ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО КОНЦЕПТУ

Ключові слова: лінгвістичний аналіз, концепт, художній концепт, поетичний концепт, концептуальний аналіз, мовна картина світу, поетична картина світу

Анотація

З огляду на антропоцентричну спрямованість сучасної лінгвістичної науки, в статті порушено коло питань, пов’язаних з особливостями вивчення способів концептуалізації позамовної дійсності, дослідженням принципів реконструкції культурної інформації на тлі символічного контексту поезії. У роботі теоретично узагальнено наукові уявлення про концепт як форму пізнавальної діяльності людини, поетичний концепт, як особливу ментальну категорію; описано й систематизовано дійсні принципи та підходи до концептуального аналізу, охарактеризовано прийоми його ефективного використання під час дослідження поетичного дискурсу. З’ясовано лінгвістичні параметри понять «концепт» і «поетичний концепт», виявлено й простежено відмінності між концептом та образом, запропоновано процедуру лінгвістичного аналізу поетичного концепту. Представлений у статті підхід до поетичного тексту з позицій когнітивної лінгвістики й лінгвопоетики дозволяє говорити про нього не тільки як про спосіб вербалізованого опанування світу, а і як про результат складної міжконцептуальної взаємодії. Поетичний концепт розглядається як особливе ментальне утворення, в якому відбивається комплекс уявлень індивідуума про певний культурний відрізок і яке характеризується, з одного боку, орієнтацією на реальну дійсність, а з іншого – на образну парадигму, що є узагальненою системою ідеальних уявлень про світ. Будучи результатом творчої уяви поета, його ціннісних орієнтирів та світоглядних позицій, він одночасно є засобом реалізації культурної теми в мові та концептуальній системі автора, елементом поетики його творів. З’ясовано, що концепти (як складники поетичного дискурсивного простору) характеризуються специфічною й дещо «розмитою» структурою, у якій, окрім типових, стандартних смислів, актуалізуються індивідуально-авторські й виникають нові. Тому для експлікації ділянки, охопленої поетичним концептом, пропонується використовувати особливий алгоритм їх аналізу.

Посилання

1. Маслова Ж.Н. Валентная модель художественного (поэтического) концепта. Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 9 (111). С. 83–87.
2. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. / под ред. В.Н. Ярцевой. Москва : Российская энциклопедия, 1998. 685 с.
3. Кубрякова Е., Демьянков В., Панкрац Ю, Лузина Л. Краткий словарь когнитивных терминов. Москва : МГУ, 1996. 248 с.
4. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков : Пер. с англ. Москва : Языки русской культуры, 1999. 780 с.
5. Степанов Ю. Константы : Словарь русской культуры. Опыт исследования. Москва : Академический проспект, 2001. 990 с.
6. Стаднік І.О. Концепт war/війна в дискурсі поезії військової тематики: перекладознавчий аспект. Молодий вчений. 2015. № 5(3). С. 21–26.
7. Краснова Л. Характер і функції образів-домінант у творчості Т. Шевченка. Дивослово. 1999. № 3. С. 2–4.
8. Аскольдов С. Концепт и слово. Русская словесность : От теории словесности к структуре текста : Антология. Москва : Academia, 1997. С. 267–279.
9. Ставицька Л. Мовні засоби вираження наскрізного образу як елементу індивідуальної естетичної системи. Семасіологія i словотвір : Збірник наукових праць. Київ, 1989. С. 98–102.
10. Афанасьева Н.А. Символы как семиотические концепты языковой «модели мира» М. Цветаевой : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Череповец, 2001. 22 с.
11. Тарасова И.А. Введение в когнитивную поэтику. Саратов : Научная книга, 2004. 48 с.
12. Никитина С. О концептуальном анализе народной культуры. Логический анализ языка. Культурные концепты. Москва : Наука, 1991. С. 117–124.
13. Кубрякова Е. Об одном фрагменте концептуального анализа слова память. Логический анализ языка. Культурные концепты. Москва : Наука, 1991. С. 85–91.
14. Арутюнова Н. Язык и мир человека. Москва : Языки русской культуры, 1998. 895 с.
15. Колесов В. «Жизнь происходит от слова...». Санкт-Петербург : Златоуст, 1999. 368 с.
16. Михальчук И. Концептуальные модели в семантической реконструкции (индоевропейское понятие «закон»). Известия АН. Серия литература и язык. 1997. № 4. Т. 56. С. 29–39.
17. Ляпин С. Концептология к становлению подхода. Концепты. Вып. 1. Архангельск, 1997. С. 11–35.
18. Воркачов С. Методологические основания лингвокультурологии. Теоретическая и прикладная лингвистика. Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж : Издательство ВГТУ. 2002. Вып. 3. С. 79–95.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Оверчук, О. Б. (2021). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО КОНЦЕПТУ. Нова філологія, 2(81), 46-52. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-6
Розділ
Статті