ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС У ТИПОЛОГІЇ ДИСКУРСУ

Ключові слова: дискурс, педагогічний дискурс, лінгвістика, текст, комунікація

Анотація

У статті на основі аналізу наукових праць досліджено місце педагогічного дискурсу в типології дискурсу. Поняття «дискурс» уважається одним із ключових понять низки гуманітарних наук. Саме через полідисциплінарність, багатозначність і багатофункціональність дискурсу не існує загальноприйнятого й однозначного визначення цього поняття, що, у свою чергу, призвело до відсутності єдиної типології дискурсу. Науковці, систематизуючи дискурс, залежно від предмета дослідження за основу використовують певний критерій або критерії та подають різні класифікації. У статті проаналізовано, виділено й систематизовано наявні основні наукові підходи до класифікації дискурсу. У результаті дослідження з’ясовано, що загальноприйнятим у парадигмі соціолінгвістичного параметра згідно з формулою спілкування «сугестор (адресант) – сугерент (адресат)» уважається розуміння педагогічного дискурсу як інституційного типу дискурсу, що характеризується певними системо-утворюючими ознаками (учасники, мета, хронотоп, стратегії, жанри). Установлено, що в лінгвістичній літературі вживається термін «педагогічний дискурс» у вузькому значенні, це означає функціонування теорії навчання й виховання, а також термін «педагогічний дискурс» у широкому значенні, тобто форма суспільної практики, яка має педагогічну мету – соціалізацію нового члена суспільства. Висвітлюються найвідоміші дослідницькі інтерпретації поняття «педагогічний дискурс» у сучасній парадигмі лінгвістичних знань. Окреслено актуальне питання еволюції поняття «педагогічний дискурс». Виділено та проаналізовано основні наукові підходи до визначення поняття «педагогічний дискурс» з позиції вітчизняних і закордонних дослідників. На підставі аналізу наукових праць із різними підходами до визначення поняття «педагогічний дискурс» запропоновано авторську дефініцію цього поняття, яка трактується як систематичний процес взаємодії мовців у межах педагогічної ситуації, де учасники спілкування використовують екстралінгвістичні, прагмалінгвістичні та лінгвістичні знакові системи.

Посилання

1. Кибрик А.А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов. Вопросы языкознания. 2009. № 2. С. 3–21.
2. Валгина Н.С. Теория текста. Москва : Логос, 2003. 173 с.
3. Ревзина О.Г. Дискурс и дискурсивные формации. Критика и семиотика. 2005. № 8. С. 66–78.
4. Почепцов Г. Теория коммуникации. Москва : Рефл-бук, 2001. 656 с.
5. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : навчальний посібник. Київ : ВЦ. «Академія», 2004. 344 с.
6. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. Київ : Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 1997. 300 с.
7. Нікітіна А.В. Педагогічний дискурс учителя словесника : монографія. Київ : Ленвіт, 2013. 338 с.
8. Габідулліна А.Р. Навчально-педагогічний дискурс: категоріальна структура та жанрова своєрідність : дис. … докт. філ. наук : 10.02.02. Донецьк : ДНУ, 2009. С. 47–59.
9. Карасик В.И. О типах дискурса. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. 2000. С. 5–20.
10. Олешков М.Ю. Основы функциональной лингвистики: дискурсивный аспект : учебное пособие. Нижний Тагил, 2006. 146 с.
11. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля, 2006. 716 с.
12. Bernard Spolsky, Francis M. Hult. The handbook of educational linguistics. Blackwell Publishing, 2008. 675 p.
13. Halliday M.A.K. On the concept of “Educational linguistics”. Language and Education. 2007. Р. 354–358.
14. Sinclair J.M., Coulthard R.M. Towards an Analysis of Discourse The English Used by Teachers and Pupils. London : Oxford University Press, 1975. 163 p.
15. Антонова Н.А. Педагогический дискурс: речевое поведение учителя на уроке : дисс. … канд. фил. наук : 10.02.01. Саратов : Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского, 2007. С. 35–49.
16. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория : учебное пособие. Москва : Академия, 1998. 432 с.
17. Ежова Т.В. К проблеме изучения педагогического дискурса. Вестник ОГУ. 2006. № 2. С. 54.
18. Карасик В.И. Характеристики педагогического дискурса. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. 1999. С. 63.
19. Александрова В.Ф. Навчальний текст у рамках педагогічного дискурсу. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 2015. С. 45–49.
20. Суворова С.Л. Феноменология исследования понятий «дискурс» и «педагогический дискурс». Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2012. № 4. С. 84–87.
21. Олешков М.Ю. Моделирование коммуникативного процесса : монография. Нижний Тагил : Нижнетагильская гос. соц.-пед. академія, 2006. 336 с.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Ситник, І. В. (2021). ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС У ТИПОЛОГІЇ ДИСКУРСУ. Нова філологія, (83), 244-250. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-35
Розділ
Статті