РОЛЬ ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНОГО КОНТЕКСТУ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ

Ключові слова: контекст, переклад, компетенція, комунікація, екстралінгвістичний, прагматика

Анотація

Мета статті передбачає висвітлення ролі екстралінгвістичного контексту в процесі перекладу. Реалізація мети передбачає розгляд перекладацької діяльності як взаємодії мовних та екстралінгвістичних чинників, які уможливлюють ототожнення змісту повідомлення різними мовами, незважаючи на відсутність повного розуміння прагматичного рівня художнього тексту перекладачем. Для аналізу екстралінгвістичного контексту в процесі перекладу автором був застосований функціональний метод, що передбачає дослідження мови у дії. Прагматичний аналіз проводився для виявлення комунікативно-прагматичного ефекту текстів перекладу на реципієнта, передання емоцій у процесі перекладу, культурних та ментальних відмінностей учасників комунікації. Когнітивно-ономасіологічний аналіз використовувався у дослідженні когнітивно-гендерних факторів, а саме: когнітивних здатностей самого перекладача, взаємовпливу перекладача та читача, особливостей перекладу акту комунікації. Здійснений огляд літературних джерел підтвердив широке трактування науковцями понять «екстралінгвістичний контекст» та «екстралінгвістичні фактори» у процесі перекладу. В науковій літературі дослідники екстралінгвістичних факторів не тільки описують їх вплив на загальний розвиток мови та її функціонування у соціумі, а й вирізняють їх комунікативну значущість (як у випадку із ситуацією мовчання чи невербальним переданням емоцій), описують їх вплив на здійснення акту успішного перекладу в ситуативному та лінгвокульторологічному контексті спілкування. Ми дійшли висновку про неоднозначність та багатокомпонентність структури екстралігвістичного контексту в сучасній перекладознавчій науці та її важливу роль у процесі відтворення прагматичного потенціалу оригінального тексту. Щоб надати адекватний переклад, необхідно враховувати екстралінгвістичний контекст оригінального тексту, який включає низку відмінностей, серед яких відмінність картин світу автора оригіналу, читача друготвору та перекладача; різниця у їх фонових знаннях; розбіжності в лінгвоетнічних та комунікативних компетенціях; культурні та ментальні відмінності комунікантів, їх гендерна приналежність, емоційний стан, рівень культури та система цінностей. Ми визначили також суб’єктивні та об’єктивні позамовні фактори, які розширюють та уточнюють поняття екстралінгвістичного контексту.

Посилання

1. Алєксєєва І.О. Мовні рівні та комунікативна ситуація: лінгвокультурологічний аспект. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2009. Вип. 15. С. 3–11.
2. Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивно-гендерні аспекти: монографія. Донецьк : ДонНУ, 2002. 362 с.
3. Бобришева О.В. Мовна картина світу та проблеми перекладу національно-культурних реалій. Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. Ч. ІІ, № 14 (201). C. 9–13.
4. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М.: Изд-во МГУ, 1973. 233 с.
5. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). Москва : Издат-во ин-та общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.
6. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы. Москва : КДУ, 2006. 240 с.
7. Карабан В., Ребенко М. Природа перекладацьких деформацій. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Київ : Вид-во при Київ. ун-ті, 2007. № 41. С. 27–31.
8. Крысало О.В. Языковая картина мира переводного произведения как синтез языковых картин мира автора и переводчика. Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. 2009. № 12 (175). С. 16–22. (Серія «Філологічні науки»).
9. Серебренников Б.А. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. Москва : Наука, 1970. 604 с.
10. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. Москва, 1988. 216 с.
11. Dancette J. Mapping Meaning and Comprehension in Translation: Theoretical and Experimental Issues. Cognitive processes in translation. London: Sage Publications, 1997. P. 77–103.
12. Depraetere I. Meaning in Context and Contextual Meaning: A Perspective on the Semantics-Pragmatics Interface Applied to Modal Verbs. Anglophonia; French Journal of English Linguistics, 2019. №28. URL: https://journals.openedition.org/anglophonia/245 (Last accessed: 04.01.2021).
13. Ghaemi, H. & Sadoughvanini, S. H. The role of task-based translation teaching in the development of translation competence: A study of Iranian translation trainees. Applied Linguistics Research Journal, 2020. 4 (5), P. 168–183.
14. Gudmanyan A. G., Sydoruk G. Basics of Translation Theory. K.: NAU, 2007. Part II. 114 p.
15. Hatim B., Munday J. Translation: An Advanced Resource Book. London, NY: Routledge Taylor & Francis Group, 2004. 373 p.
16. Kim H. R. Difficulties in translation of Korean literary texts (extralinguistic and linguistic-cultural aspects). Russian Linguistic Bulletin, 2020. Issue 1 (21), P.102–104.
17. Kim R. The Cognitive Processes of English-Korean Translation by a Translator and a Language Learner. Conference Interpretation and Translation, 2001, № 3. P. 59–86.
18. Khukhuni, Georgy T., Valuitseva Irina and Osipova Anna A. Cultural Words in Sacral Text and their Translation: Linguistic and Extra-Linguistic Factors. Russian Journal of Linguistics, 2019. 23 (2). P. 487–508.
19. Laukkanen J. Affective and Attitudinal Factors in Translation Processes. Target: International journal of translation studies. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1996. Vol. 8. P. 257–274.
20. Levinson Stephen C. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 420 p.
21. Nida E. Principles of Correspondence. The Translation Studies Reader. NY: Taylor & Francis Group, 2004. P. 153–167.
22. Tirkkonen-Condit S. The Interaction of World Knowledge and Linguistic Knowledge in the Process of Translation: A Think-aloud Protocol Study. Translation and Meaning. Maastricht: Tykswgeschoot Maastricht, 1992. Part II. P. 433–440.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Свідер, І. А. (2021). РОЛЬ ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНОГО КОНТЕКСТУ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ. Нова філологія, 2(81), 111-116. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-16
Розділ
Статті