ФЕНОМЕН ОМОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ПРАВНИЧІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ

Ключові слова: термінологічна система, юридична термінологія, термін, міжгалузеві терміни- омоніми, внутрішньогалузеві терміни-омоніми, загальна мова

Анотація

Стаття присвячена дослідженню феномену омонімії в сучасній англійській правничій терміносистемі. Явище омонімії традиційно властиве як загальній, так і фаховій термінологічній лексиці. Омонімічні відношення в термінології є закономірними й зумовлені визначеними чинниками, зокрема браком номінацій для нових понять. Омонімами вважаємо два або більше рівнозвучних мовних знака, що семантично не пов’язані. Завдяки посиленню інтеграції країн і розширенню міжнародних зв’язків правнича терміносистема стрімко розвивається та потребує нормування й удосконалення термінологічної лексики. Мета роботи полягає у вивченні основних характеристик феномену омонімії в сучасній англійській правничій терміносистемі. Відповідно до основної мети в роботі виконуються такі завдання: 1) охарактеризувати явище омонімії в межах термінологічного поля правничої сфери; 2) вивчити процеси виникнення юридичних термінів-омонімів; 3) ідентифікувати типи термінологічних омонімів правничої галузі; 4) виявити специфіку функціонування термінів-омонімів правничої сфери. Актуальність роботи зумовлена вдосконаленням правничої галузі на сучасному етапі та необхідністю стандартизації її лексики. Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній здійснено ретельний аналіз феномену омонімії в сучасній англійській правничій терміносистемі; ідентифіковано типи термінів-омонімів у правничому термінологічному полі. Серед омонімічних термінів правничої терміносистеми виокремлюємо міжгалузеві терміни-омоніми, які функціонують у несуміжних науково-технічних сферах, міжгалузеві терміни-омоніми, що належать до суміжних сфер застосування, внутрішньогалузеві терміни-омоніми, які характеризуються однаковою формою лексичної одиниці, що має різні значення в межах тієї самої наукової галузі, терміни-омоніми, які функціонують у загальній мові й у правничій сфері водночас. Міжгалузеві терміни-омоніми в разі вживання в несуміжних науково-технічних сферах не заважають комунікації фахівців. Внутрішньогалузеві терміни-омоніми характеризуються однаковою формою лексичної одиниці, що має різні значення в межах тієї самої наукової галузі. Такі терміни мають недоліки, оскільки заважають правильному розумінню юридичної документації. Теоретичне значення даного дослідження визначається його внеском у загальну теорію терміна. Результати дослідження збагачують наукові знання про специфіку термінологічної номінації й основні процеси творення термінів у сучасній англійській правничій терміносистемі.

Посилання

1. Бабятинська Ю., Гусейнова К. Структурно-семантичні характеристики юридичної термінології англійської мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2020. № 44. С. 186–188.
2. Коротка В. Проблеми синонімії в перекладі юридичних текстів англійської мови під час навчання студентів немовних вишів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 79 (1). С. 119–123.
3. Лазарєв В. Концептуалізація юридичної термінології: необхідність прозорого термінологічного підходу. Право і безпека. 2022. № 1 (84). С. 73–80.
4. Лисенко О. Лінгвістичні аспекти юридичної термінології сучасного законодавства. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія».2022. № 14(82). С. 139–142.
5. Литвинська С. Явища полісемії, омонімії, синонімії й антонімії в текстах юридичних документів. Інформація, комунікація та управління знаннями у глобалізованому світі : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ; Київський національний університет культури і мистецтв. 2020. С. 89–91.
6. Попова О., Краснюк В. Юридична термінологія в парадигмі сучасних перекладознавчих аспектів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2022. № 35. С. 115–127.
7. Романюк О., Бялик В. Етимологічне походження та історія розвитку англомовної юридичної термінології. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Т. 31 (70). № 3 (1). С. 177–181.
8. Синельникова І. Особливості перекладу англомовних багатозначних і омонімічних термінів підмови птахівництва українською мовою. Південний архів (філологічні науки). 2021. № 86. С. 126–130.
9. Ментинська І. Міжмовна омонімія як об’єкт термінологічного дослідження. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». 2022. Т. 33 (72). № 4. Ч. 1. С. 34–39.
10. Романова О. Омонімія як мовне явище в термінології. Молодий вчений. 2018. Т. 1 (53). С. 749–752.
11. Красівський О. Полісемія та омонімія термінів масмедійної сфери. Věda a perspektivy. 2023. № 3 (22). С. 290–298.
12. Солодка А. Особливості функціонування юридичної термінології в українській та англійській мовах. Часопис Київського університету права. 2023. № 1. С. 12–15.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Литвинко, О. А. (2024). ФЕНОМЕН ОМОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ПРАВНИЧІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ. Нова філологія, (93), 95-100. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-13
Розділ
Статті