ВІДТВОРЕННЯ ФУНКЦІЇ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В ОПОВІДАННІ АРТУРА КОНАНА ДОЙЛА «ПІСТРЯВА СТРІЧКА»

Ключові слова: експресія, еліптичні речення, замовчування, непоширені речення, безсполучниковий зв’язок, номінативні речення, мовна парцеляція, повтор, полісиндетон, паралельні конструкції

Анотація

Статтю присвячено проблемам передання функцій експресивного синтаксису англомовного художнього твору в українському перекладі Миколою Дмитренком оповідання Артура Конан Дойла «Пістрява стрічка» . У статті висвітлюється поняття «експресія» та «експресивний синтаксис». Розглядаються особливості англомовної художньої літератури та аспекти її перекладу, проаналізовано теоретичні підходи до перекладу експресивного синтаксису в художній літературі. Розглядається питання про естетичну функцію і це поняття останнім часом усе більше уваги привертає лінгвістів. У статті аналізуються англомовні художні твори, які мають свої відмінні мовні особливості та в цілому визначаються кількома факторами, як-от широка метафоричність, образність мовних одиниць майже всіх рівнів, зокрема і синтаксичних. Крім того, розглядаються одиниці експресивного синтаксису та їх функції в оповіданні «Пістрява стрічка» Артура Конана Дойла. Розглянуто складники емотивного синтаксису, властиві українській мові, але не властиві англійській, та поширений у художній літературі і розмовній мові прийом еліпсису. Досліджено, що безсполучникові складні речення з перераховувальними відносинами можуть складатися з двох речень, а можуть включати три і більше простих речень. Їх класифікують так: причинні, пояснювальні, пояснювально-з’ясувальні, зіставно-протиставні, умовно-описові. Досліджено, що називні речення широко використовуються в художній літературі, дозволяючи створювати лаконічні, за висловом ємні, образні і дуже динамічні (під час уживання віддієслівних іменників) словесні картини. У статті виокремлено такі моделі скорочення вихідного тексту, як еліптичні речення, непоширені речення, безсполучниковий зв’язок, номінативні речення, мовна парцеляція, а також такі моделі розширення вихідного тексту, як повтор, полісиндетон, паралельні конструкції. Шляхом зіставного аналізу вихідного та цільового текстів проаналізовано особливості відтворення досліджуваних синтаксичних одиниць у стилістичній експресивній функції в українському перекладі Миколи Дмитренка. Висновки дослідження засвідчують, що задля збереження експресії твору на синтаксичному рівні перекладач іноді змінює тип синтаксичної конструкції або вдається до граматичних, синтаксичних і стилістичних трансформацій вихідного тексту.

Посилання

1. Doyle, Arthur Conan. The Adventures of Sherlock Holmes: Harper & Bros, 1892. 307 c.
2. Акимова Г.Н. Развитие синтаксических конструкций в современном литературном русском языке. Динамика структуры современного русского языка. Ленинград: ЛГУ, 1982. С. 110–120.
3. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка : Учебник для вузов: Высш. шк., 2003. 416 с.
4. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика: Академия наук СССР, 1963. 53 с.
5. Галкина-Федорук Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке: Сборник статей по языкознанию, посвященный профессору МГУ акад. В.В. Виноградову. Москва, 1958. 103–124 с.
6. Кузьмичев С.А. Перевод кинофильмов как отдельный вид перевода. Вестник МГЛУ, 2012. С. 140–149.
7. Кухаренко В.А. Интерпретация текста: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.». 2-е изд., перераб. Просвещение, 1988. 192 с.
8. Чорна О.В. Усі художні твори зі світової літератури: Хрестоматія 7 клас. Вид. група «Основа», 2015. 2321 с.
9. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе : (на материале английского языка), 1988 г. 341 с.
10. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник. Серія «Альма Матер»: Видавничий центр «Академія», 2004. 408 с.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Ткачук, Т. В. (2021). ВІДТВОРЕННЯ ФУНКЦІЇ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В ОПОВІДАННІ АРТУРА КОНАНА ДОЙЛА «ПІСТРЯВА СТРІЧКА». Нова філологія, 2(81), 148-154. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-22
Розділ
Статті