ТИПИ ЗНАЧЕНЬ ПОСТПОЗИТИВА «UP» В АНГЛІЙСЬКОМУ ФРАЗОВОМУ ДІЄСЛОВІ «GO UP»

Ключові слова: семантичний комплекс, вихідні одиниці, просторове/локативне значення, метафоричне значення, аспектуальне значення

Анотація

У статті проаналізовано семантичну структуру постпозитива «up» як другого компонента англійського фразового дієслова «go up». У дослідженні фразове дієслово – це цілісний семантичний комплекс, сформований на основі різноступеневої інтеграції семантичних характеристик його складових компонентів. Ці комплекси становлять новий тип матеріалу для семантичного аналізу, оскільки в процесі їх формування відбувається зрушення в семантиці їх дериваційної основи: дієслова, прислівника чи прийменника, виникають якісно нові семантичні одиниці з розширеним семантичним обсягом. В утворенні значення фразового дієслова важлива роль належить його другому компоненту – прислівнику чи прийменнику, які є його вихідними одиницями. У контексті поєднання з дієсловом постпозитив має важливі функції: позначення напрямку дії, її підсилення, додавання нового значення до дієслова. У ході аналізу виявлено всього 12 значень постпозитива «up», із них 6 (movement and position; increasing and improving; preparing and beginning; approaching;disrupting and damaging; happening and creating) долучаються до формування загального значення фразового дієслова «go up». Постпозитив «up» використовується в просторовому/локативному значенні, має функцію позначати напрямок дії в значеннях фразових дієслів go up 1, go up 2, go up 3 , go up 4, go up 5, go up 9. У випадку метафоричного значення його використання мотивується метафорою «up is more» у фразових дієсловах up 16, go up 17, go up 13. В аспектуальному значенні постпозитив «up» позначає вид аспекту (завершеність, інхоативність) у фразових дієсловах дієслів go up 8, go up 10, go up 111 , go up 11. Фразові дієслова становлять значну частину лексикону сучасної англійської мови. Вивчення значення їх других компонентів – постпозитивів – є актуальною мовознавчою проблемою. Виявлені в дослідженні три типи значень постпозитива «up» (просторові/локативні, метафоричні, аспектуальні) слугуватимуть коректному визначенню лексико-семантичних варіантів значень фразового дієслова «go up». У перспективі вважаємо доцільним вивчення значень постпозитивів англійських фразових дієслів в аспекті антонімії та синонімії їх значень.

Посилання

1. Жлуктенко Ю.О. Постпозитивные глагольные приставки в современном английском языке : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04. Киев, 1953. 17 с.
2. Николенко А.Г. Лексико-семантические и функциональные особенности взаимодействия компонентов фразовых глаголов в современном английском языке : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Киев. гос. лингв. ун-т. Киев, 1999. 159 с.
3. Мачина О.А. Функционально-семантические и дискурсивно-прагматические особенности средств выражения аспектуальности в американском варианте современного английского языка XIX – начала XXI в.в. : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04. Москва, 2004. 25 с.
4. Воробйова О.С. Фразові дієслова в англійській мові: деривація і переклад. Науковий журнал ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 10. Т. 2. С. 41–45.
5. Орловська О.В. Аналіз функціонально-семантичних особливостей постпозитивів фразових дієслів у художньому англомовному тексті. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». 2020. Вип. 10 (78). С. 85–89.
6. Povey J. Phrasal Verbs and How to Use Them : учебное пособие. Москва : Высшая школа, 1990. 176 p.
7. Viiburg Tene. English directional particles up, down, back, and forward as aspect markets: MA thesis / University of Tartu. Tartu, 2014. 75 p.
8. Вислободська І.М. Вплив семантичного обсягу постпозитива на його комбінаторний потенціал (на матеріалі фразових дієслів сучасної англійської мови). Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць Ужгородського національного університету. 2006. Вип. 4. С. 161–166.
9. Бурківська А., Лопатюк Н. Специфіка аспектуальних значень нероздільних фразових дієслів. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис» 2017. № 2. С. 9–14.
10. CCDPhrVs – Collins Cobuild Dictionary of Phrasal Verbs. London : Harper Collins Publishers, 1997. 492 p.
Опубліковано
2021-11-09
Як цитувати
Вислободська, І. М. (2021). ТИПИ ЗНАЧЕНЬ ПОСТПОЗИТИВА «UP» В АНГЛІЙСЬКОМУ ФРАЗОВОМУ ДІЄСЛОВІ «GO UP». Нова філологія, (83), 40-45. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-5
Розділ
Статті