ТИПОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА КОНЦЕСИВНИХ КЛАУЗ У СУЧАСНОМУ ФЕНТЕЗІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Ключові слова: складне речення поступки, чиста поступка, умовна поступка, контрастивна поступка, концесивна дія, адвербіальна клауза, субординативний кон’юнкт / диз’юнкт, жанр фентезі, міфічні твори.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей реалізації семантичного значення поступки у складному реченні, поступки із концесивною клаузою, яка уводиться сполучниками (кон’юнктами / диз’юнктами) субординативного та координативного зв’язку різноманітної семантичної спрямованості у сучасних американських міфах наукової фантастики та жанру фентезі. Поняття поступки, або концесивності розглядається як головне або матричне з реалізацією пропозиційного контексту чистої, умовної, контрастивної поступки як семантично універсального спеціалізованого та розфокусованого значення поступки в підрядній концесивній клаузі. Здійснено узагальнення структурних типів складних речень із семантично різними адвербіальними концесивними клаузами дійсної або чистої поступки, універсальної або альтернативної умовної поступки та контрастивної поступки. Концесивні клаузи засвідчено за комунікативно-функціональним навантаженням актуалізації різних значень поступки за допомогою: універсальних концесивних / умовних (корелятивних) кон’юнктів, альтернативних умовних (корелятивних) диз’юнктів та контрастивних (корелятивних) кон’юнктів. Виокремлено домінантні або концесивно-базові структурно-семантичні типи з універсальною-концесивною клаузою (УКК) та периферійні або концесивно-еквівалентні структурно-семантичні типи з універсальною та альтернативною кондиціонально-концесивною (УКондКК / АКондКК), контрастивно-концесивною клаузами (КонтрКК). Концесивно-базові домінантні типи складних речень поступки охарактеризовано зі спеціальними головними рисами в парадигмі «спеціалізовано-універсальне значення поступки – однозначний зміст речення – систематичність поступальної дії». Концесивно-еквівалентні периферійні типи складних речень поступки окреслено з додатковими рисами поступки в парадигмі «розфокусовано-універсальне значення поступки як умови, альтернативи, контрасту – неоднозначний зміст речення – нерегулярність форм кон’юнктів / диз’юнктів та їхні імпліцитні ознаки поступки». Синтаксичну функцію концесивних клауз у складі речень вищого рівня визначено та обґрунтовано як контентні кон’юнктні /диз’юнктні адвербіальні субординативні клаузи, які впливають на головне дієслово та визначають зміст головної клаузи. Доведено, що адвербіальні клаузи із семантичним змістом універсальної чистої поступки перекриваються зі значеннями умовної та контрастивної поступки з утворенням універсально-чистого, універсально-умовного, альтернативно-умовного, контрастивно-умовного симбіозу поступальної дії.

Посилання

1. Долгополова Л. А. Становление и развитие инфинитива в немецком языке (VIII–XX ст.) : дис. … д-ра филол. наук: 10.02.04. Киев, 2010. 432 с.
2. Іванова Л. П. Методи лінгвістичних дослі- джень. Київ : ІСДО, 1995. 88 с.
3. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучас- ної лінгвістики (аналітичний огляд). Київ : Вид-во Українського фітосоціологічного цен- тру, 1999. 148 с.
4. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.
5. Ченки А. Семантика в когнитивной лингви- стике. САЛ: Фундаментальные направления / под. ред. А. А. Кибрик. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва : Едиториал УРСС, 2002. С. 340–369.
6. Chung Chan, Kim Jong-Bok. Inverted English Concessive Constructions: A Construction-Based Approach. Studies in Modern Grammar, 58, 2009. P. 39–58. URL: G704-000260.2009..58.003
7. Crevels E. I. Concession. A typological study. [PhD thesis]. Amsterdam : University of Amsterdam, 2000. 191 p.
8. Frey W. German concessives as TPs, JPs and ActPs. Glossa (London), 5 (1), 2020. P. 1–31. URL: https://doi.org/10.5334/gjgl.763
9. Haspelmath M., König E. Concessive conditionals in the languages of Europe. Adverbial constructions in the languages of Europe / ed. by J. Van der Auwera & D. P. O Baoill. Berlin – New York : Mouton de Gruyter, 1998. P. 563–640.
10. Hengeveld K. Adverbial clauses in the language of Europe. Adverbial constructions in the languages of Europe / ed. by J. Van der Auwera & D. P. O Baoill. Berlin – New York : Mouton de Gruyter, 1998. P. 335–419.
11. Huddleston R. D., Pullum G. K. The Cambridge grammar of the English language. 5-th ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 1842 p.
12. König E. Concessive clauses. Concise Encyclopedia of Grammatical categories / ed. by K. Brown & J. Miller. Oxford : Elsevier, 1999. P. 81–84.
13. Latos A. Factual concessive connectors: a contrastive analysis in Italian and Polish. Lincom Europa, 2006. 212 p.
14. Miller J. An introduction to English syntax. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2002. 190 p.
15. Myth. A series by Robert Asprin. Available at: URL: https://www.fantasticfiction.com/a/robertasprin/ myth/ [Accessed: 25 April 2022].
16. Myth Adventures. A series by Jody Lynn Nye. URL: https://www.fantasticfiction.com/n/jodylynn- nye/myth-adventures/ [Accessed: 25 April 2022].
17. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. London : Longman, 1985. 1779 p.
18. Schützler O. Although-constructions in varieties of English. In World Englishes. New York : John Wiley & Sons Ltd., 2020. Vol. 39. P. 443–461.
19. Wälchli B. Selectives (“topic markers”) on subordinate clauses. Linguistics, 2022. URL: https://doi.org/10.1515/ling-2020-0242
Опубліковано
2022-08-12
Як цитувати
Тугай, О. М. (2022). ТИПОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА КОНЦЕСИВНИХ КЛАУЗ У СУЧАСНОМУ ФЕНТЕЗІЙНОМУ ПРОСТОРІ. Нова філологія, (85), 283-291. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-85-40
Розділ
Статті