РОЛЬ ПОЗАМОВНИХ ЧИННИКІВ У ФОРМУВАННІ І ФУНКЦІОНУВАННІ ТЕРМІНІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ)

Ключові слова: термін, термінологія косметології та естетичної медицини, соціотермінознавство, позамовні чинники, рекламний текст

Анотація

Функціонування термінів у різних професійних сферах привертає увагу не лише лінгвістів, а й представників суспільних наук. Такий інтерес зумовлений тим, що мова – це соціальне явище, а термін безпосередньо пов’язаний із професійними чинниками та виконує роль засобу інформаційного обміну. Одним із яскравих прикладів експліцитного впливу суспільства на функціонування термінів може слугувати англомовна термінологія косметології та естетичної медицини, понятійний апарат якої зараз активно розвивається в унісон із науковим прогресом, глобалізацією економіки, розширенням культурних зв’язків, мобільністю населення та поширеністю мультилінгвізму. До зовнішніх чинників впливу, які зумовили еволюцію фахової мови галузей косметології та естетичної медицини, належать соціоекономічні, соціокомунікативні, соціоісторичні та соціопсихологічні чинники. Мета статті – розглянути вплив соціальних змін на семантичні та функціональні особливості англійських термінів зазначених галузей, які вжито в рекламних текстах, а також окреслити їхній внесок у формування провідних цінностей сучасного глобалізованого суспільства. Дослідження виконане в межах напряму соціотермінознавства, актуальність якого полягає в розкритті й урахуванні впливу позамовних чинників на розвиток терміносистем. Проведений аналіз показав, що термінологія косметології та естетичної медицини, з одного боку, зазнає впливу суспільних змін, що виявляється крізь семантичні процеси метафоризації, поширення термінів-англіцизмів в інші мови та запозичення і термінологізацію іншомовної лексики. із другого боку, терміни, що функціонують і взаємодіють з іншими лексичними одиницями в рекламних контекстах, беруть участь у насадженні таких атрибутів сучасного глобалізованого суспільства, як індивідуалізм, толерантність, споживацька свідомість, соціальна самоідентифікація за допомогою торгових брендів, ґендерна уніфікація. Отже, результати здійсненої розвідки підтверджують взаємодію і взаємовплив соціальних чинників та особливостей мовного функціонування.

Посилання

1. Cabré Castellví M.T. Theories of terminology: their description, prescription and explanation. Terminology. 2003. № 9 (2). S. 163–199. DOI: 10.1075/term.9.2.03cab.
2. Гуменюк Т. Сучасні лінгвістичні теорії в термінознавстві. Science and Educationa New Dimension. Philology. 2014. II (7). Iss. 34. URL: www.seanewdim.com.
3. Gaudin F. Pour une socioterminologie. Des problèmes sémantiques aux pratiques institutionnelles. Coll. Publications de l’Université de Rouen. Rouen, Université de Rouen, 1993. № 182. 255 p.
4. Кобрин Р. Современная научно-техническая революция и ее влияние на развитие языка. Онтология языка как общественного явления. Москва, 1983. С. 208–266.
5. Даниленко Н., Меднікова Г. Проблема ставлення особистості до власної зовнішності в психологічній науці. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Психологія». 2017. Вип. 57. С. 67–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2017_57_8. DOI.org/10.5281/zenodo.1184262.
6. Яхонтова Т. Жанрообразующая лексика английского неоромантического экзотико-приключенческого романа : автореф. дис. … канд. филол. наук. Львов, 1991. 16 с.
7. Martin J.N., Thomas K. Nakayama. Intercultural Communication in Contexts. 5’th ed. Boston, MA : McGraw-Hill, 2010. P. 222–224.
8. Лєбєдєва Т. Динаміка розвитку військової лексичної підсистеми в сучасній німецькій мові : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2002. 233 с.
9. Кочерган М. Загальне мовознавство: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. Київ : Видавничий центр «Академія», 1999. 288 с.
10. Каменская О. Текст и коммуникация. Москва, 1990. С. 3–14.
11. Бехта І. Види текстової комунікації. Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». 2001. URL: https://www.academia.edu/29443426/%D0%92%D0%98%D0%94%D0%98_%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%87_%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87.
12. Martínez Tejedor Cristina, de Henares de Alcalá Universidad. The influence of the English language on the description of cosmetic products. Alicante Journal of English Studies. 2017. № 30. P. 308–334. DOI: 10.14198/raei.2017.30.11.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Шундікова, І. І. (2021). РОЛЬ ПОЗАМОВНИХ ЧИННИКІВ У ФОРМУВАННІ І ФУНКЦІОНУВАННІ ТЕРМІНІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ). Нова філологія, 2(81), 222-227. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-33
Розділ
Статті