ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ Й КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕЙКСИСУ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ МАРКА ТВЕНА

Ключові слова: дейксис, когнітивна лінгвістика, прагматика, просторовий дейксис, часовий дейксис, персональний дейксис, дискурсивний дейксис, соціальний дейксис, художня література

Анотація

У фокусі дослідження – прагматичні й когнітивні особливості втілення дейксису в текстах англомовної художньої прозі, що потребує залучення знань із галузі теорії комунікації та когнітивної лінгвістики. Дейктики як мовні сутності належать до комунікативної ситуації, пов’язаної з висловлюванням, і розглядаються в системі координат, де точкою відліку є модель «Я-тут-зараз». І лінгвопрагматичні, і когнітивні особливості реалізації дейксису в комунікації втілюються в ставленні продуцента й реципієнта до тексту. Дейксис глибоко досліджений у прагматиці й поділяється на просторовий, часовий, персональний, дискурсивний і соціальний. Дейксис належить до прагматичних категорій, оскільки стосується зв’язку між структурою мови та контекстом, у якому вона використовується, а також використання мови в комунікації, зокрема зв’язку між мовою та її користувачами. Прагматична компетенція, яка включає знання про соціальну дистанцію, соціальний статус між учасниками комунікації та культурні знання, сприяє ефективній деконструкції контекстної інформації, пов’язаної з дейксисом. Використання дейксису передбачає, що мовець асоціює сутність із поточною мовленнєвою ситуацією, роблячи її когнітивно доступною для слухача. Зокрема, це можна пояснити як процес, коли невербальна репрезентація сутності в зовнішньому контексті стає частиною дискурсу й залучається до контексту дискурсу за допомогою інструкцій, виражених мовними одиницями. Розуміння змісту учасниками комунікативного акту опирається на їхні спільні знання, переконання й погляди, які називають пресупозицією, що створює когнітивну перспективу розташування співрозмовників. Дослідження пояснює співіснування когнітивних і прагматичних детермінантів у функціонуванні дейксису в текстах англійської художньої прози Марка Твена, виокремлюючи його основні види в контексті роману «Пригоди Тома Сойєра».

Посилання

1. Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. 350 с.
2. Мамрак А.В. Вступ до теорії перекладу : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 304 с.
3. Bartolotta, A. Spatio-temporal Deixis and Cognitive Models in Early Indo-European. Cognitive Linguistics. 2018. 29(1). P. 1–44. URL: https://doi.org/10.1515/cog-2017-0023 (дата звернення: 18.12.2023).
4. Brugmann K. Die Demonstrativa Pronomina der indogermanishen Sprachen. Leipzig : Gruyter, 1904.144 р.
5. Bühler K. Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena: Gustav Fischer. 2nd edition. Stuttgart : Gustav Fischer, 1965. URL: https://pure.mpg.de/rest/items/item_2305592_5/component/file_2309580/content (дата звернення: 17.12.2023).
6. Chu C.Y., Minai U. Children’s demonstrative comprehension and the role of nonlinguistic cognitive abilities: A cross-linguistic study. Journal of Psycholinguistic research. 2018. № 6. P. 1343–1348.
7. Croft W., Cruse D.A. Cognitive Linguistics. Cambridge : Cambridge University Press. 2004. URL: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511803864 (дата звернення: 15.01.2024).
8. Danziger E. Deixis, gesture, and cognition in spatial frame of reference typology. Studies in Language. 2010. № 34 (1). P. 167–185.
9. Diessel H. Demonstratives: From Gesture to Grammar. Deixis In Language. Book of Abstracts. 2019. P. 6. URL: http://deictes.ffri.hr/images/dokumenti/Book_of_Abstracts-DEICTES.pdf (дата звернення 10.012.2023).
10. Fauconnier G. The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York : Basic Books, 2002. 440 p.
11. Jesperson O. The Philosophy Of Grammar. London: Jeorge Allen and Unwil Ltd, 1924. 359 p. URL: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.282299/page/n1/mode/2up (дата звернення: 01.12.2023).
12. Kasher A. Pragmatics and the Modularity of the Mind. Pragmatics. A Reader. Oxford : Oxford Unsversity Press, 1991. P. 567–582.
13. Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor. Metaphor and Thought / Ed. by A. Ortony. Cambridge : Cambridge University Press, 1993. P. 202–251.
14. Langacker R. W. Grammar and Conceptualization. Berlin : Mouton de Gruyter, 1999. 427 p.
15. Liu D., Xiong X. Cognitive Pragmatic Features of first person deixis in ESL writing. Foreign Language Education. 2007. № 6. P. 41–45.
16. Muthmainnaha H.H., Chandrab O.H. The Use of Temporal Deixis in Portraying Time. Displacement and Sequences of Event in Short Stories. Journal of Cultural, Literary, and Linguistic Studies. 2021. № 5. P. 46–52.
17. Peirce C.S. Philosophical Writings of Peirce. New York : Dover Publications, 1955. URL: https://vdocuments.mx/philosophical-writings-of-peirce.html?page=202 (дата звернення: 01.02.2024).
18. Perkins R.D. Deixis, Grammar, and Culture. Amsterdam : J. Benjamins Publishing Company. 245 p. URL: https://benjamins.com/catalog/tsl.24 (дата звернення: 19.01.2024).
19. Poluzhyn M.M. Lecture Notes on Historiography of Linguistics. Vinnitsa : Foliant, 2004. 272 p.
20. Taylor J.R. Introduction: New Directions in Cognitive, Lexical, Semantic Research. Cognitive Linguistic Research. Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. New York : Mouton de Gruyter, 2002. Vol. 23. P. 1–29.
21. Teng D., Cheng L. Pragmatic Construals Of Children's Deixis In Graphic Context From The Perspective Of Cognitive Relevance. Foreign Language Research. 2022. № 5. P. 104–111.
22. Twain M. The Adventures of Tom Sawyer. Hartfort : The American Publishing Company. 246 p. URL: http://giove.isti.cnr.it/demo/eread/Libri/joy/TSawyer.pdf (дата звернення: 19.01.2024).
23. Yuan J. The Interpretation of Deixis in Cognitive Linguistics: A Literature Review. International Journal of English Language Studies. 2023. № 5 (2). P. 1–4. URL: file:///G:/Downloads/The_Interpretation_of_Deixis_in_Cognitive_Linguist.pdf (дата звернення: 19.01.2024).
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Савчук, І. І., Лисецька, Ю. В., & Савчук, О. Р. (2024). ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ Й КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕЙКСИСУ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ МАРКА ТВЕНА. Нова філологія, (93), 169-175. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-24
Розділ
Статті