ЗНАКОВА ПРИРОДА ЦИФРОВОЇ МЕТАФОРИ В СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ

Ключові слова: цифрова метафора, соціальна реклама, семіотичний підхід, знак, мультимодальність, репрезентація, цифрова реальність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню знакової природи цифрових метафор у контексті англомовної соціальної реклами з метою визначення їхнього впливу на ефективність комунікації. Стверджується, що цифрова реальність змінює спосіб, яким ми сприймаємо світ і взаємодіємо з ним. Актуальність статті зумовлена інтересом дослідників до: а) питань цифрових медіа та їхнього впливу на комунікаційні процеси, б) ролі цифрових метафор у контексті цифрової реальності. Новизна дослідження зумовлена особливою увагою до функціонування цифрових метафор у контексті цифрової реальності, зокрема у сфері англомовної соціальної реклами. У статті розглядається природа цифрових метафор і обґрунтовується їхнє значення для підвищення ефективності реклами. Запропоновано семіотичний підхід до вивчення цифрової метафори, а також семіотичне визначення цифрової метафори з погляду її знакової природи та з опорою на семіотичну доктрину Чарльза Пірса. Твердження, що використання метафори забезпечує інтерпретацію нового через відоме завдяки подібності, слушне також для цифрової метафори, яка передбачає використання засобів представлення об’єктів цифрової реальності для опису об’єктів фізичної реальності, щоб забезпечити ефективну інтерпретацію останніх на основі подібності цих об’єктів. Особливу увагу звернено на жанр соціальної реклами. Остання розглядається як мультимодальний текст і комплексний знак у просторі культури. Зазначається, що відбір і поєднання різних типів знаків у соціальній рекламі є цілеспрямованими і мають на меті забезпечити визначені інтенції. У статті проаналізовано приклад соціальної реклами, спрямованої на збереження дикої природи, і вказано на поєднання та взаємне доповнення знаків, які належать до різних знакових систем, що ілюструє важливість ретельного планування та збалансованого використання вербальних і невербальних елементів у соціальній рекламі з метою досягнення максимального впливу на авдиторію. Стверджується, що цифрові метафори використовують унікальні функціональні можливості цифрових технологій для передачі різних аспектів реальності та підвищують інформативність соціальної реклами, посилюють її вплив на цільову авдиторію.

Посилання

1. Bankov K. The Digital Mind. Semiotic Explorations in Digital Culture. Cham Switzerland : Springer Nature, 2022. 226 p.
2. Gola E., Ervas F. Metaphor and Communication. John Benjamins Publishing Company, 2016. 289 p.
3. Архипова Л.Д. Роль інтерпретації в культурі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Київ, 2002. 16 с.
4. Палієнко А.М. Семіотичний аналіз медіатексту: теоретичні основи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». 2013. Вип. 111. С. 225–228.
5. Арешенкова О.А. Комунікативно-прагматичні та стилістичні параметри рекламного тексту : монографія. Кривий Ріг : ФОП С.В. Маринченко, 2018. 176 с.
6. Гузенко С.В. Структура рекламного тексту у прагмалінгвістичному аспекті. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Філологія. Мовознавство». 2013. Т. 219. Вип. 207. С. 26–30.
7. Зірка В.В. Вплив, суґестія, маніпуляція в рекламі: лексичні дослідження, прийоми та методи перекладу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2014. Т. 27 (66). № 1. Ч. 1. С. 227–231.
8. Зелінська О.І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту : дис... канд. філол. наук : 10.02.01 ; Харківський держ. педагогічний ун-т. ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2002. 203 с.
9. Солошенко О.Д. Комунікативно-прагматичні аспекти рекламного слогану в межах моделі рекламного впливу (на матеріалах американської побутової реклами) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 1990. 43 с.
10. Лиса Н.С. Структурні та лінгвопрагматичні особливості рекламного знака (на матеріалі англомовної реклами) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2003. 241 с.
11. Бучинська О.В. Ґендерні образи сучасної реклами. Маркетинг в Україні. 2018. № 4. С. 37–41. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/26816/MU_18_4_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
12. Суковата В. Ґендерний аналіз реклами. Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. 2002. № 2. С. 176–182.
13. Бугайова О.І. Соціальна реклама: лексика, граматика, стилістика : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2019. 291 с.
14. Helal A. From Traditional to Digital to Virtual. All about VR, AR, and MR. 2019. URL: https://www.linkedin.com/pulse/from-traditional-digital-virtual-all-vr-ar-mr-amr-helal/.
15. Chown E., Nascimento F. Meaningful Technologies: How Digital Metaphors Change the Way We Think and Live. Lever Press, 2023. 306 p.
16. Environmental Protection at Niagara Parks. URL: https://www.niagaraparks.com/corporate/about-us/environmental-protection/.
17. Goodwill B. A Brief History of Public Service Advertising. 2022. URL: https://www.psaresearch.com/a-brief-history-of-public-service-advertising/.
18. Зварич В.Ю., Федоренко Л.В. Лінгвосеміотичні коди соціальної реклами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2013. Вип. 6. С. 12–19. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v7/02.pdf.
19. Арістотель. Поетика. Київ : Мистецтво, 1967. 139 с.
20. Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. 196 с.
21. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 711 с.
22. Peirce Ch. Peirce on Signs / ed. by J.Troops. Chapel Hill and London : The University of North Carolina Press, 1991. P. 28.
23. Андрейчук Н.І. Виміри семіозизу : монографія. Львів : ПАІС, 2021. 352 с.
24. The Essential Peirce: Selective Philosophical Writing. 1998. Vol. 2. 624 p.
25. Соціальна реклама про тварин, що відкриває незручну правду. 2014. URL: https://uamodna.com/articles/socialjna-reklama-scho-vidkryvaenezruchnu-pravdu-pro-tvaryn/.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Лиса, Н. С. (2024). ЗНАКОВА ПРИРОДА ЦИФРОВОЇ МЕТАФОРИ В СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ. Нова філологія, (93), 87-94. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-12
Розділ
Статті