СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АРАБІЗМІВ У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕСПІВІВ АРАБСЬКИХ КАЗОК «КОВАЛЬ БАССІМ», «АБУ-КАСИМОВІ КАПЦІ»)

Ключові слова: стилістка, арабізми, лексика, художні засоби, ідіостиль, І. Франко, казка, взаємопроникність культур

Анотація

У статті проаналізовано стилістичні особливості використання арабізмів у творчості Івана Франка на прикладі переспівів арабських казок «Абу-Касимові капці» та «Коваль Бассім». Предметом дослідження виступає стилістичний потенціал запозичених з арабської мови лексичних одиниць у поетичному доробку класика української літератури І. Франка. Об’єктом дослідження постають вибрані твори автора: переспіви арабських казок «Коваль Бассім» та «Абу-Касимові капці». Мета написання статті полягає у встановленні стилістичних особливостей використання арабізмів у вибраних творах Івана Франка. Основні завдання дослідження – визначити стилістичні особливості використання арабізмів в казках «Абу-Касимові капці» та «Коваль Бассім», встановити зв’язки між арабізмами та питомо українською лексикою у творах, окреслити, яким чином введення арабізмів до текстів казок впливає на їх сприйняття. У статті проаналізовано ідіостиль Івана Франка з огляду на використання арабізмів як домінантних лексичних одиниць художніх фігур казок. Особливу увагу приділено питанню стилістичного навантаження тропів, для створення яких використано арабізми, та формуванню унікальної орієнтальної стилістки казок Івана Франка. Визначено, що основними стилістичними фігурами у вибраних творах є риторичне запитання та риторичне звертання, рефрен, інверсія, антитеза, епітет, метафора, персоніфікація, гіпербола, градація, полісиндетон і ампліфікація. Лексичними засобами для реалізації цих тропів автор обрав арабізми, які таким чином формують східну стилістику казок Івана Франка. Крім цього, у дослідженні вивчено питання взаємопроникності культур сходу і заходу, на що перш за все вказує те, як арабізми, незважаючи на свою екзотичність, органічно поєднуються з питомо українською лексикою та діалектизмами. Встановлено, що саме завдяки використанню різноманітних пластів лексики Івану Франку вдалося розкрити художній задум казок «Абу-Касимові капці» та «Коваль Бассім» – занурити читача у таємничий світ Близького Сходу. Результати дослідження надалі можуть бути використанні для вивчення особливостей художнього використання у творах української літератури арабізмів як лексичних одиниць, що увійшли до складу української мови.

Посилання

1. Адзиева Э.С. Использование арабизмов в художественной литературе. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 10-2. С. 16–20.
2. Беценко Т.П. Поетикальна система віршового ідiостилю Івана Франка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2018. С. 7–10.
3. Волков А.Р. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / А.Р. Волков. Чернівці : Золоті литаври, 2001. 634 с.
4. Дудик П.С. Стилістика української мови : навчальний посібник. Київ : Академія, 2005. 368 с.
5. Загнітко А.П. Комунікативний і дискурсивний простір мовної особистості Івана Франка. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2019. С. 72–81.
6. Кримський А.Ю. Твори в п’яти томах. Київ : Наукова думка, 1972. 717 с.
7. Львівська франкознавча школа. Історична довідка. Інститут франкознавства : веб-сайт. URL: https://institutes.lnu.edu.ua/franko/lvivska-frankoznavcha-shkola/istorychnadovidka/(дата звернення: 06.08.2021).
8. Попович А.С. Стилістика української мови: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка, 2017. 172 с.
9. Тєлєжкіна О.О. Варваризми як органічний компонент віршового тексту (на прикладі поетичного доробку Д. Павличка). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологічна. 2012. № 26. С. 322–324.
10. Тєлєжкіна О.О. Мова української поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття: фонетична, лексико-граматична і лексикографічна рецепція : дис. докт. філ. наук : 10.02.01 / Харків. нац. педагог. ун-т ім. Г. Сковороди. Харків, 2020. 450 с.
11. Тихолоз Н.Б. Казкові «арабески» Івана Франка: «Абу-Касимові капці» та «Коваль Бассім». Дивослово. 2004. № 12. С. 57–62.
12. Франко З. Т. А. Кримський та І. Франко у взаємостосунках. Східний світ. 1993. № 1. С. 55–58.
13. Франко І.Я. Абу-Касимові капці: арабська казка. Львів : Каменяр, 1977. 119 с.
14. Франко І. Я. Коваль Бассім. Львів, Київ : Накладом укр. книгарні і антикварні, 1924. 150 с.
15. Шипилина А.А. Классификация арабских реалий по предметному признаку и особенности их перевода на русский язык. Филология и культура. 2013. № 1. С. 128–132.
16. Watt W. Hārūn al-Rashīd. Britannica : веб-сайт. URL: https://www.britannica.com/biography/Harun-al-Rashid (дата звернення: 07.08.2021).
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Присташ, А. А. (2021). СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АРАБІЗМІВ У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕСПІВІВ АРАБСЬКИХ КАЗОК «КОВАЛЬ БАССІМ», «АБУ-КАСИМОВІ КАПЦІ»). Нова філологія, (83), 222-229. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-32
Розділ
Статті