ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТИЛЮ ДИСКУРСУ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРИТЧІ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Н. М. Пільгуй
Ключові слова: сучасна англомовна притча, дискурс притчі, синергетика, стильові характеристики, функція, стильові прийоми, мораль, підтекст

Анотація

У статті виконано загальний синергетичний аналіз сучасної англомовної притчі на основі ґрунтовних досліджень у сфері синергетики; досліджуються та виокремлюються загальні характеристики стилю дискурсу сучасної англомовної притчі з боку синергетики. Виявлено, що утворення дискурсу сучасної англомовної притчі відбувається на трьох основних етапах: когнітивному, прагматичному й етапі мовленнєвої реалізації з відповідними учасниками на кожному етапі. У статті виокремлюються також учасники кожного етапу, що створюють самокеровану систему, зокрема: автори дискурсу, що виступають як мовні особистості; соціальні очікування (замовлення) на результати реалізації дискурсу; обмеження на дискурс: традиції жанрів, обсяг, норми викладу, екстралінгвальні умови й інше. У дослідженні підтверджено, що сучасна англомовна притча підлягає обмеженням на дискурс притчі: традиції жанрів, обсяг, норми викладу, екстралінгвальні умови. На прикладах сучасної англомовної притчі, взятих з інтернет-простору, доводиться, що сучасна притча відрізняється простотою стилю та викладу сюжету, сучасними героями й символами, які пристосовуються до сучасного укладу життя. Досліджено також стиль і синтаксичну будову речень. Виявлено, що стилістичні прийоми, які використовує автор, не мають глибокого підтексту. Виокремлюється головна функція сучасної англомовної притчі, а саме дидактична. У статті також зауважено, що мораль завжди присутня, вона зрозуміла кожному читачеві. Зазначається, що інтерактивність сучасної притчі полягає в моралі тексту, а повчальна функція змушує читача замислитися, вона є домінівною в сучасних притчах і репрезентується через дії звичних героїв притчі. Доведено, що типологічною ознакою англомовного дискурсу притчі є наявність підтексту. У статті окреслені перспективи подальшого дослідження, які охоплюють компаративний аналіз синергетичних характеристик притч минулих століть у порівнянні з сучасними притчами.

Посилання

1. Піхтовнікова Л.С. Синергія стилю байки: німецька віршована байка 13–20 ст. Харків, 1999. 220 с.
2. Pichtownikowa L. Synergie des Fabelstils : Die deutsche Versfabel vom 13–21 Jahrhundert. Ukrainische Beiträge zur Germanistik : Band 5. Shaker Verlag, 2008. 322 S.
3. Домброван Т.И. Синергетическая модель развития английского языка. Одесса, 2014. 399 с.
4. Домброван Т.И. Язык в контексте синергетики. Одесса, 2013. 346 с.
5. Піхтовнікова Л.С., Яремчук І.М. Дискурс притчі у синергетичному аспекті. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог, 2012. Вип. 26. С. 266–270.
6. Яремчук І.М. Німецькомовна притча: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови». Львів, 2013. 20 с.
7. Шпетный К.И. Типологические признаки притчи. Вестник Моск. гос. лингвист, ун-та. Сер.: Педагогические науки. Москва, 2013. Вып. 8 (668). С. 121–134.
8. Богачевська І.В. Притча як об’єкт релігієзнавчого дослідження. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сер.: Філософські науки. Житомир, 2012. № 59. С. 3–8.
9. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (Стилистика декодирования). Москва, 1990. 301 с.
10. Пихтовникова Л.С. Притча как жанр и как тип текста : проблема дефиниции. Нова філологія. Запоріжжя. 2001. № 2 (11). С. 216–224.
11. Шпетный К.И. Основные характеристики англоязычного дискурса притчи. Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та. Сер.: Педагогические науки. Москва, 2013. Вып. 17 (677). С. 79–98.
12. Бальбуров Э.А. Притча в литературно-критическом и философском сознании ХХ – начала ХХI веков. Критика и семиотика. 2011. Вып. 15. С. 43−59.
Опубліковано
2020-12-10
Як цитувати
Пільгуй, Н. М. (2020). ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТИЛЮ ДИСКУРСУ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРИТЧІ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Нова філологія, 2(80), 126-131. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2020-80-2-20
Розділ
Статті