verlag, 1994. 313 p.
26. Terminologia Anatomica. International Anatomical Terminology. Federative Committee on Anatomical Terminology. International Federation of Associations of Anatomists. Stuttgart : New York : Thieme, 1998. 292 p.
Опубліковано
2020-05-26
Як цитувати
ГОРДІЄНКО, О. В. (2020). ДОСВІД ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОГРАФІЇ ЯК ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ. Нова філологія, (79), 15-19. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/4
Розділ
Статті